Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva.

Vildana Bešlija
Pitanje

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj
25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), upućujem sljedeću zastupničku inicijativu kojom se obavezuje
Ministarstvo zdravstva:
 da radi veće pouzdanosti u rad zdravstvenih ustanova, prikuplja podatke od institucija nadležnih za
verifikaciju opreme zdravstvenih ustanova i vodi Registar verifikovanih svih zdravstvenih ustanova i
apoteka kojima je osnivač Kanton Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje kantona u
skladu sa obavezama koje proizilaze iz važećih zakona i osnivačkih akata u obavljanju djelatnosti za
koju su registrovane, koji će se ažurirati na mjesečnom nivou kao redovna aktivnost.
 da na stranici Ministarstva zdravstva KS u cilju transparentnosti bude postavljen i stalno dostupan
javnosti link sa Registrom verifikovanih zdravstvenih ustanova i apoteka kojima je osnivač Kanton
Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje kantona u skladu sa obavezama koje proizilaze iz
važećih zakona i osnivačkih akata u obavljanju djelatnosti za koju su registrovane, koji se ažurira na
mjesečnom nivou.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Da