Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo