Zastupnička pitanja

Mahir Dević

Mahir Dević

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

"Upućujem inicijativu prema Minstarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da pripremi izmjenu Odluke o usvajanju mreže ambulanti porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo od 27.01.2005. godine (Službene novine KS br. 3/05), da se u istu uvrsti izgradnja nove ambulante porodične medicine „Stari Ilijaš“. Općina Ilijaš će po zaključku Općinskog vijeća Ilijaš pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i lokaciju za izgradnju iste te po potrebi učestvovati u sufinansiranju izgradnje."


Mahir Dević

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi KS i nadležnim ministarstvima da se na sva vozila Vlade, Skupštine KS i svih
institucija nad kojim nadležnost ima Vlada i Skupština KS ugradi GPRS sistem za praćenje kretanja službenih
vozila, a sve u cilju sistemskog rješenja da se zaustavi zloupotreba službenih vozila u privatne i političke svrhe.
Također, traži se od Vlade KS da pripremi i izradi jedinstven pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih
vozila i da izradi registar službenih automobila u KS. Riječ je o stotinama službenih vozila čija zoupotreba
izuzetno skupo košta građane Kantona Sarajevo.


Mahir Dević

12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša da pristupe hitnoj izmjeni Zakona o prostornom uređenju KS u smislu da se građanima KS omogući legalizacija bespravno izgrađenih objekata


Mahir Dević

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mahir Dević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo da dostavi podatke za sve zakone koji su Programom rada Skupštine planirani u redovnoj proceduri, a razmatrani su po hitnom i skraćenom postupku do 15.07.2019.godine.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mahir Dević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema premijeru Kantona Sarajevo gosp. Edinu Porti da mi po resornim ministarstvima dostavi u pismenoj formi sve zakone i uredbe koje su planirane Programom rada Vlade da se usvoje, a nisu realizovane do 30.06.2019.godine.


Mahir Dević

25.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mahir Dević na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje i isto uputio Ministarstvu privrede. Pitanje se nalazi u prilogu.


Mahir Dević

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mahir Dević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničku inicijativu Ministarstvu zdravstva i Javnoj ustanovi “Dom zdravlja” KS u smislu izrade sistematizacije i kadrovskog planiranja specijalizacija u cilju adekvatnih kadrovskih rješenja u budućnosti.


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mahir Dević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Kada će se od strane Ministarstva zdravstva KS izdati saglasnost JU „Apoteke Sarajevo” Sarajevo za uspostavljanje Apoteke (Depoa) u MZ Mrakovo - Općina Ilijaš tj. Ambulanti porodične medicine i sjedišta MZ Mrakovo.”


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mahir Dević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se putem Ministarstva saobraćaja tj. Direkcije za puteve KS omogući obezbjeđenje finansijskih sredstava za početak izgradnje trotoara (staze za pješake) na putu Ilijaš - Mrakovo - Salkanov Han - Popovići u dužini od 3000 metara”.


Mahir Dević

01.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mahir Dević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da putem Neovisnog stručnog tijela sagleda mogućnost korekcije ili dopunu Odluke o visini tarifnih stavova „KJKP TOPLANESARAJEVO d.o.o. Sarajevo“ u dijelu Odluke član 1. tačka 2.2. i 2.3. poslovni samostojeći objekti sa ugrađenim mjerilima, a ista bi se odnosila na promjenu visine tarifnih stavova (cijene) za javne objekte, kao što su : sportske dvorane, bazeni i sl.


02.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mahir Dević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo donese propis na osnovu kojeg je moguće izvršiti legalizaciju bespravno izgrađenog objekta.