Zastupnička pitanja

Vibor Handžić

Vibor Handžić

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021
Puni tekst pitanja:

1. Molim vas da pošaljete dopis institucijama i organizacijama izvan djelokruga Kantona Sarajevo, a koji su bili prisutni na XV hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj se govorilo o migrantskoj krizi, da zastupnicima u Skupštini dostave odgovore na pitanja za koje smo ostali uskraćeni zbog ranije odlaska odgovornih sa sjednice Skupštine.


15.03.2021

15.03.2021
Puni tekst pitanja:

1. Da li nadležno ministarstvo u narednom periodu planira pristupiti donošenju novog ili izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo?


Vibor Handžić

08.10.2020
Puni tekst pitanja:

S obzirom da sjednica Skupštine KS na kojoj se trebala razmatrati informacija o radu i
poslovanju preduzeća još uvijek nije nastavila, dostavljam nekoliko upita u cilju bolje pripreme
za navedenu tačku dnevnog reda:
1. Molim vas da mi, ukoliko ne postoje neke zakonske prepreke, dostavite tendersku
dokumentaciju za učešće u postupku javne nabavke iz 2018. i 2019. godine, ponude i odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku grijnih energenata.
2. U revizorskom izvještaju je navedeno da za jedan dio nekretnina ne postoje validni zk izvaci -
iz kojeg razloga? Da li je uprava preduzeća radila na saniranju navedenog problema? Da li je ta
imovina prikazana u bilansima, a uzimajući u obzir da ne postoje validni zk izvaci koji
dokazuju vlasništvo?
3. Ako ukupne obaveze prema dobavljačima iznose 904.659 KM i ako se većina od navedenog
iznosa (825.607 KM) odnosi na Hifa petrol, na šta se odnose obaveze po pitanju kamata RMU
Kakanju iznosu od 353.573 KM, a uzimajući o obzir da nema značajnijih obaveza prema ovom
dobavljaču, te da su ove kamate imale tendenciju rasta u odnosu na kraj 2018. godine? Da li
postoji sporazum sa RMU Kakanj vezano za način izmirenja ovih obaveza? Koja je vrijednost
založenih nekretnika u korist RMU Kakanj u odnosu na obaveze? Na koji se način
obračunavaju zatezne kamate? da li je uprava poduzela određene aktivnosti na rješavanju ovih
problema u vidu otpisivanja jednog dijela ili cijelog iznosa kamate jer je izmirena glavnica, a s
obzirom da su ove obaveze u visini iznosa troškova plata za prvih pola godine?
4. Ko je i kada zaključio ugovor za koncesionu naknadu na ime zahvaćene vode sa izvorišta
Peračko vrelo, koja se isporučuje u sistem ViK -a po cijeni od 0,25%, a koju istovremeno Bags
plaća 1.50 KM ko kubiku. Na koji je rok zaključen ovaj ugovor? Da li se isti može raskinuti,
uvažavajući negativne marže po Bags po ovom ugovoru? Ko je dao saglasnost za zaključivanje
ovakvog ugovora? Molim vas da decidno navedete koliki su tačno gubici preduzeća zbog
ovakvog ugovora?
5. Ukoliko ste u mogućnosti, molim vas da mi dostavite Statut preduzeća.

Odgovor:

Ostatak odgovora dostavljen poslaniku/zastupniku