Zastupnička pitanja

Amra Hasagić

Amra Hasagić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu privrede da u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. da saglasnost za
cijepanje parcele, a na osnovu zahtjeva upućenog od strane Općine Vogošća pomenutom KJP, na zemljištu na
kome je izgrađen objekat osnovne škole „Budišići“, lokacija Tihovići-Budišići.
Obrazloženje:
Za izgradnju osnovne škole izdata je građevinska dozvola 15.05.1978. godine, objekat je izgrađen ali nikada nije
uknjižen. Izdavanjem saglasnosti za cijepanje parcele prema lokaciji objekta i prijenos prava posjeda na Općinu
Vogošća u cilju rješavanja uknjižbe objekta osnovne škole.
Parcela je prema novom premjeru označena je kao k.č. broj 501/1 upisana u p.l. broj 73 K.O. Tihovići, posjednik
JP „Sarajevo-šume“ d.o.o. a po starom premjeru odgovara k.č. broj 122/145 upisano z.k. ul. Broj 384 k.o. SP
Gornja Vogošća kao državno vlasništvo.


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Ministarstvu privrede da u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. da saglasnost za cijepanje parcele radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu koje u naravi predstavlja Groblje upisano u z.k. ul.broj 384 k.o. SP Gornja Vogošća kao državno vlasništvo


Amra Hasagić

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Upućujem inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da se u ulici Blagovac 1, MZ Blagovac, Općina Vogošća, izvrši postavljanje saobraćajnih znakova kojima se ograničava brzina kretanja motornih vozila na 40 km/h, kao i da se izvrši postavljanje horizontalnih usporivača brzine na dvije ili više tačaka duž navedene ulice."


Amra Hasagić

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu, odnosno, pitanje Kantonalnom Tužilaštvu Sarajevo da mi se dostavi povratna informacija u vezi predmeta koji je pokrenut kod ovog tužilaštva, a tiče se podnošenja krivične prijave protiv predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, gosp.Mirze Čelika, zbog lažnog predstavljanja.


02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu, odnosno, pitanje Kantonalnom Tužilaštvu Sarajevo da mi se dostavi povratna informacija u vezi predmeta koji je pokrenut kod ovog tužilaštva, a tiče se podnošenja krivične prijave protiv dopredsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, g-de Smiljane Viteškić, zbog zloupotrebe službenog položaja.


Amra Hasagić

27.04.2020
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu kulture i sporta da analizira stanje svih sportskih resursa u KS, količinu korisnika njihovih usluga u periodu junu-decembar 2019. godine te napravi plan stvaranja adekvatnih uslova za nesmetan nastavak trenažnog i takmičarskog procesa.


Amra Hasagić

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje video nadzora na rakrsnici ulica Omladinska, Porodice Hasagić i Braće Planja te nastavak puta prema Novoj Industrijskoj zoni. „Glavni projekat sistema video nadzora na području organa uprave u cilju povećanja sigurnosti građana“ je izrađen još u julu 2016 godine, međutim, istim nisu tretirane pomenute ulice.


Amra Hasagić

12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da se instruktorima u SKI školama omogući plaćanje paušala po prijavljenoj Školi skijanja, koja će sa JP ZOI 84 potpisati Ugovor o saradnji, u iznosu od 200,00 KM, a ne po pojedinačnom instruktoru kako je sada predviđeno.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se za Škole skijanja obezbijedi kupovina dječijih SKI karata po 50% nižim cijenama od trenutno predloženih bez obzira na broj upisane djece u SKI škole ili da se instruktorima koji potpišu Ugovor sa JP ZOI 84 obezbijedi kupovina takozvanih tačkica za stazu K1.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupničku inicijativu prema nadležnom resornom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da se izvrši adapacija postojećeg objekta područne skole Budišići koja pripada O.Š. „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća, na lokaciji Budišići.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja da u skladu sa članom 86. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 30/17) izradi pravilnik kojim se definiše postupak i način uklanjanja oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina te da pristupi izradi propisa o visini troškova premještanja vozila i olupina u skladu sa pomenutim Zakonom.


Amra Hasagić

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Amra Hasagić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je sljedeće zastupničko pitanje:
• U programu rada Vlade Kantona Sarajevo naveli ste da ćete do 30.06.2019 godine donijeti određene Zakonske akte, i to;
1. Zakon o udžbenicima u KS
2. Zakon o Prosvjetno-pedagoškom zavodu
3. Zakon o studentskom standardu
4. Zakon o dualnom obrazovanju
5. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
8. Zakon 0 izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju

to niste uradili, koji su razlozi za to?


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Amra Hasagić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je sljedeće zastupničko pitanje:
• Na stranici VIK-a objavljeno je da je održan sastanak direkora VIK-a gosp. Envera Hadžiahmetovića i kantonalnog ministra s članovima menadžmenta. U objavi se spominje da je gospodin Damir Saračević saradnik za ljudske resurse. Od kada pomenuti radi u VIK-u, da li je istina da je sklopljen Ugovor u trajanju od dva mjeseca i za koje koje poslove angažovan. Da li je moguće da VIK nema kadar nego se zapošljava stranački kadar?