Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Dževad Poturak
Inicijativa

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA,
GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Zastupnik Dževad Poturak na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu kako slijedi:

• Moja reakcija na odgovor resornog ministra Damira Filipovića koji se odnosi na moju incijativu da se na prikladan način uredi ambijent oko Rimskog mosta. Zahvaljujem se na odgovoru ministru, ali ponavljam svoju inicijativu uz molbu da resorno ministarstvo uspostavi komunikaciju sa nadležnom institucijom koja se brine o kulturno - historijskim spomenicima i da u jednoj koordiniranoj akciji poduzme mjere kako bi se moja inicijativa realizirala na adekvatan način, i dodatno oplemenio ovaj kulturno - historijski spomenik.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne