Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Neira Dizdarević

06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 05/03-19-32187-36-293/20 od 14.12.2020. godine.
Molim da nastavite nadzor na ovoj adresi naročito po sljedećim pitanjima:
1. Budući da je utvrđeno da etažni vlasnici nisu donijeli odluku o uzimanju pozajmice
u skladu sa članom 50. stav (2) tačka e) molim Ministarstvo da obavijesti etažne
vlasnike i to odmah da se član 27. stav (2) ne može primjeniti budući da takvu odluku
sami etažni vlasnici nisu donijeli i da mogu raskinuti ugovor sa sadašnjim
upravnikom, a eventulani spor u vezi pozajmice riješe sudskim putem.
2. Molim da utvrdite da li se pozajmica-zajam uzela zbog zakonski propisanog pokrića
troškova održavanja koji nisu pokriveni zajedničkom rezervom, a potrebni su za
obavljanje poslova redovnog održavanja koji se ponavljaju u razmacima dužim od
jedne godine
3. Budući je očigledno da je predstavnik etažnih vlasnika bez znanja i odluke etažnih
vlasnika zadužio zgrade Paromlinska 55A, 55B, 55C, 55D jako velikim iznosom
molim da službenim putem o ovim radnjama obavijestite Tužilaštvo Kantona Sarajevo
da provede istragu da li ovakvo postupanje ima elemente krivičnog djela
4. Molim da ponovo uputite zahtjev upravniku OKI Upravitelj da za pomenute adrese
dostavi godišnje izvještaje za 2019. i 2020. godinu jer dostavljeni izvještaji ne sadrže
potrebne informacije shodno članu 46. stav (3), a naročito brojeve dokumenata po
kome je izvršeno plaćanje, datum nastanka rashoda, te godišnji izvještaj ne treba da
sadrži zbirne rashode nego svaki rashod pojedinačno, čak i ako se radi o rashodu koji
se mjesečno ponavlja
5. Prema nepotpunim godišnjim izvještajima za 2019. godinu ne nalaze se rashodi po
pitanju osiguranja zajedničkih dijelova zgrade dok se u godišnjim planovima za 2019.
i 2020. godinu nalaze, kao i u dostavljenom Ugovoru između etažnih vlasnika i
upravnika. Molim da provedete nadzor da li je osiguranje ugovoreno na zakonski
način i dostavite mi zapisnik kojim se potvrđuje da su etažni vlasnici donijeli odluku o
osiguranju
6. Iako je zatraženo u odgovoru nisam dobila kopiju zapisnika da su etažni vlasnici
dali saglasnost na tekst Ugovora između etažnih vlasnika i upravitelja, te molim da mi
se dostavi, a Ministarstvo svojim nadzor utvrdi da li je Ugovor potpisan na zakonit
način ”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

“Etažni vlasnici zgrade Džemala Bijedića 279L i 279K , lamele B1, B2, B3 žale se na buku koja nastaje pri jačem vjetrovitom vremenu zbog reklama koje se nalaze na fasadi ove zgrade.

Molim da izvršite inspekcijski nadzor u datim vremenskim uslovima i utvrdite tačnost navoda etažnih vlasnika, te poduzmete zakonom predviđene mjere.”


06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Poštovani,
na inicijativu vezano za pristup upravnika/upravitelja podacima iz zemljišne knjige, dobila
sam odgovor da sve osobe uključujući i upravnike imaju neometan pristup pomenutim
podacima, pa ljubazno molim da li je potrebno poduzeti još neke korake od strane zastupnika
u Skupštini Kantona Sarajevo?


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Zahvaljujem se na informacijama koje ste mi dostavili aktom broj 05/03-19-50258/20 od
17.12.2020. godine.
Ovom prilikom zahvaljujem se uposlenicima Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i
nadzor u stambenoj oblasti na do sada odrađenom poslu i u potpunosti razumijem situaciju u
kojoj se nalazite.
Molim da me obavijestite o tačnim potrebama Sektora za dodatnim stručnim kadrom kako bih
uputila inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo.
Skupština Kantona Sarajevo će nastojati u skorijem vremenu rasteretiti Sektor osnivanjem
privremenog radnog tijela Skupštine Kantona Sarajevo koji će imati zadatak da izvrši nadzor
nad svim segmentima u oblasti upraviteljstva.
Nažalost, stanje u oblasti upraviteljstva koje više očigledno nije posljedica samo nemara
predstavnika etažnih vlasnika i upravnika, već mnogi njihovi postupci počinju poprimati sva
obilježja krivičnih djela, moram obavijestiti Sektor da zbog gore navedenog i konstatnih žalbi
i pitanja etažnih vlasnika ću nastaviti upućivati zastupnička pitanja i inicijative iz oblasti
upraviteljstva sa napomenom da ih Sektor obrađuje u skladu sa svojim mogućnostima, mimo
rokova shodno Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo, kako je to bilo svih ovih mjeseci.”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Ljubazno molim Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša da mi dostavi godišnje izvještaje za 2019. godinu, kao i kvartalne
2020. godinu za zgrade koje imaju poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa
upravnika otvorenog u ime i za račun etažnih vlasnika zgrade, a kojih prema informacijama
kojima raspolažem ima samo 6 na području Kantona Sarajevo.
Molim da mi dostavite godišnje izvještaje u skladu sa članom 46. Zakona o upravljanju
zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) koji će sadržavati sve rashode sa
podacima o vrsti i opisu rashoda, broju dokumenta po kome je izvršeno plaćanje, datumu
nastanka rashoda i iznosu rashoda.”


Neira Dizdarević

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu navodite da za zgradu Fadila Hadžića br. 5 nije moguće dostaviti
fotokopiju zapisnika iz razloga jer upravnik OKI Upravitelj d.o.o. nije potpisivao ugovor iz
razoga što je Rješenjem određen za upravnika koji obavlja poslove prinudnog upravljanja.
Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika po sljedećim stavkama:

1. U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018 i 2019. godinu među rashodima se
navodi osiguranje zajedničkih dijelova , budući da nije potpisan ugovor između
upravnika i etažnih vlasnika na osnovu čega je upravnik OKI Upravitelj zasnivao te
rashode, te ukoliko nije zakonski zasnivao rashode po pitanju osiguranja zajedničkih

dijelova obavijestite Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor, te
naložite upravniku OKI Upravitelj d.o.o. povrat sredstava na račun zgrade.

2. U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018., 2019. i 2020. godinu stoji procenat
provizije na naknadu upravnika od 12%. Molim da provjerite da li je Ministarstvo na
osnovu člana 31. stav (2) svojim Rješenjem utvrdilo pravo na naknadu ili je to
upravnik OKI Upravitelj uradio samostalno. Ukoliko je to uradio samostalno molim
da se izda nalog za povrat svih sredstava na račun zgrade uzetih na osnovu naknade i
obavijesti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši nadzor iz svoje
nadležnosti. Molim da mi se dostavi kopija Rješenja za određivanje prinudnog
upravnika na ovoj adresi.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša:

“Molim Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
da me obavijeste da li postoji zakonski osnov da Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, poput
Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, dostavlja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju
Skupštini KS, te kada je to posljednji put učinio?”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavijestila me je aktom broj 14-02-04-02422/20
od 29.06.2020. da u predmetu UP-1-14-06-19.6-12832/20 upravnik Sarajevostan d.d.
Prijedlogom plana za 2019. i 2020. nije planirao održavanje PP opreme i PP instalacije.
Sarajevostan d.d. uprkos brojim zastupničkim inicijativama, pitanjima, skupštinskim
zaključcima, stručnim mišljenima i upozorenjima Ministarstva prostornog uređenja, građenja i
zaštite okoliša, uprkos stradanju lica u požarima nije čak planirao, a kamoli izvršio svoje
obaveze iz domena protupožarne zaštite. Time se obezvrijeđuje rad vrijednih državnih
službenika Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti i
inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, a ono što je još opasnije dovode se
životi i imovina etažnih vlasnika u potencijalnu opasnost.
Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša da svojim vanrednim
nadzorom ili u toku redovnog godišnjeg nadzora za 2020. godine ukoliko još uvijek nije
izvršen, provjere sve zgrade na kojima je upravnik Sarajevostan d.d. da li je za svaku zgradu
Prijedlogom plana za 2019. i 2020. Sarajevostan d.d. planirao održavanje PP opreme i PP
instalacije, te ukoliko nisu, poduzmete sve potrebne zakonske korake i obavijestite
Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva KS:
1. Zasto kantonalna lista esencijalnih lijekova do danas nije uskladjena sa federalnom
listom? Ko su clanovi Komisije za lijekove? Na kojim principima radi Komisija, koje
su smjernice? Zasto se podaci ne objavljuju transparentno na stranici Ministarstva
zdravstva?
2. Kao zastupnici u Skupstini KS obratila mi se majka djeteta sa 100 % invaliditetom,
koje koristi lijek za plucnu hipertenziju SILDENAFIL. Taj lijek na mjesecnom nivou
kosta 700 KM. Zasto Komisija, ili neko od nadleznih, ne uzme u obzir pedijatrijski
uzrast (djecu od 1 mjesec do 15 godina) koji moraju svakodnevno koristiti ovaj lijek,
nekad i citav zivot? Program Revatio se odnosi na odrasle pacijente, cime su djeca u
potpunosti diskriminisana, dok npr HNK putem Zavoda zdravstvenog osiguranja
obezbjedjuje ovaj lijek i djeci oboljeloj od plucne hipertenzije.


05.10.2020

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi kopiju
tabele od svakog upravnika, koju shodno članu 11. stav (1) tačka j) Pravilnika o uvjetima za
obavljanje poslova upravnika (Službene novine KS 30/17) dostavljaju Ministarstvu kao dokaz
ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravnika.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Zbog velikog broja zgrada na području Kantona Sarajevo na kojima godinama stoji natpis sa
upozorenjem da se fasada zgrade obrušava, molim da upozorite sve upravnike da takve fasade
predstavljaju neposrednu opasnosti po život i zdravlje ljudi koji se zateknu u objektu ili pored
objekta u dometu opasnosti, kao i neposredne opasnosti za oštećenje imovine, te je shodno
članu 37. stav (2) tačka c) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene
novine KS 19/17) potrebno poduzeti radnje hitne popravke. Stoga, podnosim inicijativu da
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša upozori sve upravnike na obaveze
iz člana 38. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17)
sa naznakom da će postupanje po članu 38. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima
zgrade (Službene novine KS 19/17) biti cilj skorijih ciljanih inspekcijskih nadzora.
Molim da mi se od svakog upravnika dostavi spisak zgrada na čijim se fasadama nalaze
natpisi sa upozorenjem da se fasada zgrade obrušava.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Vladi Kantona
Sarajevo, Rektoratu Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetskom tele-informatičkom centru
upućujem inicijativu za hitno dostavljanje izvještaja o utrošku uplaćenih sredstava iz
naknada za razvoj informacionog sistema (ISSS) od njegovog uvođenja do danas.

OBRAZLOŽENJE:
Studentice i studenti Univerziteta u Sarajevu obavezni su svake akademske godine uplaćivati
20,00KM u svrhu razvoja informacionog sistema po imenu ISSS. Od uvođenja ovog sistema
studenti su na ime njegovog razvoja uplatili oko devet (9) miliona KM.
Javna svjedočenja studenata o nefunkcionalnom i tromom sistemu govore puno o načinu
utroška ove ogromne svote novca. Korisnici usluga ISSS-a moraju znati na šta je njihov
novac trošen u proteklih 14 godina te vas molim da Skupštini Kantona Sarajevo dostavite
detaljan izvještaj.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku incijativu Federalnom ministarstvu zdravstva:
“Na osnovu molbe zdravstvenih radnika sa završenom srednjom školom zdravstvenog
usmjerenja na području Kantona Sarajevo i izražene hitnosti obraćam se Federalnom
ministarstvu zdravstva u vezi pripravničkog staža i nemogućnosti provođenja Plana i
programa pripravničkog staža za svaki profil zdravstvenog radnika sa završenom srednjom
školom zdravstvenog usmjerenja na području Kantona Sarajevo.
Naime, prema informacijama zdravstvenih radnika koji su mi se obratili, Univerzitetski
klinički centar Sarajevo odbija provođenje Plana i programa pripravničkog staža zbog
pandemije, a jedina su zdravstvena ustanova gdje se Plan specijalnog dijela pripravničkog
staža za medicinsku sestru-tehničara za zdravstvenu njegu kod infektivnih bolesti,
zdravstvenu njegu u onkologiji, zdravstvenu njegu u psihijatriji može provoditi. Zdravstveni
radnici su za druge dijelove Plana i programa našli alternativu kod Opće bolnice "Prim. dr.
Abdulah Nakaš” i UKC Tuzla. Pored poteškoće koje to predstavlja za zdravstvene radnike,
UKC Tuzla više nema kapaciteta za zdravstvene radnike sa područja Kantona Sarajevo, a
Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš” svakako ne može provesti Plan i program u
potpunosti zbog nedostatka odgovarajućih odjela.

Ljubazno molim Federalno ministarstvo zdravstva da zbog ozbiljnosti ovog problema hitno
pristupe njegovom rješavanju, jer je zdravstvenim radnicima, a među njima najčešće mladim
ljudima onemogućeno pravo na rad, jer se bez položenog stručnog ispita ne mogu zaposliti.
Nadam se da će se problem brzo riješiti izmjenom Pravilnika o pripravničkom stažu i
stručnom ispitu zdravstvenih radnika ili Plana i programa pripravničkog staža za svaki profil
zdravstvenog radnika sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja jer su to
ovlasti resornog ministra.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede i KJKP RAD:
“Zbog žalbi građana naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća u vezi problema sa odvozom
smeća, iako uredno plaćaju račune podnosim inicijativu da se problem odvoza smeća iz ovog
naselja što hitnije riješi.
Građani navode da na 200 domaćinstava imaju samo 3 kontejnera za smeće u naselju.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za što hitnije uspostavljanje vodozaštitne zone i otpočinjanje aktivne
zaštite područja Crne Rijeke Općina Trnovo, ukoliko je to zakonski moguće prije izrade
glavnog projekta u vezi vodosnabdjevanja, jer izvorište pitke vode Sarajevsko polje je
prekapacitirano i svakim danom sve više ugroženo, te se projekat vodosnabdjevanja sa buduće
akumulacije Crna Rijeka treba što hitnije otpočeti.

Molim resorna ministarstva za detaljno pojašnjenje koraka, kako bi se ovo područje što hitnije
počelo štititi, te kako bismo budućim generacijama obezbijedili na vrijeme nesmetano
vodosnabdjevanje.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje gore navedenim javnim organima:

Na 25. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, dana 18.05.2020. godine, uputila sam
zastupničku inicijativu čiji sadržaj se nalazi u nastavku ovog zastupničkog pitanja. Na isto do
sada nisam dobila odgovor, te molim da odgovorite u što skorijem vremenu.
,, Zahvaljujem se Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na odgovoru akt
broj 05/03-19-5444-34-2/20 od 28.04.2020. godine.
Na osnovu dostavljenih informacija i odgovora ukazujem na sljedeće:
1. Ne nalazim da se upravnik OKI Upravitelj d.o.o. izjasnio o tome zašto nije
izvršavao sve obaveze iz člana 29. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima
zgrade (Službene novine 19/17) u prošle 3 godine, a naročito o obavezama po pitanju
PP zaštite osim ispitivanja vatrodojavnog sistema, stoga molim KUIP i Inspektorat za
zaštitu od požara da poduzme inspekcijski nadzor po ovom pitanju i izvjesti me o
utvrđenom stanju koje se tiču postupanja upravnika i etažnih vlasnika u prethodne 3
godine po pitanju zakonskih obaveza u vezi PP zaštite

2. Ukoliko je upravnik sproveo sva potrebna ispitivanja PP opreme i sistema, molim
da se utvrdi da li je iko upravnika i etažne vlasnike upozorio na protuzakonito
građenje individualnih garaža i uticaj te gradnje na rad sprinkler sistema i uticaj na
ostale PP mjere i sisteme u protekle 3 godine
3. Molim da mi se razjasne različiti procenti naknade/provizije na dva dokumenta
dostavljena mojim kolegama zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo i meni. Na
jednom za 2017. godinu stoji da je provizija upravitelja 12%, a na drugom da je 15%

4. Za ugovore od djelu iz 2017, 2018 i 2019. godine za noćno čuvanje, građevinske
radove i ostalo u potpisu stoje etažni vlasnici Stupska BB garaže, a nisu dostavljeni
zapisnici o odlukama etažnih vlasnika za te ugovore, te molim da se za svaki ugovor
izvrši nadzor Ministarstva i KUIP-a da li su potpisani u skladu sa Zakonom o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17), te mi dostavite
zapisnike o odlučivanju etažnih vlasnika za sve pomenute ugovore
5. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 stoji samo potpis jednog etažnog vlasnika i budućeg PEV H.E. a, a
nedostaje potpis trećeg etažnog vlasnika shodno članu 51. stav (1) i (2) Zakona o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17), molim
Ministarstvo i KUIP da izvrši nadzor po ovom pitanju

6. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 stoji da su se potpisi prikupljali od 14.09.2017 do 14.09.2017. godine, a odluke
navedene su za 2020. godinu !!! Također u Zapisniku u koloni (29) stoje datumi
potpisa zapisnika i tu stoji datumi iz 2017 godine!!! Kako??? Molim Ministarstvo i
KUIP da provedu nadzor i zatraže objašnjenje ovakve situacije.
Također molim Ministarstvo da me obavijesti da li im je ovaj Zapisnik dostavljen i kada, te da
li je izvršena provjera u skladu sa članom 52. stav (1) i (2) Zakona, jer se ovim zapisnikom
bira novi predstavnik etažnih vlasnika H.E., koji se na posljednjoj objavljenoj
evidenciji zgrada nalazi na 3516 poziciji naveden kao predstavnik etažnih vlasnika što bi
trebalo da znači da je provjera od strane Ministarstva provedena, a u zapisniku se nalaze gore
navedene nelogičnosti!!!
Molim Ministarstvo da mi iz svoje arhive dostavi kopiju dostavljenog zapisnika od strane
upravnika, sa kopijom dokumenta na osnovu kojeg je moguće vidjeti tačan datum dostave
7. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 na svakoj strani ne nalaze se popunjene pozicije (37) do (46) koje se moraju
popunjavati na svakoj stranici shodno Uputstvu o zapisniku o odlučivanju etažnih
vlasnika (Službene novine KS 30/17).


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP
Toplane Sarajevo:
“Molim da mi se dostavi cjelovita informacija o navodnoj nabavci gumene lutke od strane
KJKP Toplane Sarajevo, čija nabavka je izvršena zbog obuke radnika iz prve pomoći.
Kada je lutka nabavljena, da li je predviđena planom javnim nabavki?
Da li je obuka radnika iz prve pomoći obavljena i u kojem obimu, te koliko je sredstava
potrošeno na obuku?
Zašto obuka radnika nije obavljena saradnjom sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć
Kantona Sarajevo što predstavlja eventualno finansijski racionalniji način?
Molim da mi se dostavi kompletna dokumentacija o gore pomenutoj nabavci.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) Rektoratu
Univerziteta u Sarajevu upućujem inicijativu za uvođenje jedinstvene uplatnice za upis
nove akademske godine na fakultete u sklopu Univerziteta u Sarajevu.

OBRAZLOŽENJE:
Studentice i studenti Univerziteta u Sarajevu primorani su ispunjavati najmanje tri uplatnice
prilikom upisa u novu akademsku godinu. Radi se o uplatama za korištenje informacionog
sistema, naknadu za razvoj informacionog sistema i upisninu.
Na ovaj način troškovi upisa se bez ikakvog razumnog razloga u novu godinu za svakog
studenta se uvećavaju za cca. 4,00KM. Smatram da bi ove uplate trebalo objedini te naknadno
razvrstavati po njihovoj svrsi.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Na kvartalnim i godišnjim izvještajima upravnika Sarajevostan d.d. na rashodovnoj strani
nalazi se stavka “Refundacija sitnih troškova isplaćenih putem Blagajne Sarajevostana.
Molim da izvršite nadzor nad zakonitošću ovakvih refundacija, da li su zasnovani na zakonu
ili nekom ugovoru, da li imaju saglasnost etažnih vlasnika, da li su predviđeni godišnjim
planovima i to utvrdite nad svim zgradama na kojima upravnik Sarajevostan d.d. ima ovu
stavku na rashodovnoj strani u 2018., 2019. i 2020. godini.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu saobraćaja, Ministarstvu za obrazovanje,
nauku i mlade i KJKP GRAS:
“Građani naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća žale se na problem javnog prijevoza.
Ističu da u naselju živi veliki broj mladih bračnih parova sa djecom koja pohađaju O.Š.
“Porodica ef. Ramić”, od koje su udaljeni više od 3 kilometra, te im je neophodan prijevoz od
kuće do škole i obratno.
Podnosim inicijativu da se rješavanju gore pomenutog problema pristupi što hitnije.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), a na
molbu studenata koji su mi se obratili, upucujem zastupnicko pitanje resornom ministarstvu:
Zasto jos uvijek nije data saglasnost od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS
za dodatni ispitni termin, usvojen od strane Senata jos 09.09.2020.godine?
Molim vas da cim prije rijesite navedeno pitanje, s obzirom da bi se dodatni ispitni termin
trebao realizovati u prvoj dekadi mjeseca oktobra.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu navodite da za zgradu Vrazova br. 3 upravnik OKI Upravitelj d.o.o.
nije dostavio Ministarstvu traženu dokumentaciju, već da će biti dostavljena iz arhive
Ministarstva. Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika po
sljedećim stavkama:
U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018, 2019 i 2020. godinu među rashodima se
navodi osiguranje zajedničkih dijelova , u dostavljenom Ugovoru između etažnih vlasnika i
upravnika OKI Upravitelj d.o.o. u članu 17. stoji da etažni vlasnici su odlučili da NEĆE
osigurati zajedničke dijelove zgrade, te molim da utvrdite na osnovu čega je upravnik OKI
Upravitelj d.o.o. zasnivao te rashode, te ukoliko nije zakonski zasnivao rashode po pitanju
osiguranja zajedničkih dijelova obavijestite Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da

izvrši nadzor, te naložite upravniku OKI Upravitelj d.o.o. povrat sredstava na račun zgrade za
sve godine u kojima nije na zakonski nacin zasnivao te rashode.