Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu