Zastupnička pitanja

Efendić Faruk

Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Koje su mjere preduzete u spriječavanju urušavanja i uništavanja KJP Veterinarska stanica d.o.o. kada znamo i već ranije sam isticao da su menađmenti koje je postavila Srtanka radom za boljitak zasigurno svojim odlukama i radnjama najviše doprinjeli ovim aktivnostima


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

„Pokrećem Inicijativu da se u skladu sa nadležnostima i ingerencijama Vlade KS i resornog ministarstva obrazovanja KS, postupi i da ovlaštenje Pravobranilaštvu KS, da se urgentno izuzmu pečati od neovlaštenog lica (privremenom mjerom) i Na taj način deblokira i omogući normalno funkcionisanje JU Osnovne muzičke škole na Ilidži, u skladu sa zakonskim propisima.“

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, od razrješenja direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža od strane Vlade Kantona Sarajevo 2011. godine, aktivno poduzima sve radnje iz svoje nadležnosti, sa namjerom razrješavanja predmetne situacije. Navedene radnje podrazumijevaju i upućivanje Vladi Kantona Sarajevo svih zakonitih prijedloga za rješavanje situacije u toj školi.
Vlada Kantona Sarajevo je redovno informisana o događajima i procedurama koje se vode.
Zaključkom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-5254-2/14, od 18.03.2014. godine traženo je od Vlade Kantona...


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Po kom pravnom osnovu i zakonskoj regulativi je policijski komesar predložio a ministar MUP KS donio rješenje kojim je 2 puta u tekućoj 2013.godini isplatio, odnosno nagradio sve policijske službenike u MUP-u KS čiji je broj cca 1300 i to u iznosu od 30% osnovne plate za postignute izvanredne rezultate u radu. Prilikom donošenja rješenja policijski komesar i ministar prekršili su član 3 Instrukcije o uvjetima i kriterijima za određivanje dodatka za izvanredne radne rezultate policijskih službenika. Pomenuti član 3. Instrukcije jasno i precizno utvrđuje kriterije za davanje prijedloga za određivanje jednokratnog dodatka na plaću. Navest ću samo neke značajnije kriterije ove Instrukcije:
-hvatanje učinioca na licu mjesta izvršenja krivičnog djela,
-rješavanje, otkrivanje i dokumentovanje najtežih krivičnih djela izvršenih od strane napoznatih izvršioca (npr terorizma, ubistvo, teški slučajevi razbojničke krađe ili razbojništva, silovanja, krađa motornih vozila i drugih teških krađa.)
-pronalazak i lišavanje slobode lica za kojima su nadležni sudovi izdali potjernicu ili za kojima su izdate lokalne potrage i sl.
Dakle prosto je nemoguće da su svi policijski službenici u MUP KS, zadovoljili pomenute kriterije iz Instrukcije, te stekli pravo na dodatak za izvanredne rezultate rada. S obzirom da se radi o isplati značajnijih finansijskih sredstava, sredstva građana KS, te o mogućoj zloupotrebi položaja i ovlasti, zahtjevam od nadležnih organa u KS (kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, tužilaštvo Kantona Sarajevo kao i finansijsku policiju) da preispitaju zakonitost donesenog rješenja i na adekvatan način sankcionišu predlagače i donosioce gore navedenog rješenja.

Odgovor:

ODGOVOR:

Pravni osnov za dodjelu jednokratnog dodatka na plaću za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je slijedeći:
- Član 88. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj:25/06 i 4/08) kojim je propisano da na osnovu izvanrednih i objektivno ocijenjenih radnih rezultata policijskog službenika ministar na prijedlog policijskog komesara može odlučiti o jednokratnom dodatku na plaću tom službeniku do 30% od osnovne plaće. Dodatak za izvanredne radne rezultate može se isplatiti istom policijskom službeniku dva...


Puni tekst pitanja:

Imenovanje osobe protiv koje je podnesena krivična prijava na poziciju Pomoćnika direktora za medicinske poslove u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, imenovan od strane direktorice ustanove


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Šta su poduzeli i koje mjere donijeli po pitanju zaštite državne imovine kao i zaštite radnika KP PD Butmir čiji smo , kao kanton osnivači i vlasnici.


Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje ministru za boračka pitanja KS i tražim da mi se dostavi detaljan izvještaj o utrošku finansijskih sredstava Fondacije istina, pravda, dostojanstvo, koja je osnovana u svrhu pomoći porodicama osumjičenih pripadnika OS Armije RBiH iz Hadžića, te da li se gore navedena sredstva troše direktno za socijalno zbrinjavanje ovih porodica ili su ista usmjerena prema advokatima za njihove naknade u zastupanju gore navedenih pripadnika Armije RBiH.

Odgovor:

Vlada Kantona Sarajevo je, na osnovu poslaničke inicijative, Zaključkom broj: 02-05-30280-1/11 od 29.11.2011. godine prema Skupštini Kantona Sarajevo uputila Prijedlog zaključka kojim se daje podrška Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i svim drugim mogućnostima, u okviru sredstava predviđenih za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH u Budžetu Kantona Sarajevo pruži sve vrste pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Skupština Kantona Sarajevo je Zaključkom...


Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje premjeru ks, ministru privrede ks i ministru unutrašnjih poslova ks, šta su poduzeli i koje mjere su donijeli po pitanju zaštite državne imovine kao i zaštite radnika kantonalnog preduzeća -Poljoprivredno dobro Butmir- čiji smo, kao kanton, osnivači i vlasnici. Naime, svi smo već dobro upoznati, a i svjedoci smo da se nedavno desio nasilni upad u krug ovog preduzeća od strane privatne zaštitarske agencije, a koju je, što je još i strašnije, anagažirao novoimenovani v.d. direktor gore pomenutog preduzeća.

Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS je po predmetu KJP Poljoprivredno dobro “Butmir”, postupalo po zahtjevima Kantonalnog tužilaštva Sarajevo broj T09 0 KTA 0056104 13 od 26.08.2013.godine i broj T09 0 KTPO 0057727 13 od 17.09.2013.godine, te prikupljene informacije i dokumentaciju dostavilo Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, uz naše akte broj 02/2-1-04-03-12225 od 06.11.2013.godine i broj 02/2-1-04-03-16439 od 25.10.2013.godine, radi donošenja tužilačke odluke .

Takođe su policijski službenici MUP-a KS- Četvrte policijske uprave, preduzeli Zakonom predviđene mjere i radnje u...


Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu u ime građana sa područja MZ Čengić Vila I, da se reguliše i obezbijedi parking prostor za stanare zgrade u ulici Džemala Bijedića od broja 38 do 42. Građani sa ovog područja prisljeni su parkirati na nedozvoljenom mjestu odnosno na pločniku.
Osim toga, gosti obližnjeg kafića kao i konzumenti teretane u Centru za mlade svojim vozilima zagušuju jedini prostor ispod same zgrade gdje je moguće parkirati, te svojim vozilima onemogućavajui bezbjedno kretanje pješaka. Iniciram prema resornom ministarstvu za saobraćaj KS, da izda posebno odobrenje stanarima za parkiranje na navedenom području izdavanjem posebnih odobrenja i postavljanjem znaka za zabranu parkiranja i zaustavljanje za ostale učesnike u saobraćaju, ili da se između zgrade i Centra za mlade sagradi parking prostor isključivo za potrebe stanara (uz rampu i mjesečnu naknadu rampe), kao što je to urađeno i za susjednu zgradu. U protivnom oduzimaju se prava građana sa ovog područja na legalne parkinge čime ih se svjesno gura u kažnjivu zonu.


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

U vrijeme kada je ekonomska situacija građana u KS sve gora i gora, kada se predlažu i primjenjuju restriktivne mjere štednje u trošenju budžetskih sredstava na svim nivoima u BiH, dok policajcima redovno kasni plaća ili je ista čak nedovoljna za puko preživljavanje, ministar Pećanac i resorno ministarstvo raspisuju milionski javni tender za nabavku 1500 pištolja marke „glock 17“ za mup KS.
Dakle postavljam sljedeća pitanja:

- Po kom pravnom osnovu i iz kojih razloga i potreba se vrši pomenuta javna nabavka 1500 pištolja, imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju u KS, te činjenicu da se ovom nabavkom troše sredstva poreznih obveznika odnosno građana KS?
- Kako se uopće mogao raspisati javni poziv bez pravnog osnova, a da prethodno nije usvojen Pravilnik o tehničkim karakteristikama pištolja? U raspisanim uslovima i tehničkim karakteristikama se mogu prijaviti samo ponuđači pištolja Glock 17, iako se na tržištu za istu ali i manju cijenu cijenu mogu dobiti daleko kvalitetniji pištolji. Ovim postupkom se bez zakonitog osnova isključuju svi drugi proizvodi čime se tender monopoliše, gdje se direktno dolazi do sticanja nezakonite koristi u stotinama hiljada maraka za onog ko bi eventualno dobio ovaj sumnjivi „posao“.

(2. pitanje)
Šta je sa uniformama koje su nabavljene u prethodnom periodu, te da li je tačno da su iste podjeljene policiji, a nisu u upotrebi jer tobože neko iz MUP-a nije dao naredbu za njihovu upotrebu? Jesu li i ovom slučaju žrtve policajci u KS, koji i pored činjenice da im redovno kasni plaća, moraju čak koristiti zastarjelu i neupotrebljivu uniformu?


Puni tekst pitanja:

U vrijeme kada je ekonomska situacija građana u KS sve gora i gora, kada se predlažu i primjenjuju restriktivne mjere štednje u trošenju budžetskih sredstava na svim nivoima u BIH, dok policajcima redovno kasni plaća ili je ista čak nedovoljna za puko preživljavanje, ministar Pećanac i resorno ministarstvo raspisuju milionski javni tender za nabavku 1500 pištolja marke "glock 17" za MUP KS.
Dakle postavljam slijedeća pitanja;
• po kom pravnom osnovu i iz kojih razloga i potreba se vrši pomenuta javna nabavka 1500 pištolja, imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju u KS, te činjenicu da se ovom nabavkom troše sredstva poreznih obveznika odnosno građana KS?
• Kako se uopće mogao raspisati javni poziv bez pravnog osnova, a da predhodno nije usvojen Pravilnik o tehničkim karakteristikama pištolja? U raspisanim uslovima i tehničkim karakteristikama se mogu prijaviti samo ponuđači pištolja Glock 17, iako se na tržištu za istu ali i manju cijenu mogu dobiti daleko kvalitetniji pištolji.Ovim postupkom se bez zakonitog osnova isključuju svi drugi prizvodi čime se tender monopoliše, gdje se direktno dolazi do sticanja nezakonite koristi u stotinama hiljada maraka za onog ko bi eventualno dobio ovaj sumnivi "posao".

Odgovor:

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godine koji je usvojen i odobren od strane Skupštine Kantona Sarajevo predviđena su sredstva za nabavku opreme te je u skladu sa planom opremanja policijskih službenika te potrebama nadležnih iz Uprave policije predviđena nabavka 1500 službenih pištolja.
Što se tiče pravnog osnova za raspisivanje javnog nadmetanja polazni pravni okvir je Zakon o javnim nabavkama zatim Zakon o unutrašnjim poslovima te Pravilnik o standardizovanoj opremi i naoružanju koji je donesen u skladu sa gore važećim propisima.

Ugovorni organ je raspisao javno...


Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu u ime građana sa područja MZ Pofalići I i Pofalići II, prema resornom ministarstvu saobraćaja kao i prema KJKP Gras za ponovno usopstavljanje kombi linija na relacijama Ekonomska škola – bakarevac, obad i hum brdo. Građani sa ovog područja su suočeni sa problemom prevoza, odnosno, ukidanja linija koje su saobraćale na ovim relacijama.


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Efendić Faruk, na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013. godine u okviru tačke dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori” postavio je zastupničko pitanje:
„ Da li je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo odgovorio na dopis Konkurencijskog vijeća BiH broj:01-05-26-643-40-I/09 od 22.04.2013. godine u kojem se traži informacija u kojoj je fazi provedba rješenja Konkurencijskog vijeća BiH iz 2005. godine, a koja se prvenstveno odnosi na usvajanje Zakona o prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo i postupak javnog usklađivanja redova vožnje?
Ministar je ranije u svojim izjavama za medije u kojima kao razlog dodjele linija Centrotransu navodi zaključak Konkurencijskog vijeća doveo u zabludu stanovnike Kantona Sarajevo, jer se Konkurencijsko vijeće gore navedenim dopisom ogradilo od takvih izjava, te smatra da je nezakonita dodjela linija Centrotransu ne predstavlja ispunjenje obaveza utvrđenih rješenjem Konkurencijskog vijeća ili je naprosto svoje nezakonite postupke dodjele linija htio pokriti insitucijom Konkurencijskog vijeća?“

Odgovor:

Nesporna je činjenica da je Konkurencijsko vijeća Bosne i Hercegovine dana 22.04.2013. godine ovom Ministarstvu dostavilo akt pod brojem od broj:01-01-26-172/05, a u kojem navodi da uvođenje preduzeća Centrotrans kao privrednog subjekta u javni prijevoz bez prethodnog postupka usklađivanja ne predstavlja ispunjenje obaveza utvrđenih u rješenju Konkurencijskog vijeća. , te upozorili da je ovim rješenjem naloženo otvaranje tržišta pod jedankim uslovima za sve privredne subjekte koji ispunjavaju uslove za obavljanje istog .
U istom dopisu Vijeće je podsjetilo na obavezu...


Puni tekst pitanja:

Zahtijevam da nam komesar MUP-a KS odgovori, po kojem pravnom osnovu je predložio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a broj: 01-345/13 od 30.5.2013. godine kojim je Inspektorat za protiv požarnu zaštitu sistematizovan u Upravu policije kao unutrašnja organizaciona jedinica u unutrašnjoj organizacionoj jedinici – Sektor kriminalističke policije, te da li smatra da su odredbe pomenutog Pravilnika vezane za rad policije i da li su ti poslovi propisani članom 2. stav (1) tačkama od 1 do 5, Zakona o unutrašnjim poslovima MUP-a KS. Po kojem osnovu je policijski komesar rasporedio inspektore za protiv-požarnu zaštitu kao državne službenike , jer raspolažemo informacijama da je odbor za žalbe FBiH poništio nekoliko rješenja kojim se rješava o pravima i dužnostima državnih službenika, sa obrazloženjem da ih je donijelo neovlašteno lice, što je i predmet Kantonalnog tužilaštva.


Puni tekst pitanja:

Obzirom na značaj poslova Inspekcijskog nadzora zaštite od požara koji su vezani za sigurnost građana KS, pokrećem inicijativu prema Kantonalnom tužilaštvu KS da ispita zakonitost donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS, broj: 01-345/13 od 30.5.2013. godine na koji je Vlada KS dala saglasnost Odlukom broj: 02-05-17477-20/13 od 13.6.2013, radi poduzimanja odgovarajućih radnji i mjera, zbog postojanja osnovanih sumnji da su kod njegovog donošenja počinjena krivična djela nesavjesnog rada u službi i zloupotrebe položaja, jer su tim Pravilnikom u nadležnost Uprave policije stavljeni poslovi Inspekcijskog nadzora zaštite od požara, što je upotpunosti neosnovano i nedopustivo, jer se nadležnosti organa i dodjeljivanje dodatnih prava mogu propisivati i uređivati samo Zakonom, a ne podzakonskim aktima, u ovom slučaju Pravilnikom.


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu kojom zatijevam foriranje nezavisne i ekspertne skupštinske komisije, koja će  u saradnji sa nadležnim organima (SIPA, OSA, Ministarstvo sigurnosti) provjeriti sve sumnjive postupe pojedinih rukovodilaca uprave policije u vezi sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, te taj Izvještaj dostaviti Skupštini KS na razmatranje i dalje postupanje. Sa posebnom pažnjom potrebno je razmotriti sve postupke koji se provode u okviru realizacije prijema po konkursu za pozicije mlađi inspektor i policajac u MUP-u KS, te do okončanja ove provjere obustaviti sve dalje aktivnosti u vezi prijema po ovom konkursu.

