Zastupnička inicijativa: “Upućujem inicijativu te tražim od Ministarstva zdravstva KS i fondova da osiguraju pokrivanje troškova za dijalizne pacijente kada su na putu van Bosne i Hercegovine.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Upućujem inicijativu te tražim od Ministarstva zdravstva KS i fondova da osiguraju pokrivanje troškova za dijalizne pacijente kada su na putu van Bosne i Hercegovine. Potrebno je da se smanji procedura za refundiranje povrata sredstava kada građani lično moraju da snose troškove liječenja, ne samo u ovu svrhu nego i općenito kao što je bilo slučaj sa nedostakom reagensa kada su građani analize morali raditi u privatnim klinikama.”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da