Zastupnička pitanja

Aljoša Čampara

Aljoša Čampara

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

“Svi smo svjedoci da je Kanton Sarajevo u posljednjih nekoliko sedmica postao najveći klaster u BiH i čitavom regionu, da se povećava broj zaraženih i nažalost, broj umrlih, da još uvijek nemamo usvojen, javno objavljen i stručno obrazložen put pacijenta u KS - i poslije višemjesečnog insistiranja javnosti i struke i više puta ponovljenih obećanja da će to pitanje biti riješeno, da je ministar zdravstva, kao ključna osoba zadužena za ova pitanja, mjesecima bio na bolovanju, a onda dao ostavku, da je ostavku dala i ministrica za rad i socijalnu politiku, u trenutku kada, osim problema u javnom zdravstvu imamo problem u socio-ekonomskom situaciji i konačno da je i premijer nažalost, zbog odredjenih zdravstvenih problema praktično van stroja.
Kratko kazano, mi u ovome trenutku nemamo Vladu u punom kapacitetu koja može odgovoriti ogromnim zdravstvenim i ekonomskim izazovima sa kojima se suočavamo.
Gradjani KS se razbolijevaju i nažalost, umiru, ostaju bez posla, privredni tokovi su prekinuti, turizam i servisne usluge su na koljenima. Takva stanje zahtijeva stalno zasijedanje Vlade koja ne zasijeda, vidljiv i efikasan rad ministarstava, posebno zdravstva koje ne radi, transparentan i stručan rad kriznog štaba koji ne zasijeda redovno jer su mu najistaknutiji članovi na odmoru, nove ekonomske mjere koje vlada ne dostavlja itd.
Imajući u vidu sve navedeno moje pitanje premijeru, predsjedavajućem Skupštine i šefovima klubova vladajuće koalicije je - kada će biti kompletirana Vlada KS i kada ce početi funkcionisati u punom sastavu? Ako želimo biti odgovorni prema zdravlju i standardu gradjana, onda se to mora desiti na narednoj Skupštini iako je jasno da je bilo za očekivati da ministre imenujemo na ovom skupštinskom zasijedanju.
Ja želim decidan odgovor na ovo pitanje, jer je u ovoj situaciji mnogo vazno je da KS ima operativnu Vladu koja na stručan i efikasan način može odgovoriti na aktuelne probleme, nego ko će činiti tu vladu i čija će politika nadvladati. Situacija u kojoj se nalazimo nadilazi sve stranačke interese i svi to moramo posmatrati kao nadstranački cilj.
Zato, ako nismo u stanju brzo kompletirati stranačku Vladu, mozda bi trebali razmisliti o ekspertnoj Vladi koja bi bila imenovana i djelovala dok traje korona i dok ne krene oporavak.
Siguran sam da postoje stručnjaci i experti koji bi se žrtvovali u narednih 6 mjeseci sa željom da pomognu gradjanima KS i da vode procese u pravom smjeru.
Ako neko misli da nisam u pravu, uporedite stanje u KS sa drugim kantonima ili sa situacijom u regionu, pa ćete vidjeti da tamo ministri zdravstva vode procese, da u kriznom štabu sjede adekvatni stručnjaci, da premijeri redovno izvještavaju o ekonomskim mjerama itd...
Volimo da kažemo da je KS najbolji, najrazvijeniji, najefikasniji - ovo je vrijeme i momenat da to pokažemo i na djelu.“


27.08.2020
Puni tekst pitanja:

- Da li je istina da se u KJKP „Park“ imenovanja na određene rukovodeće pozicije vrše na način da se za potrebe upražnjavanja određenih pozicija izmjenio Statut ovog preduzeća, te da su po novom Statutu izbrisane odredbe o neophodnom iskustvu za rukovodeću poziciju, a dio kojim je bila precizirana struka koja je potrebna, dopunjen sa nekoliko fakulteta?

- Da li je istina da se po ovoj matrici radi i na izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji u KJKP „Rad“, a sve sa ciljem ponovnog dovođenja Senada Hasanspahića za direktora. Pravilnik se navodno prilagođava u dijelu potrebne školske spreme, jer podsjetit ćemo naprasno imenovanje Hasanspahića već je jednom, protivno aktima preduzeća, pokušano i trajalo je 48 sati?

- Da li vi ministrice Glamoč tražite za rukovodioce, prije svega stručne osobe koje će biti na čelu ovog preduzeća, sa menadžerskim kvalitetima ili želite udovoljiti željama političkih lidera stranaka ispred kojih imenovani dolaze? Ukoliko tražite kompetencije, na raspolaganju su vam desetine mladih, obrazovanih i sposobnih kadrova koji bi mogli izvanredno voditi ova preduzeća, međutim ukoliko je u pitanju ovo drugo onda ste vi nažalost među onima koji ne poštuju standarde struke, koji ne cijene obrazovanje, iskustvo i znanje?

- Da li ste svjesni da je prilagođavanje akata preduzeća najeklatantniji primjer institucionalne korupcije i u potpunoj suprotnosti sa pravdom i vladavinom prava za koju se borimo?

- Jeste li spremni snositi posljedice za odgovornost koju ćete snositi ukoliko se ovi navodi pokažu tačnim? Imate priliku poslati poruku obrazovanim ljudima da trebaju ostati u KS, da imaju priliku biti i direktori i članovi UO i NO, umjesto što reciklirate potrošene kadrove, pa se nadam da ćete vašu poziciju za to i iskoristiti.

Isto tako, tražim od vas da mi u roku od maksimalno 30 dana, za sva preduzeća iz nadležnosti vašeg ministarstva dostavite tabelu za direktore i članove Skupština i Nadzornih odbora sa navedenom stručnom spremom, tačnim nazivom obrazovne ustanove na kojoj su stekli svoje zvanje i sa godinama radnog staža koje su proveli u radeći u struci.


Aljoša Čampara

27.04.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na 24. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.04.2020.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo,postavio je sljedeća zastupnička pitanja:
1. Da li je konačno utvrdjen put pacijenta? Ako jeste, pozivam vas da to javno izložite kako bi svi gradjani decidno znali kako izgleda taj put, šta je čija obaveza i ko je odgovoran za svaku od faza prolaska pacijenta kroz primarni, sekundarni ili tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Ako eventualno najavljeni novi i efikasniji algoritam, odnosno put pacijenta, još uvijek niste definisali, onda nam odgovorite zašto to nije uradjeno, jer je svima jasno da je dobro definisani put pacijenta jedna od najvažnijih procedura u uspješnoj zdravstvenoj zaštiti gradjana KS? 
2. Da li je tačno da ste odlučili da sve ključne i životno važne zdravstvene procese i protokole iz sekundarne zdravstvene zaštite,namjerno govorim sekundarne (jer je potuno jasno da tercijarna-odnosno cum za tercijarnu mora ostati na KCUS) preselite sa CUM-a Klinickog centra u Opću bolnicu.Na bazi kojih normativa i standarda ste odlušili da se Opća bolnica dr. A. Nakaš pretvori u urgentni centar 24/7, za više od 400 hiljada stanovnika KS, uz navodno prebacivanje dijela ljekara i medicinskih tehničara iz primarne zdravstvene zaštite koji trenutno ne rade urgentno zbrinjavanje. Ovakva odluka je zabrinjavajuća posebno zbog činjenice da Opća bolnica nema potrebne kadrovske, materijalno-tehničke i prostorne uslove za tako ozbiljan zadatak, te da joj, prema izjavi direktora nedostaju: anesteziolozi, pulmolozi, infektolozi, internisti itd. Jeste li vi ministre spremni preuzeti punu odgovornost za moguće negativne posljedice takve odluke? Odnosno još jednom potenciram da mi tačno i precizno odgovorite da li CUM za sekundarnu zdravstvenu zaštitu građana ostaje i dalje na KCUS?
3. Zašto ministre ne radi laboratorija na Veterinarskom fakultetu, kao i druge privatne laboratorije, koje su stručno i tehnički potpuno opremljene i osposobljene da vrše testiranja, i to bas u periodu kada najavljujete masovnija testiranja? Mislim da smo jedini na svijetu koji su odbili ponudjenu pomoć i onemogućili rad laboratorija koje mogu imati značajnu ulogu u detekovanju i sprečavanju širenja koronavirusa.


Aljoša Čampara

02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo saobraćaja putem Direkcije za ceste KS pristupi izradi projekta, a onda i izgradnji i asfaltiranju postojećeg  puta Milišići - Lukomir u dužini od 10 km.


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Tražim da mi dostavi podatak koliko je osoba angažovano po osnovu Ugovoru o djelu i Ugovora o povremenim i privremenim poslovima u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture KS.
• Da li je tačno da su dva (2) vijećnika Naše stranke Općinskog vijeća Novi Grad zaposlena u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture KS?
• Da li je tačno da će Vlada KS na narednoj sjednici razmatrati popunu dva upražnjena mjesta u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture?
• Ukoliko jeste da ki çe se na ova dva mjesta uposliti dva vijećnika Naše stranke Općinskog vijeća Novi Grad.
• Pozivam Ured za borbu protiv korupcije i Tužilaštvo KS da isprate cijeli slučaj obzirom da sumnjam da se radi o namještenim konkursima.


Aljoša Čampara

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:
- Molim odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova KS kada misli donijeti podzakonske akte koje je već odavno trebao donijeti na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima. S obzirom da su i u Programu Vlade KS najavili da će do šestog mjeseca donijeti iste. Kao ilustraciju navodim ovih šest uredbi koje nisu donesene:
• Uredba o činovima policijskih službenika,
• Uredbu o prekobrojnosti policijskih službenika,
• Uredbu o radnim mjestima državnih službenika i namještenika pod posebnim
• uslovima rada,
• Uredbu o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika,
• Uredbu o smještaju, čuvanju i postupanju sa privremeno oduzetim predmetima,
• Uredbu o obliku službene policijske iskaznice i značke.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.


Aljoša Čampara

17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja vezana za odluku o smjeni policijskog komesara.


Aljoša Čampara

02.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za donošenja PROPISA o zabrani upisa djece u vrtiće i osnovne škole u KS za djecu koja nisu vakcinisana.


02.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu koja se odnosi na rekonstrukciju stadiona Koševo kako bi isti ispunio uslove za pretkvalifikacione susrete Euro lige.


Aljoša Čampara

23.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara, na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “ o izradi zakona o porijeklu i validnosti stečenih diploma u skladu sa važećim zakonima iz sektora obrazovanja za sve izabrane i imenovane dužnosnike u Kantonu Sarajevo,kao i direktore i članove upravnih i nadzornih odbora svih javnih preduzeča,ustanova,direkcija u Kantonu Sarajevo”.


23.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za moratorij na zapošljavanje u sektoru zdravstva.


23.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara, na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izmjenu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno brisanje stava 2. člana 64. ovog Zakona, kojim je uređen prijevoz učenika”.


Aljoša Čampara

25.12.2018
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupnička pitanja vezana za privredno društvo Termalna Rivijera Ilidža čiji je suvlasnik i suosnivač Kanton Sarajevo.