Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

30.04.2021
Puni tekst pitanja:

"Zbog sve većeg broja naloga Ministarstva za vraćanje protuzakoniti rasiodovanii novčanii sredstava sa račune zgrada i utvrđenii nepravilnost prilikom nadzora iniciranii od strane zastupnika Skupštne antona Sarajevo ljubazno molim da uputte posljednje upozorenje upravnicimaO IUpraviteljd.o.o.iSarajevostand.d.dasvojeposlovanjevrateuokvireZakonao upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17) jer će u protvnom odlukom Skupštne antona Sarajevo bit zatraženo ukidanje rješenja za obavljanje poslova upravnika siodno članu 21. stav (1) tačke c) i f)."


30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim Općinu Ilidža i Službu za prostorno uređenje da me obavijest o status predmeta za legalizaciju nelegalnog objekta restorana “Labud” na Vrelu Bosne akt broj 03-23-3796/06 od 10.10.2006. godine, te molim Općinu Ilidža i njenog načelnika da me također izvijest o namjerama u vezi ovog predmeta."


30.04.2021

30.04.2021
Puni tekst pitanja:

"Još 22.12.2020. godine potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji i formiranju nove kreditne linije putem Kreditno–garantnog fonda sa direktorom Sarajevske razvojne agencije (SERDA).
Ovaj protokol je imao za cilj plasirati sredstva u iznosu od dva i po miliona KM, kako bi se malim i srednjim preduzećima pružila podrška za prevladavanje posljedica koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa.
Molim da mi dostavite informaciju zašto sredstva Kreditno - garantnog fonda Vlade Kantona Sarajevo i nakon 3mjeseca od kada je nova Vlada imenovana još stoje kod Serde i nisu plasirana?
Da li smatrate da taj vid pomoći malim i srednjim preduzećima nije prioritet ili postoje određeni problemi sa plasmanom tih sredstava?"


30.04.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim da u okviru svoje nadležnost izvršite nadzor nad radom Općine Ilidža i njene Službe za prostorno uređenje po pitanju zakonitog rada na predmetu legalizacije nelegalnog objekta restorana “Labud” na Vrelu Bosne akt broj 03-23-3796/06 od 10.10.2006. Godine.
Prekid na radu u ovom predmetu je okončan do donošenja Prostornog plana posebnog područja “Vrela Bosne”, međutm zanemarene su ostale činjenice i zakonski propisi kao što je ona da je objekat u Prvoj zaštćenoj zoni-Nukleus shodno Zakonu o proglašenju Spomenika prirode “Vrelo Bosne” (Službene novine KS 06/10) na koje se primjenjuju ostali važeći propisi iz oblast zaštte prirode prevashodno Zakon o zaštt prirode FBIH (Službene novine FBIH 66/13) i Pravilnika o uvjetma pristupa zaštćenom području (Službene novine FBIH 33/03), te da se legalizacija ne može izvršit."


30.04.2021
Puni tekst pitanja:

"Shodno utvrđenoj činjenici tokom inspekcijskog nadzora nad korištenjem zajedničke potrošnje električne energije za reklame na fasadama uvidom u službenu evidenciju JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elelektrodistribucija" Sarajevo, utvrdili ste da B-TIM d.o.o. nije registrovan kao krajnji kupac B-TIM d.o.o. na adresi Džemala Bijedića 279 K i 279 L, te s tm u vezi kantonalni elektroenergetski inspektor nije našao B-TIM d.o.o. kao potrošača, molim da istu činjenicu provjerite na ostalim lamelama naselja Bulevar ( A1 ,A2,A3, i A4,A5,A6) na adresama Džemala Bijedića 279B, 279C i Džemala Bijedića 279D, 279E."


30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik HETIG d.d. i METAL-EXPORT-UPRAVITELJ d.o.o. , a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."


Danijela Kristić

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Ukoliko pravno lice Srebrena malina koje je uvezlo i stavilo u promet respiratore ACM812A tzv. malina respiratore ima suspenziju obavljanja djelatnost od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva na koji način se shodno članu 109. Zakonab o lijekovima i medicinskim sredstvima prate i javljaju neželjene pojave u primjeni medicinskih sredstava u ovom slučaju pomenutih respiratora i reagovanju na njih, odnosno prati materiovigilanca, a koliko nam je poznato iz izjava rukovodstva KCUS-a, ti respiratori se koriste na hospitalizovanim pacijentma i ko sada prat
materiovigilancu?


Danijela Kristić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe dijela etažnih vlasnika zgrade na adresi Džemala Bijedića 279 K, 279L molim da izvršite nadzor nad izborom upravnika/upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika. Shodno kopiji zapisnika koju etažni vlasnici posjeduju na zapisniku se nalazi na poziciji za potpis trećeg etažnog vlasnika ili predstavnika etažnih vlasnika nalazi potpis lica Nevzet Kermo koji nije etažnih vlasnik u pomenutoj zgradi niti je prije datuma skupljanja potpisa (24.10.2020.) izabran za predstavnika etažnih vlasnika, te zapisnik nije sačinjen u skladu sa članom 50. stav (1) i (6), te članom 51. stav (1) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) gdje izričito stoji da će predstavnik etažnih vlasnika sa još dva etažna vlasnika ili najmanje tri etažna vlasnika za donošenje odluke pribaviti saglasnost etažnih vlasnika putem prikupljanja potpisa na zapisnik koji je sačinjen u skladu sa uputstvom iz člana 50. stav (6) ovog zakona, a gore pomenuto lice nije ispunjavalo zakonske uslove da bude potpisnik zapisnika.


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Molim da mi iz evidencije dostavite sljedeće podatke-tabelarno koji se odnose na period od 2019 do danas i to:

1. Svaki pojedinačni nalog izdat za povrat nezakonito naplaćenih sredstava na račun zgrade od strane upravnika i pravni osnov za nalog
2. Adresa zgrade
3. Datum naloga
4. Naziv upravnika kome je izdat nalog
5. Iznos sredstava
6. Status izvršenja naloga

Molim da mi za svaki izvršeni nalog dostavite kopiju svake bankovne uplatnice za svaku zgradu kojom upravik potvrđuje da je izvršio uplatu protuzakonito naplaćenih sredstava na osnovu naloga koje je potrebno knjižiti na vanredne uplate na račun zgrada čime dokazuje da je sa svog bankovnog računa firme uplatio novac, a ne vršio internu knjigovodstvenu korekciju koju može prikazati sa izvještajem rashoda računa ulaza, te kojim može manipulisati kako je utvrđeno u brojnim slučajevima.


05.03.2021

05.03.2021

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Zašto KJP Sarajevo-šume ne vrši maloprodaju ogrjevnog drveta?

Ukoliko ne postoji zakonska prepreka podnosim inicijativu da razmotrite da KJP Sarajevo-šume otpočnu maloprodaju ogrjevnog drveta kako bi na taj način građani dobili jeftinije ogrjevno drvo, a KJP Sarajevo-šume poboljšalo svoj finansijski prihod.


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se shodno Programu i planu poslova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje definisano da poslove koje osiguravaju kantonalna javna komunalna preduzeća trebaju finansirati i lokalne zajednice, stoga podnosim inicijativu svim jedinicama lokalne samouprave na području Kantona Sarajevo da obezbijede sredstva za finansiranje pomenutih poslova, te da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša organizuju radne sastanke kako bi dogovorili detalje realizacije, a Ministarstvo molim da me obavijesti o poduzetim koracima.


05.03.2021

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Prema Ugovorima koje je ZOI 84 potpisivao sa Struconom d.o.o. u čl.2 navedeno je da se izvršilac posebno obavezuje:

a) Otvoriti radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa . Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom I prezimenom od strane predstavnika Naručioca.
- Molim da mi dostavite sve radne naloge, te dnevnik remonta za izvršene usluge po Ugovorima zaključenim u 2018, 2019 i 20220 godini.

Odgovor:

Cjelokupan odgovor dostavljen zastupnici


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Zavod za javno zdravstvo u Studiji o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama I zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini u svojim preporukama na 177. stranici Studije kaže: “Razvijati strateške pristupe i intervencije po pitanju oboljenja i stanja koja se javljaju kao narastajući javnozdravstveni problemi (kognitivni poremećaji - autizam kod djece, demencija kod starijih osoba, rijetke bolesti), kao i po pitanju aktuelne migrantske krize u Regionu” pri tome nam niste podrobnije pojasnili situaciju po pitanju autizma, osim što ste autizam ( MKB Šifra F-84.0) u tabeli 13. pomenuli u ukupnom broju sa drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja, a poznato je da Kanton Sarajevo ima problem sa neuropedijatrima i da mnoga djeca iz autističnog spektra nemaju zvaničnu kliničku dijagnozu čime su im mnoga prava uskraćena, pa i ona na liječenje gdje mnoge stvari za ovu ranjivu kategoriju obavljaju nevladine organizacije. Da li nam možete reći šta ste konkretno kao ZZJZ KS poduzeli sami ili u saradnji sa drugim javnim organima po ovom pitanju?


05.03.2021

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu odgovora ZOI 84 176-1/21 na zastupničko pitanje koje sam postavila dana
05.01.2021.godine molim da mi dostavite dodadtne informacije tj. za sve izvještaje o izvršenoj
usluzi dostaviti ko je ispred ZOI-a preuzeo radove I dostaviti za sve izvršene usluge dnevnike
remontaza sve Ugovore koje sam tražila kroz postavljeno zastupničko pitanje.