Zastupnička pitanja

Dževad Poturak

Dževad Poturak

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa koja se odnosi na postavljanje kontejnera ili kanti za odlaganje smjeća u naselju Močila i Močila Terezije u Općini Stari Grad.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da mi odgovore da li JU Dom zdravlja KS ima višak stomatologa?

• Molim da mi se dostavi spisak uposlenih stomatologa od 2015. godine do danas sa datumom zasnivanja radnog odnosa.


Dževad Poturak

04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Upućujem inicijativu da se provjeri i riješi problem na području Azića, u ulici Bojnička 83 oko broja 100 došlo je do pucanja i urušavanja kanalizacione cijevi to jeste jednog od kolektora na koji je priključeno preko 200 domaćinstava. Prilikom prvih kiša koje su bile prije nekoliko dana ta domaćinstva su bila poplavljena. Tražim od resornog ministarstva i nadležnih službi da što hitnije izađu na teren i pristupe rješavanju ovog problema, koji građanima čini život nepodnošljivim.”


Dževad Poturak

25.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Molim Ministarstvo saobraćaja da mi dostavi informaciju o stanju cesta po kojima će saobraćati novi trolejbusi, da li su one u takvom stanju da neće nanositi štetu novim trolejbusima?

• Također molim Ministarstvo saobraćaja da mi odgovori da li postoji plan mjera zaštite novih trolejbusa od uništavanja i vandalizma, te plan servisiranja i nabavke servisnih dijelova?


25.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja za dostavu sljedećih informacija:

1. Procjenu zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo koju je 2018. i 2019. godine radio Šumarski fakultet u Sarajevu
2. Rezultatima mikrobiološke i fizičko - hemijske analize vode, kontrole rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" u 2018. i 2019. godini (molim dokument sa tačno izraženim brojčanim vrijednostima mjernih jedinica kod svih mjerenja osim mikrobiološke)
3. Rezultate uzimanja uzoraka i ispitivanja otpadnih voda iz bioprečistača - usluge monitoringa otpadnih voda koje je radilo pravno lice Dvokut pro d.o.o u 2018. i 2019. godini.


Dževad Poturak

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Pitanje upućujem premijeru Forti, te pitam da li je posjetio ili organizovao sastanke sa predstavnicima privrednih subjekata u KS? Povodom navedenog želim da pitam, šta je Vlada KS uradila na poboljšanju poslovnog ambijenta, i zašto je još uvijek potrebno više od 2 mjeseca, preko 5000 KM i još mnogo procedura za otvaranje firmi? Tražim da se ova oblast reguliše, da se omogući otvaranje firmi u roku od sedam dana, pa čak i prije te na taj način da omogućimo stranim investitorima, građanima BiH, mladima da imaju šansu da pokušaju, to jest da po jednostavnim procedurama otvore firme i dođu do zaposlenja.”


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za hotel Maršal na Bjelašnici.


Dževad Poturak

26.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu,koja se nalazi u prilogu.


26.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

- Molim Vas da mi date odgovor u kojoj fazi su kapitalni projekti za izgradnju puteva, prije svega mislim na prvu transferzalu, zatim dvanaestu transferzalu i tunel od Vogošće ka Sarajevu kroz Kobilju Glavu.

- O ovim projektima se dugo govori u javnosti, ali čini mi se da do realizacije ovih projekata postoje prepreke koje javnosti nisu predočene. U čemu je problem? Tražim pisani odgovor.


Dževad Poturak

22.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

• Molim Ministarstvo privrede KS, Upravu za šumarstvo da mi dostave spisak svih suspendovanih čuvara šuma, onih kojima traje suspenzija kao i onih kojima je suspenzija eventualno prestala, razloge njihove suspenzije,te informaciju da li tokom suspenzije primaju plate ili bilo kakve naknade iz sredstava javnog novca. Molim Vas također da mi dostavite imena rukovodilaca suspendiranih čuvara šuma, ukoliko su i oni sankcionirani. Ako nisu zašto to nije učinjeno?


22.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

• Molim Vladu KS i resorno ministarstvo da mi dostavi Odluku o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (Službene novine Grada Sarajeva 2/87)


22.05.2019
Puni tekst pitanja:

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA,
GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Zastupnik Dževad Poturak na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu kako slijedi:

• Moja reakcija na odgovor resornog ministra Damira Filipovića koji se odnosi na moju incijativu da se na prikladan način uredi ambijent oko Rimskog mosta. Zahvaljujem se na odgovoru ministru, ali ponavljam svoju inicijativu uz molbu da resorno ministarstvo uspostavi komunikaciju sa nadležnom institucijom koja se brine o kulturno - historijskim spomenicima i da u jednoj koordiniranoj akciji poduzme mjere kako bi se moja inicijativa realizirala na adekvatan način, i dodatno oplemenio ovaj kulturno - historijski spomenik.


Dževad Poturak

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za azil za napuštene pse u Prači i tužbe građana zbog ujeda pasa lutalica.


Dževad Poturak

01.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

- Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi dostavi:

1. Plan i program broja razmještaja taxi stajališta Kantona Sarajevo
2. Ugovor o uslovima korištenja i načinu plaćanja taxi stajališta za 2018 i 2019.godinu koje Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo potpisuje svake godine sa Udruženjem “Sarajevo Taxi”
3. Broj licenci za takiste prema broju stanovnika u Kantonu Sarajevo


Dževad Poturak

06.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za pokretanje strategije u saradnji sa državnim ministarstvom za rješavanje pitanja povećanog broja migranata


06.03.2019
Puni tekst pitanja:

Prethodni saziv Vlade i Skupštine KS ulagao je puno truda na rješavanju problema pasa lutalica. Podsjećam da je Kanton Sarajevo čak kupio i azil u Prači. Bilo je puno infromacija oko tužbi oštećenih građana zbog ujeda pasa, nanošenja tjelesnih povreda i slično. Tražim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, odnosno ministra, koji su prema mojim informacijama vodili ove aktivnosti, da za sada obavijeste građane i da nam prezentirate navedene informacije. Također tražim da nam u pisanoj formi pripremite i odgovorite, da li je ovaj problem stavljen pod kontrolu, šta se dešava sa azilom u Prači? Da li je azil počeo sa radom, ko njime upravlja, kakve su štete nastupile eventualno po Kantonu Sarajevo zbog napada i ujeda pasa lutalica?


06.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativaza pripremu prijedloga rješenja za kažnjavanje govora mržnje, neprimjernog ponašanja  kroz elektronske medije, tačnije portale i društvene mreže


Dževad Poturak

31.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se paušali zastupnika preusmjere za liječenje Josipa Pejakovića.


Dževad Poturak

24.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za rekonstrukciju Velike aleje na Ilidži.


24.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za status Rimskog mosta na Ilidži.


Dževad Poturak

27.12.2018
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.