Zastupničko pitanje vezano za dostavljanje izvještaja od strane inspektorata zaštite od požara pri MUP KS i pri KUCZ KS.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja:

• Da li je inspektorat zaštite od požara pri MUP KS, te inspektorat pri KUCZ KS u prethodnim godinama dostavljao Skupštini Kantona Sarajevo i Vladi Kantona Sarajevo obavezne godišnje izvještaje shodno članu 132. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BIH (Službene novine FBIH 35/05)?
• Ukoliko inspektorati nisu dostavljali svoje izvještaji, koji je razlog njihovog nedostavljanja?
• Budući da kao zastupnica nisam mogla pronaći gore pomenute izvještaje molim da mi se dostave izvještaji za 2017 i 2018. godinu .

Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da