Zastupnička pitanja

Filipović Selma

Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo zapazila sam da je donesena Odluka da se izda odobrenje za rad predškolske ustanove Tom & Jerry na Ilidži, koja je privatno vlastništvo. Imala sam uvid u inspekcijske nalaze kako općinske tako i kantonalne inspekcije. Oni su poprilično alarmantni i ukazuju na bezbroj nedostataka. Nakon ovih nalaza nista nije poduzeto kako bi se ti nedostaci otklonili , a odobrenje je izdato, zašto? Ko će snositi rizik?”


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Za nejasnoću u vezi člana 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), kojim je data definicija zgrade "Zgrada je samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu", a istovremeno je članom 63. stav (2) Zakona propisano da "etažni vlasnici zgrade biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika...."., uz obrazloženje da su ove odredbe u Zakonu izazvale ogromne probleme za etažne vlasnike, jer se traži da zgrada sa više ulaza ima jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika. Dalje navodi da su ove odredbe bile u svim zakonima koji su do sada primjenjivani, ali nisu nađeni mehanizmi da se ovo provede na terenu, jer je najveći problem sa donošenjem validnih odluka na skupovima etažnih vlasnika. Iako je od prvog zakona prošlo 12 godina, još uvijek stanje na terenu nije usklađeno sa odredbema što je nedopustivo.
Koliko zgrada u ovom trenutku nije usklađeno sa navedenim odredbema zakona?
Kako i kada Ministarstvo stambene politike namjerava riješiti ovaj očit problem?"

Odgovor:

ODGOVOR:

Od samog donošenja prvog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama iz 2001. godine, pa drugog Zakona iz 2004. godine, zatim donošenjem Prečišćenog teksta Zakona iz 2007. godine, kao i sada važećeg Zakona iz 2012. godine pojam zgrada se primjenjivao neprekidno i etažni vlasnici su dužni izabrati jednog upravitelja. Što se tiče izbora predstavnika etažnih vlasnika, ako se radi o zgradi sa više ulaza, nakon donošenja sada važečeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (" Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/...


Puni tekst pitanja:

Molim Ministra finansija u Vladi Kantona Sarajevo,gospodina Muhameda Kozadru, da mi predoći informaciju o stepenu realizacije obaveze iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu,prema korisnicima (fakultetima/akademijama) pozicije LAN 011 Transfer za visoko obrazovanje utvrđenog Budžetom za 2013.godinu do kraja godine, tj.do 31.12.2013.godine.“

Odgovor:

Plan Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu za poziciju LAN011 – Transfer za visoko obrazovanje iznosio je 57.844.000 KM, a za poziciju LAN012 – Transfer za nauku iznosio je 3.700.000 KM. Izvršenje za pomenute pozicije realizovano je u punom iznosu, tj. za poziciju LAN011 u iznosu od 57.844.000 KM i za poziciju LAN012 u iznosu od 3.700.000 KM.


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Da li će se usvojiti Kriterij za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u područnoj školi na Sedreniku „Mula Mustafa Bašeskija“, te kad će škola imati Budžet koji će biti zasnovan na relativnim pokazateljima, jer u protivnom moglo bi postati upitno kvalitetno obrazovanje učenika.
Radi se o rekonstrukciji JU Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“, koja će direktno utjecati na organizaciju nastavnog procesa, prije svega, na uvijet boravka učenika u školi i ugrozit će njihovo osnovno pravo na kvalitetan odgojno-obrazovni rad u školama. Radi se o zanemarenju činjenice da u okviru škole od školske 2011/2012. godine radi područna škola Sedrenik

Odgovor:

2009. godine formirana je komisija koja je uradila prijedlog Kriterijia za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Prijedlog Kriterija dostavljen je tadašnjem ministru obrazovanja Safetu Keši koji ih je dalje trebao uputiti Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje. Do danas predloženi Kriteriji za finansiranje nisu razmatrani.
U proceduri donošenja Budžeta Kantona Sarajevo svaka škola, na osnovu Instrukcija za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta, koje donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva finasija a vodeći računa o...


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Većina građana Kantona Sarajevo zna da je situacija u Azilu u Prači veoma teška uslijed nedostatka finansijskih sredstava za funkcionisanje Azila. Nevladine organizacije žele znati kakav je status Azila u Prači. Kakav je odnos Kantona prema Azilu? Kakva je sudbina opstanka i funkcionisanja Azila? Da li potpisnice Ugovora sa Pračom ispunjavaju svoje finansijske obaveze?
Šta treba da urade građani Kantona kad se susretnu sa bolesnim i povrijeđenim životinjama bez vlasnika (Ulični psi). Gdje će građani odvesti takvog psa? Ko je nadležan da pruži pomoć povrijeđenoj životinji? Ko će finansirati troškove liječenja, hospitalizacije i daljeg tretmana takve životinje?
Zašto se ne provodi prijedlog mjera javnih politika za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u Kantonu Sarajevo?
Da li je Vlada Kantona donijela jedinstvenu odluku o držanju pasa na području Kantona Sarajevo, da li je uspostavila službu hitne pomići u okviru KJP Vet. Stanica? Da li je osnovan higijenski servis Kantona Sarajevo

Odgovor:

1. Na pitanja vezana za Azil u Prači možemo dati odgovor u kontekstu preuzetih obaveza od strane Kantona Sarajevo. Osnivač Azila u Prači je privredno društvo "Murai" d.o.o. Sarajevo i njegova perspektiva je vezana za rad i poslovanje ovog privrednog društva.
Kanton Sarajevo izmiruje ugovorom preuzete obaveze prema Azilu u Prači. Da li ostali potpisnici ugovora ispunjavaju preuzete obaveze nije nam poznato.
2. Građanin koji se susretne sa bolesnom i povrijeđenom životinjom, postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj...


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

"Veliki broj građana Kantona Sarajevo mi se obratio sa molbom da ponovo iniciram održavanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa samo jednom tačkom dnevnog reda: "Sigurnost u Kantonu Sarajevo". Misle da bi održavanje ovakve sjednice bilo prijeko potrebno, kako bi se jasno i odgovorno utvrdio stepen sigurnosti života u Kantonu Sarajevo, a svjedoci smo izuzetnog povećanja nasilja , te dali jasne i konkretne mjere uz finansijsku podršku sa rokovima za saniranje ove situacije. Kanton Sarajevo sigurnim stopama ide u evoluciju nasilja i neaktivan odnos prema ovoj problematici bi nas mogao skupo stajati."


Puni tekst pitanja:

"Molim ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mi odgovori koje i kakve mjere je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo u spriječavanju nabavljanja, nošenja i upotrebe automatskog oružja na prostoru Kantona Sarajevo, a svjedoci smo velike i česte upotrebe ove vrste naoružanja među mladima u Kantonu Sarajevo."

Odgovor:

Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo utvrđeni su uslovi za nabavljanje držanje i nošenje oružja i municije prema kojem lica moraju da ispunjavaju određene opšte i posebne uslove da bi dobili odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja za koje se može izdati odobrenje (npr. pištolji, revolveri, lovačko oružje). Svako nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja protivno propisanim procedurama i odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo predstavlja krivično djelo propisano članom 52. navedenog Zakona. Cijenimo...


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo gđa. Selma Filipović, na 23. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 

 „Kada će Vlada Kantona Sarajevo realizirati svoju obavezu utvrđenu Izvještajem o reviziji finasijskih izvještaja budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu i na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade utvrditi kriterije za finansiranje visokoškolskih ustanova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju“?


Puni tekst pitanja:

 „U vezi sa netransparentnim finansiranjem razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo kojoj se iz budžeta doznačavaju sredstva putem stavke transfer neprofitnim organizacijama (u 2011.godini i to u iznosu 1.050.000,00 KM - jedan milion i pedeset hiljada konvertibilnih maraka), molim  Vladu da mi dostavi informaciju iz kojih razloga do današnjeg dana ovoj Skupštini i njenim poslanicima nije prezentiran nijedan izvještaj o utrošku sredstava koja se izdvajaju iz budžeta za aktivnosti SERDE, kao i da mi se pripremi informacija o sastavu Nadzornog odbora SERD-e, iznosima koji se isplaćuju članovima SERD-e, te načinu biranja u isti, što bi mi kao jedan od osnivača SERD-e, a time mislim na Skupštinu Kantona Sarajevo, zastupnici bi trebali znati i biti uključeni direktno u procese odlučivanja, srazmjerno našem osnivačkom ulogu koji je znatan?


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

„Pitanje upućujem prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu da u što kraćem roku realizira svoje obaveze iz Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i usvoji akt kojim se preciznije uređuju pitanja imenovanja članova Upravnog odbora visokoškolske ustanove kao javne ustanove, što je preduslov za formiranje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu po Zakonu o visokom obrazovanju, a ne po uredbi sa zakonskom snagom o ustanovama i time otvore put za velike budžetske uštede koje bi se ostvarile prestankom rada Upravnih i Nadzornih odbora po fakultetima i akademijama koji godišnji budžet opterećuju sa preko 570.000,00 KM."


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

„Da Skupština Kantona donese Zaključak, kojim bi se obavezale skupštine Javnih preduzeća u kojima osnivačka prava ima Kanton Sarajevo da donesu privremene mjere štednje u Javnim preduzećima koja su iskazala gubitak u prošloj i prethodnim godinama, koji premašuju nekoliko stotina miliona maraka, koje bi podrazumijevale korekcije plaća direktora u skladu sa finansijskim rezultatima, te smanjivanje i ukidanje privilegija menadžmenta u vidu prava korištenja službenih vozila, ograničavanje korištenja službenih mobitela, reprezentacije i promotivnih materijala, a ujedno tražim od resornog ministarst


Puni tekst pitanja:

„Na koji način i u skladu sa kojim normama i standardima se vrši deponovanje i neškodljivo uklanjanje medicinskog i biološkog otpada u Kantonu Sarajevo?“


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Poštovana predsjedavajuća prof.Malić,poštovane kolegice i kolege zastupnici ,uvaženi premijeru i članovi vlade,dragi gosti i poštovani građani Kantona Sarajevo koristim ovu priliku da postavim sljedeće pitanje ,a isto je vezano za poštovanje Zakona o javnim nabavkama, kao i pružanje podrške nezaposlenim u Kantonu Sarajevo, kojih po zadnjem biltenu zaključno sa decembrom 2011.godine ima 69.842 (šezdesetdevethiljadaosamstotinačetrdesetdva).
1. Da li Ustav Kantona Sarajevo omogućava izvršnim organima vlasti potpisivanje sporazuma kojom se stvaraju obaveze Kantona van njegove teritorije?


Puni tekst pitanja:

JU Dom Zdravlja KS-a sa svojih 9 domova zdravlja, 365 ambulanti i 2.100 uposlenika predstavlja najvažniju zdravstvenu ustanovu unutar Kantona Sarajevo i opslužuje 450,000 građana.


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Pored skloništa koje bi se gradilo u okviru Terapijske zajednice Kampus, koliko je skloništa za pse lutalice predviđeno na teritoriji Kanton Sarajevo; u kojem roku bi se formirali i ko bi ih formirao,
da li općina, Grad, Kanton ili svi zajedno, koliko higijenskih servisa je predviđeno na teritoriji Kantona Sarajevo, u kojem roku bi se formirali i od strane koga, da li općina, Grada, Kantona ili svi
zajedno te koliko je i u kojem obimu involvirana Kantonalna veterinarska stanica i koliki je tačan broj pasa lutalica u Kantonu Sarajevo, koliki broj je obrađen programom sterilizacije i slično?"


Puni tekst pitanja:

Koji je tačan iznos finansijskih sredstava potrebnih za popravak dijela fasade zgrade u kojoj se nalaze Univerzitet u Sarajevu i Pravni fakultet, koja ga je institucija utvrdila te u kojem vremenskom roku će ovoj zgradi biti vraćen prvobitni izgled i uklonjene drvene skele, posebno uvažavajući da je ista pod zaštitom države“

„Problem obrušavanja fasade ove zgrade treba riješiti u toku građevinske sezone i ne dopustiti da se uđe u zimski period te u tom smislu, za ovu namjenu, odmah obezbijediti potrebna finansijska srestva


Puni tekst pitanja:

Da li se u Kantonu Sarajevoisplaćuju prekovremeni sati i ako se isplaćuju za koga i koliko je do sada isplaćeno sredstava; da li je tačno da se u Kantonu Sarajevo zapošljavaju lica koja su već odavno korisnici mirovina i da li je tačno da u organima i službama rade uposlenici koji imaju preko 40 godina radnog staža; da li je tačno da na mjestima savjetnika rade lica koja nemaju završen fakultet?”


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a s distance prisutnog problema pasa lutalica koji je dosegao vrhunac budući smo svakodnevno svjedoci njihovih napada na građane Kantona Sarajevo, postavila je pitanje:


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a s distance prisutnog problema pasa lutalica koji je dosegao vrhunac budući smo svakodnevno svjedoci njihovih napada na građane Kantona Sarajevo, postavila je pitanje:


Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je realizacija Akcionog plana integracije Univerziteta u Sarajevu


Puni tekst pitanja:

Da li je resorno ministarstvo Kantona Sarajevo ispoštovalo svoju obavezu preuzetu Elaboratom o integraciji Univerziteta i Akcionim planom integracije Univerziteta u Sarajevu?“


Puni tekst pitanja:

„Da li je usvojen pravilnik o imenovanju upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu?“