Zastupničko pitanje vezano za Odluku o izmjeni Regulacionog plana „Kvadrant B“.

Samir Suljević
Pitanje

Zastupnik Samir Suljević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Da li je Uprava Grada Sarajeva prije donošenja Odluke o izmjeni Regulacionog plana „Kvadrant B“ pristupila donošenju odluke o strateškoj procjeni uticaja na okoliš, odnosno da li je tražila mišljenje od resornog ministarstva o potrebi izrade strateške ргосjene?Аkо jeste, tražim da mi se ista dostavi.
• Također tražim od Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da dostave preliminarne rezultate o zračnim koridorima u smislu visoke gradnje.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne