Zastupnička inicijativa za popravku postojećih ili nabavku novih stomatoloških stolica za tri stomatološke službe na općini Hadžići odnosno u Stomatološkoj službi Doma zdravlja Hadžići i Stomatološkim službama Binježevo i Pazarić.

Admela Hodžić
Inicijativa

Zastupnica Admela Hodžić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za popravku postojećih ili nabavku novih stomatoloških stolica za tri stomatološke službe na općini Hadžići odnosno u Stomatološkoj službi Doma zdravlja Hadžići i Stomatološkim službama Binježevo i Pazarić.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne