„Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo za ove fakultete kao pridružene članice Univerziteta u Sarajevu koje se bave djelatnošću od posebnog javnog interesa i društvenog značaja, predvide određenu finansijsku podršku u 2012.-toj godini.“