O kojim je kupcima i sa kojim pojedinačnim obrazloženjem prolongirano izvršenje obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora potpisanim sa Kantonalnom agencijom za privatizaciju Sarajevo?

Ademović Kenan
Pitanje

Poslanik Kenan Ademović na 10. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 28.12.2011. godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ postavio slijedeća pitanja:
o Kojim je kupcima i sa kojim pojedinačnim obrazloženjem prolongirano izvršenje obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora potpisanim sa Kantonalnom agencijom za privatizaciju Sarajevo?
o Sa kojim kupcima su potpisani aneksi ugovora, na koji vremenski period i kolika je ukupna vrijednost po tim obavezama i to pojedinačno za svaki potpisani aneks ugovora?

Proslijeđeno: