Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Neira Dizdarević

29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“U odgovoru Inspektorata zaštite od požara akt broj 01-07-02-2-2590/20 od 17.06.2020. utvrđeno je da upravnik OKI Upravitelj angažovao pravno lice A.E. sigurnost doo Agencija za zaštitu ljudi i imovine koja ne posjeduje niti je posjedovala rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara u skladu sa članom 30. Pravilnika o obimu i postupku provjere i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara.

Molim da gore pomenuti javni organi svako iz svoje nadležnosti izvrši nadzor nad svim pravnim licima koja vrše ispitivanje sistema aktivne zaštite od požara angažovanim od strane svih upravnika, molim Ministarstvo prostornog uređenje, građenja i zaštite okoliša da pripremi prijedlog izmjene pravnog okvira koji bi onemogućio ovakvo postupanje upravnika, koji bi sadržavao i prekršajne kazne za ovakve slučajeve.”


29.07.2020

29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu da zbog zabrinjavajućeg stanja po pitanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru Skupština Kantona Sarajevo na dnevni red narednih radnih sjednica uvrsti tačku dnevnog reda o gore pomenutom problemu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prostornog uređenja i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove pripremi cjelovitu informaciju o stanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru za predloženu tačku dnevnog reda.”


29.07.2020

29.07.2020

29.07.2020

29.07.2020

29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da od subjekta nadzora OKI Upravitelj d.o.o. akt Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz dostavi kopije bankovnih uplatnica povrata sredstava koji su naplaćeni više nego što je to ugovorom između upravnika i etažnih vlasnika predviđeno, a koje dokazuju da je upravnik OKI Upravitelj sredstva uplatio sa svog računa bilo na poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravnika otvorenog u ime i za račun etažnih vlasnika zgrade ili na transakcijski račun upravnika, otvorenog isključivo za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade, odnosno dokaže da nije vršio samo internu knjigovodstvenu prepravku unutar podračuna ili svog transakcijskog računa za poslove upravljanja i održavanja.”


29.07.2020

29.07.2020

29.07.2020

29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove za pojašenjenje, naime, u mnogim izvještajima o mjerenjima emisije zagađujućih materija u zrak koje mi je dostavila Kantonalna uprava za inspekcijske poslove naročito firme Inspekt-RGH d.o.o. ne vrši se stvarno mjerenje čvrstih čestica već proračun ukupnog godišnjeg opterečenja okoliša koji nije zakonski obavezujući, te se koristi isključivo za procjene Fonda zaštite okoliša FBIH kada je potrebno odrediti naknade. Ovo uputstvo se nikako ne može koristiti kao zamjena stvarnim mjerenjima, posebno što je ova vrsta proračuna za stara postrojenja gotovo nemoguća s obzirom na njihovu starost i neodržavanje. Korištenjem proračuna za emisije čvrstih čestica na ovakvom postrojenju je zasigurno znatno manja prikazana emisija u odnosu na stvarne! Zašto Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dozvoljava ovu praksu?
Molim i mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na ovakvo postupanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, jer očigledno imamo pojačano aerozagađenje zimi, a prilikom mjerenja emisije subjekata nadzora u epizodi UZBUNA do sada ni kod ijednog subjekta nije zabilježeno prekoračenje!!!”


29.07.2020

29.07.2020

29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu budući je premijer Nenadić u svome ekspozeu kao jednu od mjera Vlade KS da se poveća broj novih sadnica u KS, sa sadašnjih 100.000 na 200.000. te do kraja mandata posaditi ukupno 400.000 do 500.000 novih sadnica na KS, da svaka osnovna i srednja škola u zavisnosti od prostornih mogućnosti uz pomoć resornih ministarstava i javnih preduzeća uz učešće svojih učenika kao vid edukacije posadi što više ZIMZELENIH vrsta drveća, a naročito onih koje umanuju koncentraciju čvrstih PM10 i PM2.5 čestica”


29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove za pojašenjenje kako je moguće da pravna lica upotrebljavaju ugalj Rudnika mrkog uglja Miljevina i da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u svojim nadzorima utvrdi da takav ugalj ima dokument koji potvrđuje da ugalj Miljevina ima ukupni sadržaj gorivog sumpora ispod 1% u skladu sa članom 17. Odluke o zaštiti i poboljšanju zraka u KS, a svi podaci i mjerenja pomenutog uglja prema informacijama kojima raspolažem nikada nisu davali rezultate za ukupni gorivi sumpor ispod 1%?”


29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Budući je u odgovoru Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-12553-26-3/20 od 09.07.2020. godine upravnik OKI upravitelj dostavio godišnje izvještaje u čijem se zaglavlju nalazi procenat od 12% što je u suprotnosti sa kopijama izvještaja koje je dostavio, a koje se nalaze u aktu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 05/03-23-38844-147-2/19 od 17.12.2020. godine, te molim za nastavak nadzora i pojašenjenje za različite podatke koje je upravnik dostavio u dva različita navrata, te utvrdite na koji način je upravnik mijenjao procente u kopijama izvještaja.”


29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite kopiju svih akata koje je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša upućivalo Općini Trnovo i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove vezano za prostorne planove, gradnju, sječu šume na prostoru planine Bjelašnica.”


29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da nad subjektima iz akta Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz prošire nadzor na 2019. i 2020. godinu, budući je nadzorom tretirana samo 2018. godina, a etažnim vlasnicima se u 2019. i 2020. godini naplaćivala naknada viša nego što je to ugovorima između upravnika i etažnih vlasnika predviđeno.”


29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Kantonalnu upravu za inspkecijske poslove budući da se u Informaciji o kvalitetu zraka u KS koji smo imali priliku razmatrati na 26. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo pominje se veliki broj subjekata nadzora i mali broj inspektora iz ove oblasti, pitanje za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da li su koristili mogućnost koje im pruža član 18. Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 2/2017) prema kojem kada je potrebno hitno izvršiti inspekcijski nadzor radi zaštite javnog interesa, direktor Kantonalne uprave rješenjem može ovlastiti inspektora iz jedne upravne oblasti da izvrši inspekcijski nadzor iz druge upravne oblasti dok traje potreba za istim, a smatramo da je javni interes na što brži i efikasniji način zaštiti zdravlje ljudi?”