Inicijativu: "Molim vas da mi dostavite finansijske izvještaje vaše ustanove za period 2012-2016.godine".

Mario Vukasović
Inicijativa

Zastupnik Mario Vukasović je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio sljedeću inicijativu: "Molim vas da mi dostavite finansijske izvještaje vaše ustanove za period 2012-2016.godine".

Inicijativa u prilogu.

Odgovor: 

Zbog obimnosti materijala i Zakona o zaštiti ličnih podataka odgovor je dostavljen lično gdin. Vukasoviću