Zastupnička pitanja

Vibor Handžić

Vibor Handžić

08.10.2020

08.10.2020
Puni tekst pitanja:

1. Koliko je trenutno bivših uposlenik KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo koji ne mogu da ostvare
pravo na penziju iz razloga što im nisu isplaćivani doprinosi u ranijem periodu, te koliki je broj
onih koji će primati minimalnu penziju jer im nisu isplaćivani puni doprinosi?
2. Koliko je iznos potreban za rješavanje ovog problema, te koliko je sredstava planirano
budžetom za ove namjene i kako Ministarstvo generalno planira i u kojem periodu rješiti ovaj
problem?


08.10.2020

08.10.2020
Puni tekst pitanja:

1. Molim vas da moje zastupničko pitanje pogledate ponovo i odgovorite na njega onako kako je
i postavljeno:
Član 18. stav 5. Uredbe o organiziranju parkiranja, javnim parking površinama, parking
zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja,
propisuje da broj odobrenih rezervisanih parking mjesta u jednoj parking zoni može biti do 5%
od ukupnog broja parking mjesta u toj parking zoni.
Molim vas da mi dostavite detaljnu informaciju o tome koliko je u svakoj zoni rezervisanih
parking mjesta u odnosu na njihov ukupan broj, te koliki je taj broj po pojedinim lokacijama?
Obrazloženje:
Naime, član 18. stav 5. Uredbe o organiziranju parkiranja, javnim parking površinama, parking
zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja, propisuje da
broj odobrenih rezervisanih parking mjesta u jednoj parking zoni može biti do 5% od ukupnog broja
parking mjesta u toj parking zoni.
U vašem odgovoru ste mi dostavili podatke vezane za član 19. stav 1. Uredbe, a koji se odnosne
isključivo na rezervaciju jednog parking mjesta bez naknade državnim institucijama, institucijama
kantonalne vlasti, institucijama jedinica lokalne samouoprave i vjerskim zajednicama, što je potpuno u
suprotnosti sa onim što sam Vam u pitanju postavio i u odnosu na član koji sam se referirao. Također,
dostavili ste mi generalne podatke u dvije parking zone, a tražio sam brojeve rezervisanih mjesta po
mikrolokacijama u odnosu na njihov ukupan broj.
Molim vas da mi u što skorijem roku odgovorite na zastupničko pitanje onako kako je i postavljeno.


08.10.2020

08.10.2020
Puni tekst pitanja:

1. Ponovo podnosim inicijativu da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, u
komunikaciji i saradnji sa Općinom Stari Grad Sarajevo, konačno pristupi projektu
rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici Bakarevića, Općina Stari Grad Sarajevo, na način da
se izvrši razdvajanje trenutno spojenih sistema odvodnje fekalnih i oborinskih voda.


08.10.2020
Puni tekst pitanja:

1. Da li je i iz kojeg razloga došlo do kršenja Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i
javnosti rada u ovom preduzeću i to člana 4. Uredbe, gdje je propisana obavezna objava akata u
Službenim novinama i na web stranici, između ostalog i Statuta?
2. Ukoliko je ovo slučaj, molim da postupite u skladu sa članom 12. Uredbe (Izricanje
prekršajne kazne) i članom 13. Uredbe (Pokretanje postupka smjene odgovornog lica).


08.10.2020
Puni tekst pitanja:

S obzirom da sjednica Skupštine KS na kojoj se trebala razmatrati informacija o radu i
poslovanju preduzeća još uvijek nije nastavila, dostavljam nekoliko upita u cilju bolje pripreme
za navedenu tačku dnevnog reda:
1. Molim vas da mi, ukoliko ne postoje neke zakonske prepreke, dostavite tendersku
dokumentaciju za učešće u postupku javne nabavke iz 2018. i 2019. godine, ponude i odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku grijnih energenata.
2. U revizorskom izvještaju je navedeno da za jedan dio nekretnina ne postoje validni zk izvaci -
iz kojeg razloga? Da li je uprava preduzeća radila na saniranju navedenog problema? Da li je ta
imovina prikazana u bilansima, a uzimajući u obzir da ne postoje validni zk izvaci koji
dokazuju vlasništvo?
3. Ako ukupne obaveze prema dobavljačima iznose 904.659 KM i ako se većina od navedenog
iznosa (825.607 KM) odnosi na Hifa petrol, na šta se odnose obaveze po pitanju kamata RMU
Kakanju iznosu od 353.573 KM, a uzimajući o obzir da nema značajnijih obaveza prema ovom
dobavljaču, te da su ove kamate imale tendenciju rasta u odnosu na kraj 2018. godine? Da li
postoji sporazum sa RMU Kakanj vezano za način izmirenja ovih obaveza? Koja je vrijednost
založenih nekretnika u korist RMU Kakanj u odnosu na obaveze? Na koji se način
obračunavaju zatezne kamate? da li je uprava poduzela određene aktivnosti na rješavanju ovih
problema u vidu otpisivanja jednog dijela ili cijelog iznosa kamate jer je izmirena glavnica, a s
obzirom da su ove obaveze u visini iznosa troškova plata za prvih pola godine?
4. Ko je i kada zaključio ugovor za koncesionu naknadu na ime zahvaćene vode sa izvorišta
Peračko vrelo, koja se isporučuje u sistem ViK -a po cijeni od 0,25%, a koju istovremeno Bags
plaća 1.50 KM ko kubiku. Na koji je rok zaključen ovaj ugovor? Da li se isti može raskinuti,
uvažavajući negativne marže po Bags po ovom ugovoru? Ko je dao saglasnost za zaključivanje
ovakvog ugovora? Molim vas da decidno navedete koliki su tačno gubici preduzeća zbog
ovakvog ugovora?
5. Ukoliko ste u mogućnosti, molim vas da mi dostavite Statut preduzeća.

Odgovor:

Ostatak odgovora dostavljen poslaniku/zastupniku


08.10.2020
Puni tekst pitanja:

Na sedmoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju
Sarajevo koja je održana 28.06.2018. godine doneseni je između ostalog sljedeći
zaključak:
Nalaže se Kantonalnoj agenciji za privatizaciju da obavijesti preduzeće Murai-Komerc
d.o.o. Vogošća, da je Agencija pokrenula postupak za raskid kupoprodajnog ugovora sa
kupcem preduzeća UNIS BIOKOVO;
S tim u vezi imam nekoliko pitanja:
1. Da li je pokrenut postupak za raskid kupoprodajnog Ugovora?
2. Ako jeste u kojoj je fazi, odnosno ako nije zbog čega nije?
3. U kojoj fazi je tužbeni process za nadoknadu štete zbog prodaje nekretnine hotel
Biokovo?
4. Koje aktivnosti je poduzela Kantonalna agencije za privatizaciju vezano za prodaju
imovine hotela Biokovo;
5. Da li prekršen Ugovor o privatizaciji?
6. Da li je Murai Komerc bio u obavezi obezbjediti saglasnost Kantona ili Agencije za
privatizaciju za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na parceli 2077/2?


Vibor Handžić

06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. Molim vas da mi dostavire informaciju o tome šta se trenutno dešava sa turističkim kioskom na Baščaršiji. Da li će taj projekat uopšte profunkcionisati ili neće? Kakav je generalno trenutni status u vezi sa tim pitanjem?

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. U kojoj je mjeri do sada realiziran član 5. Zakona u turizmu KS, konkretno u smislu izrade planskih dokumenata, Strategije razvoja turizma u KS, te pratećih dokumenata (Marketing plan, Plan promocije turizma KS)?

Sa poštovanjem,

 

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. Član 18. stav 5. Uredbe o organiziranju parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja, propisuje da broj odobrenih rezervisanih parking mjesta u jednoj parking zoni može biti do 5% od ukupnog broja parking mjesta u toj parking zoni.

Molim vas da mi dostavite detaljnu informaciju o tome koliko je u svakoj zoni rezervisanih parking mjesta u odnosu na njihov ukupan broj, te koliki je taj broj po pojedinim lokacijama?

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


28.07.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. U skladu da članom 85. stav 3 Zakona o turizmu KS, Turistička zajednica Kantona Sarajevo dužna je putem ministarstva, Vladi Kantona Sarajevo dostaviti godišnji izvještaj o radu i poslovanju za prethodnu godinu. Ukoliko je ovaj izvještaj dostavljen, molim vas da mi isti kao zastupniku dostavite na uvid.

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničku inicijativu prema Premijeru Kantona Sarajevo:

1. Molim vas da za narednu radnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo pripremite i kao tačku dnevnog reda delegirate "Informaciju o implementaciji Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu Sarajevo."

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. Molim vas, ukoliko ste u mogućnosti, da mi kao zastupniku dostavite informaciju u vidu uporedne analize prihoda Turističke zajednice KS za prvih 6 mjeseci 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine.

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo