Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu privrede i Vladi Kantona Sarajevo za dostavljanje informacija vezano za Ugovore o koncesijama na području Kantona Sarajevo.

Segmedina Srna Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenula je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu privrede i Vladi Kantona Sarajevo za dostavljanje informacija vezano za Ugovore o koncesijama na području Kantona Sarajevo.

Incijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Odgovor: