Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu;