Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prodaji u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prodaji u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Arijana Smailović i Emir Korić);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26