Pitanje: Molim da se dostavi i javno objavi spisak svih ugovora o djelu koje su sklopili Vlada, Skupština, javna preduzeća I javne ustanove u KS u period od 3.3.2020. do danas sa imenima i iznosima, te ukupan iznos sredstava koji su planirani u ugovorima?