Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu