Druga inicijativa se također odnosi na izgradnju sportsko rekreacionog igrališta sa pratećim sadržajima namjenjeno djeci ovog naselja (Šip). U proteklih sedam dana zbog igre na saobračajnicama u ovom naselju troje djece je srećom lakše povrijeđeno, jer u

Hodžić Dževad
Inicijativa

Druga inicijativa se također odnosi na izgradnju sportsko rekreacionog igrališta sa pratećim sadržajima namjenjeno djeci ovog naselja (Šip). U proteklih sedam dana zbog igre na saobračajnicama u ovom naselju troje djece je srećom lakše povrijeđeno, jer u nedostatku prostora na kojem bi kvalitetno provodili vrijeme u igri ili u drugim sportskim aktivnostima prisiljeni su ih obavljati na parkinzima ili po samim saobračajnicama.

S obzirom da je prošlo sedam godina od naseljavanja novog naselja na Šipu, i da još uvijek nije izgrađena prijeko potrebna osnovna škola, o kojoj se priča od početka gradnje stambenih zgrada u ovom naselju, pokrećem inicijativu da se konačno ozbiljnije pristupi rješavanju ovog izuzetno važnog pitanja za stanovnike ovog naselja, posebno najmlađe, a čiji roditelji uglavnom pripadaju boračkoj populaciji Kantona Sarajevo. Prema podacima iz Općine Centar, u njihovom Budžetu za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM za izradu nedostajuće projektne dokumentacije za izgradnju ovog objekta. Određena je i lokacija na kojoj bi se gradila ova škola. Za realizaciju i sufinansiranje izgradnje ovog objekta nadležno je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS koje treba u koordinaciji sa Općinom Centar iznaći i planirati budžetima za narednu godinu neophodna finansijska sredstva. Razlozi za podnošenje ove inicijative leže i u činjenici da samo iz jedne zgrade u ovom naselju 12-oro djece osnovaca ide u šest različitih škola u KS.“

Odgovor: 

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno planira u svom Godišnjem programu rada uređenje sportskih ploha-površina, ili izgradnju novih.

Također, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, svake godine, na poziciji „kapitalna sredstva“, planira se određen iznos sredstava za realizaciju Godišnjeg programa rada Ministarstva.

IZJAŠNJENJE:
Članom 10. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.: 10/04, 21/06, 26/05, 31/11) regulisano je osnivanje i rad osnovne škole. U stavu 5. ovog člana rečeno je da se osnivanje osnovne škole planira, između ostalog, na prijedlog općine ili drugog pravnog lica.
Općina Centar, do danas, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade nije uputila prijedlog za osnivanje nove osnovne škole u naselju Šip, niti je dostavila elaborat o opravdanosti izgradnje nove škole koji obuhvata školsko područje i broj djece koja bi pohađala školu (članovi 12. i 19. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju).
Kada Općina Centar dostavi navedeni elaborat, Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za osnivanje i izgradnju nove šklole u naselju Šip bi će upućen Vladi, a nakon toga i Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje.
Nakon što Skupština Kantona Sarajevo, kao osnivač, donese Odluku o utvrđivanju javnog interesa za osnivanje i izgradnju nove škole moguće je planirati sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za sufinansiranje izgradnje.

Nadamo se, da ćemo i ove godine, naići na puno razumjevanje Vlade Kantona i ove Skupštine, kada bude usvajan Budžet Kantona Sarajevo, kako bi se obezbijedila dovoljna sredstva na navedenoj budžetskoj poziciji, kako bi se pokušalo riješiti ovo goruće pitanje, kao i druga goruća pitanja, kada je riječ o kapitalnim ulaganjima, odnosno objektima kulture i sporta.