Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu