Zastupničku inicijativu za izmjenu/dopunu Uredbe o ortopedskim pomagalima u dijelu učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u troškovima servisiranja i rezervnih dijelova Kohlearnog aparata, te refundaciji troškova za nabavku baterija.

Bajramović Srna Segmedina
Inicijativa

Na 22.sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.12.2012.godine, zastupnica Segmendina Srna Bajramović je u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ pokrenula zastupničku inicijativu za izmjenu/dopunu Uredbe o ortopedskim pomagalima u dijelu učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u troškovima servisiranja  i rezervnih dijelova Kohlearnog aparata, te refundaciji troškova za nabavku baterija.

Proslijeđeno: