Zastupnička pitanja

Segmedina Srna-Bajramović

Segmedina Srna-Bajramović

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da u skladu s pozitivnim zakonskim propisima razmotrite i predložite odluku koja se odnosi na mogućnost ustupanja parking prostora ispred Zemaljskog muzeja BIH istoimenoj instituciji kulture, u cilju potencijalnog ostvarivanja dodatnog izvora prihoda komercijalnom eksploatacijom istog."


24.11.2021

Segmedina Srna-Bajramović

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi KS da u saradnji sa ZZO KS i zdravstvenim ustanovama izvrši analizu potreba ECMO aparata u zdravstvenim ustanovama KS, te da u skladu sa rezultatima analize ukoliko se ukaže potreba pokrene proceduru nabavke ECMO aparata koji će omogućiti dodatni nivo opremljenosti u borbi zdravstvenih radnika sa teškim kliničkim slikama  pacijenata, gdje respirator nije dovoljan.


27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Uredu za borbu protiv korupcije da u saradnji sa resornim ministarstvom i nadležnom inspekcijom prikupi sve informacije kako bi se utvrdila zakonitost ishodjenja dokumentacije za skladište kerozina na Dobrinji, s aspekta potencijalnih koruptivnih aktivnosti.


27.10.2021

Segmedina Srna-Bajramović

30.09.2021
Puni tekst pitanja:

Pitanje prema Ministarstvu zdravstva KS odnosi se na molbu da mi se dostavi pregled svih aktivnih programa i projekata ministarstva u kojima sudjeluje Zavod za javno zdravstvo KS kao institucija, ili menadžment iste kroz angažman struke.


30.09.2021

Segmedina Srna-Bajramović

16.09.2021
Puni tekst pitanja:

Udruženju Dajte nam šansu je kao Udruženju od značaja prošle godine dodijeljena budžetska linija/stavka pri ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u iznosu od nedostatnih 50.000 KM. Udruženje nadomješćuje šupljine u sistemu, radi za i u ime Sistema, stoga smatramo neophodnim budžetsku liniju povećati na iznos od 100.000 KM.


16.09.2021
Puni tekst pitanja:

- Na koji način mislite obezbijediti poštivanje mjera iz Studije o ventilacionim koridorima o zabrani gradnje u zoni od 20 metara od obale rijeke Miljacke i ruba glavne saobraćajnice, s obje strane koridora, kao i  zabrane gradnje zgrada visine preko 20 metara ( spratnosti P+ 6) u zoni od 200m s obje strane glavnih ventilacionih koridora dok Studija ne postane dio Urbanističkog plana Grada Sarajeva i da li javno možete obećati da se gradnja nebodera visoke spratnosti, kao i izdavanja dozvola za iste neće desiti nakon ukidanja Odluke Vlade KS o ventilacionim koridorima?


22.09.2021

Segmedina Srna-Bajramović

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
Općina Stari Grad Sarajevo je dana 01.06.2018. godine objavile pozive za izražavanje javnog interesa
broj 13/1-23-36-495/18, 13/1-23-36-496/18, 13/1-23-36-497/18, 13/1-23-36-498/18, te poziv za
pretkvalifikaciju broj 13/1-23-36-499/18 svi od 01.06.2018. godine, koji su objavljeni na stranici Općine
Stari Grad Sarajevo, te u dnevnom listu Oslobođenje. Radi se o pozivima za izražavanje javnog interesa i
pozivu za pretkvalifikaciju u vezi sa realizacijom projekta «Razvoj infrastrukture za Općinu Stari Grad
Sarajevo» koji se realizira na osnovu kreditnih sredstava dobijenih od Saudijskog fonda za razvoj.
U međuvremenu izabrani su izvođači radova, između ostalih, za rekonstrukciju zgrade Općine Stari Grad
Sarajevo izabrana je firma «ITC» d.o.o. Zenica.
Ugovor je sa izabranim izvođačem radova Općina Stari Grad Sarajevo potpisala dana 20.02.2019. godine
u Atrij sali Hotela Europa u Sarajevu. Procedura izbora izvođača nije provedena u skladu sa Zakonom, te
je stoga podnesena i žalba od strane firme «ANS DRIVE» d.o.o. Sarajevo.
Na provedenu proceduru oko izbora izvođača radova za rekonstrukciju zgrade Općine Stari
Grad. Podnosimo inicijativu prema Ministarstvu pravde i uprave KS da se u roku od 15 dana izvrši
provjera provedene procedure na osnovu pravne dokumentacije navedene u ovom obrazloženju.


19.04.2021

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJA KVALITETOM KANTONA
SARAJEVO da u okviru svoje nadležnosti provjeri zakonsko trošenje namjenskih sredstava
kantona shodno članu 62. Zakona o šumama (Službene novine KS 05/13) za period od 2015.
godine do danas.


19.04.2021

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim OPĆINU ILIDŽA I MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO da me detaljno obavijeste o poduzetim i budućim koracima na izgradnji osnovne škole na području MZ Stup II u ulici Dobrinjska jer građani izražavaju zabrinutost u vezi ovog projekta zbog dodatnog broja stanovnika koji je nastao zbog izgradnje naselja Bulevar, a to područje je i dalje bez osnovne škole koja je planirana Regulacionim planom “Stup-Nukleus”

Građani pominju i alternativnu lokaciju u Dobrinjskoj ulici, ali prema njihovim saznanjima osnovna škola na tom mjestu neće imati dovoljni kapacitet da zadovolji narastajuće potrebe mjesne zajednice, te molim da me i tome detaljno izvijestite.


Segmedina Srna-Bajramović

17.11.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad radom KJKP Sarajevogas u vezi poštivanja moratorija Skupštine Kantona Sarajevo po pitanju zapošljavanja.

Također molim da se izvrši nadzor nad radom Nadzornog odbora KJKP Sarajevogas od marta 2020. godine do danas, a naročito nedavne promjene Statuta preduzeća, nove odluke vezane za sistematizaciju radnih mjesta, reorganizaciju, povećanje broja zaposlenih na višim radnim mjestima.

Napominjem da se posebno obrati pažnja na moguće retroaktivno stavljanje datuma na rješenja vezana za gore pomenute radnje kako bi se izbjegao Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo o moratoriju, te zloupotrebu protokola."


17.11.2020

18.11.2020

Segmedina Srna-Bajramović

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje da li su Gradsko vijeće Sarajevo, te općinska vijeća prema Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (Službene novine 24/17) dužna u svojim odlukama imati Stratešku procjenu uticaja na okoliš kod donošenja novih odluka o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionih i ostalih planova koji su započeti po starom zakonu."


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo g. Erduan Kafedžić u odgovorima na zastupnička pitanja i inicijative, kao i medijskim istupima više puta je ukazao na potrebu Ureda za dodatnim uposlenicima zbog povećanog obima posla, stoga podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo HITNO poduzme potrebne korake, te pomogne Uredu sa potrebnim kadrom kako bi što efikasnije odgovorio povjerenim zadacima u trenutku kada građani Kantona Sarajevo svojim mnogobrojnim prijavama Uredu ukazuju povjerenje u njegov rad.

Molim Vladu Kantona Sarajevo da me u što skorijem roku obavijesti o poduzetom.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svojih nadležnosti provjeri postupanje svih javnih organa po pitanju izgradnje objekta Vidikovac na zaštićenom dijelu planine Trebević, jer je riječ o području na kome je takva gradnja zabranjena. Napominjem, da je suprotno zakonu, novi objekat deset puta veći od starog objekta restorana."


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi sve kopije akata koji su bili upućivani svim javnim organima po pitanju izgradnje objekta Vidikovac na zaštićenom dijelu planine Trebević."