Da li su propisi koji regulišu usvojanje napuštene djece usklađeni sa federalnim?

Konaković Elmedin
Pitanje

„Da li su propisi koji regulišu usvojanje napuštene djece usklađeni sa federalnim?“

„Koliko Kanton Sarajevo može unaprijediti ove akte, a da ostane usklađen sa federalnim zakonom?“

Nadalje, poslanik je pokrenuo inicijativu:

„Ako je moguće, molim resorno ministarstvo da pokrene izmjene i dopune ovih akata kako bi se kvalitetnije riješio ovaj problem i eventualno ubrzale procedure.“

Odgovor: 

Pojam usvojenja, uslovi za zasnivanje usvojenja, zajedničke odredbe, posebni uslovi za potpuno i nepotpuno usvojenje, postupak zasnivanja usvojenja, prava i družnosti iz nepotpunog usvojenja i raskid nepotpunog usvojenja, regulisani su članom 91. do 124. Porodičnog zakona („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05 i 41/05) i podzakonskim aktima: Uputstvom o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvajanje („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/06) i Uputstvom o načinu vođenja zapisnika i spisa predmeta o usvojenju („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/06).

Iz naprijed navedenih propisa jasno proizilazi da je pitanje usvojenja i procedura za postupak usvojenja u isključivoj nadležnosti Federacije BiH, što je i razlog da Kanton Sarajevo nema donesenih zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuje institut usvojenja.

Budući da je usvojenje poseban i najznačajniji dio porodično-pravne zaštite djece bez roditeljskog staranja, jer se istim zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos, pozitivna iskustva nadležnih službi socijalne zaštite, kao organa starateljstva koji provode postupak usvojenja, ukazuju da su navedeni propisi koji uređuju ovu oblast doneseni u najboljem interesu djece bez roditeljskog staranja.

Stoga ovo ministarstvo ocjenjuje, vodeći se isključivo interesima djeteta, da važeće procedure usvojenja nije potrebno mijenjati.