" Da li privatne zdravstvene ustanove dostavljaju izvještaj o radu, godišnji? A ako ne dostavljaju zašto i šta će Ministarstvo zdravstva preduzeti u tom smislu" ?

Rasim Smajić
Pitanje

" Da li privatne zdravstvene ustanove dostavljaju izvještaj o radu, godišnji? A ako ne dostavljaju zašto i šta će Ministarstvo zdravstva preduzeti u tom smislu" ?

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Pravni osnov za izvještavanje javnih zdravstvenih ustanova je član 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), i član 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FBiH”, br. 46/10, 75/13) kojom se definiše obaveza Upravnog odbora da podnese izvještaj o poslovanju ustanove i to osnivaču najmanje jedanput godišnje. Kako je Skupština Kantona Sarajevo osnivač javnih zdravstvenih ustanova, putem Ministarstva zdravstva isti se traže, obrađuju i upućuju na razmatranje Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.
Međutim, član 172. definiše obavezu zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima privatne prakse vođenja zdravstvene dokumentacije i drugih evidencija o osobama kojima pružaju zdravstvenu zaštitu i podnošenje izvještaja o tome nadležnoj zdravstvenoj ustanovi u skladu sa propisima o evidencijama u djelatnosti zdravstva. Članom 58. Zakona o evidencijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12) utvrđena je obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja zavoda za javno zdravstvo o sadržaju vođenih evidencija od strane izvještajnih jedinica - zdravstvenih ustanova, nosioca privatne prakse i drugih pravnih i fizičkih lica, a koje su dužne kontinuirano prikupljati i obrađivati podatke o pojavama, bolestima i stanjima koja su predmet evidencija navedenih u članu 8. pomenutog zakona, dok su članom 56. definisani zbirni periodični izvještajni obrasci koji se popunjavaju i dostavljaju po utvrđenoj metodologiji.
Slijedom navedenog, od Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i od Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove- Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije je traženo da dostave podatke koje izvještajne jedinice dostavljaju polugodišnje i godišnje izvještaje o sadržaju vođenih evidencija, a koje izvještajne jedinice ne dostavljaju pomenute izvještaje.

Prema članu 172. pomenutog Zakona, zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse obavezni su dostavljati izvještaje o obračunu ukupnih sredstava u privatnoj praksi na zahtjev kantonalnog ministarstva u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.
Članom 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Kantonalni zavod osiguranja obavlja poslove ugovoranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima, a članom 103. obaveza je Upravnog odbora kantonalnog zavoda osiguranja da razmatra izvještaj o kontroli vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga. O istom, Skupština Kantona Sarajevo se informiše prilikom razmatranja Izvještaja o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Smatramo potrebnim napomenuti da kontrola rada izuzetno razvijenog privatnog sektora ne može i ne treba biti izostavljena od strane ovog ministratsva, te smo u tom smislu poduzeli aktivnosti definisane članom 193. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojem su zdravstvene ustanove u obavezi da donesu opći akt o načinu provođenja unutrašnjeg nadzora i godišnji plan i program provedbe unutrašnjeg nadzora i da isti dostavljaju Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo najkasnije do 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu.
Također smo poduzeli aktivnosti na izradi Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva zdravstva čime će se ostvariti mogućnost upošljavanja novog kadra, čime će se osnažit ljudski resursi ovog Ministarstva kako bi u potpunosti mogli odgovoriti traženom.

Odgovor: