Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Programa rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2022. godinu;