Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;