Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz E, Lamela E4, Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretn