Zastupnička pitanja

Samir Suljević

Samir Suljević

29.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija daje u predhodnom periodu u opremu za proizvodnju i distributivnu mrežu u KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. uloženo 97,753,412.00 KM, a da trenutna vrijednost iznosi 11,639,468.00 KM.


29.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li imate informaciju o tome koliki je procenat stambeno-poslovnih objekata u KS, u kojima su u funkciji vatrodojavni aparati, te koliki je procenat istih u kojima je hidrantska mreža prikopčana na vodovodni sistem sa komplet opremom u hidrantskim ormarićima.
• Ovo pitanje postavljam prije svega što je nedavno, prilikom požara u stambenoj zgradi na Stupu jedna osoba izgubila život, a po informacijama, kojima raspolažem, mada se radi o stambenom objektu novije gradnje, nije bilo uzbune protiv požara, odnosno vatrodojava nije bila u funkciji.
• Kakva i čija odgovornost je u ovakvim slučajevima?


29.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li imate informaciju o tome koliko je prosječno potrebno vremena vozilu hitne pomoći u KS, od trenutka obavještenja do dolaska na mjesto na kojem se treba pružiti prva medicinska pomoć?


29.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija daje za izgradnju kotlovnice Alipašin most „AM1“potrošeno više od 5.000.000,00KM , a da ista radi sa 20-tak posto kapaciteta i da od dana puštanja u rad do danas u toku grejne sezone radi sa konstantnim gubitkom.


Samir Suljević

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izmjenu Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno KCUS i ZZO KS


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zašto UKCS ne želi izvršiti usluge patohistološke analize osiguranim licima i zašto iste naplaćuje?


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Koje zdrastvene ustanove su u obavezi vršiti usluge patohistološke analize osiguranim licima


Samir Suljević

04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Samir Suljević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Koliko je trenutno upražnjenih pozicija Ijekara na svakoj od klinika, prema važećoj sistematizaciji uposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu?
• Molim da nam dostavite Pravilnik o unutrašnjoj sistematizacji radnih mjesta KCUS.


04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Samir Suljević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Koje aktivnosti Ministarstvo zdravstva, u saradnji sa zdravstvenim institucijama Kantona, provodi u smislu preventivnih pregleda u cilju otkrivanja ranih stadija onkoloških oboljenja?


04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Samir Suljević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Da li je Uprava Grada Sarajeva prije donošenja Odluke o izmjeni Regulacionog plana „Kvadrant B“ pristupila donošenju odluke o strateškoj procjeni uticaja na okoliš, odnosno da li je tražila mišljenje od resornog ministarstva o potrebi izrade strateške ргосjene?Аkо jeste, tražim da mi se ista dostavi.
• Također tražim od Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da dostave preliminarne rezultate o zračnim koridorima u smislu visoke gradnje.