Da Komisija za izbor i imenovanja u sto kracem roku imenuje Eticko vijece u SKS, a u skladu sa Etickim kodeksom poslanika u SKS (Sl.novine KS broj 22/09)