OBRAZLOŽENJE
    Nakon nezakonitog prijema namještenika u Upravu policije, u ljeto 2012. godine, čime su grubo prekršene odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH 54/05 i 12/09) i zbog čega se još uvijek vrši istraga unutar nadležne komisije Parlamenta BiH, a znog čega su pojedini policijski rukovodioci i prijavljeni Tužilaštvu BiH, ponovo se unutar MUP-a KS dešavaju aktivnosti koje su na liniji sumnje u protivzakonito postupanje, kada je u pitanju oblast zaštite tajnih podataka.
    Naime, ministar MUP-a KS je, na prijedlog nenadležne organizacione jedinice 8.5.2013. potpisao Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o listi radnih mjesta, odnosno dužnosti za lica koja su predmet sigurnosne provjere u MUP-u KS, broj i-01-34/13.
    Ovom Odlukom prestaje obaveza sigurnosnih provjera, koje su propisane u Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH (Čl. 30 i 31), za oko 1.000 radnih mjesta policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS. Ovim postupkom će u posjed tajnih podataka o građanima i manipulaciju sa podacima građana vršiti osobe koje nemaju potvrdu nadležnog sigurnosnog organa (SIPA, OSA, Ministarstvo sigurnosti BiH) da mogu raspolagati ili obrađivati takve podatke. Na ovaj način, očigledno se želi izbjeći sljedeće:
•    Završetak sigurnosne provjere koju trenutno vrše SIPA i OSA, za oko 500 policijskih službenika, čime će se abolirati svi policijski službenici kojima bi, zbog različitih razloga mogla biti uskraćena sigurnosna dozvola (poznati su nam brojni slučajevi da se zbog, recimo falsificiranih diploma pojedinih policijskih službenika, takve zabrane izriču). Svi će oni i dalje moći raspolagati tajnim podacima građana, iako su bili počinioci ozbiljnih nezakonitih postupaka.
•    Izbjeći sigurnosna provjera za kandidate koji se, prema aktuelnom konkursu trebaju primiti na pozicije sa činom mlađi inspektor i policajac, čime bi bilo omogućeno zaposlenje u status policijskih službenika osobama koje imaju ozbiljne sigurnosne zapreke zbog protivpravnog i nezakonitog ponašanja u svojoj prošlosti.
•    Neopravdano skratiti procedura prijema kandidata za prijem u čin mlađi inspektor i policajac, iako je u konkursu za ove pozicije bila propisana obaveza završetka svih zakonom propisanih sigurnosnih provjera prije konačnog odabira i slanja na školovanje u Policijsku akademiju u MUP FBiH.
    Odlukom su ukinuta radna mjesta policajaca i inspektora preko koji se najvećim dijelom obavlja sav operativni policijski rad u vezi sa predmetima povjerljive prirode, s oznakom tajnosti, što podrazumijeva da bi ovaj posao mogli obavljati samo rukovodioci, bez da u ove aktivnosti uključuju policijske službenike kojima je u opisu posla operativno policijsko djelovanje, čime bi nastupilo potpuno blokiranje rada MUP-a KS, kada su u pitanju predmeti s oznakom tajnosti.

 


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje resornom ministru unutrašnjih poslova gospodinu Pećancu. Gospodin Pećanac je u više navrata u ovoj skupštini iznosio i to vrlo žustro, svoje nezadovoljstvo na sigurnosno stanje u KS, te kao zastupnik izrazito kritizirao u to vrijeme odgovorne, a kad je imenovan za ministra počela su razno razna obećanja o podizanju stepena sigurnosne situacije u KS, te drugih, sličnih i neutemeljenih izjava, izrečenih, kako ovdje u sks, tako i u sredstvima javnog informisanja. Građani kantona pamte vaša obećanja, no međutim realno stanje na terenu govori nam nešto sasvim drugo, samo u protekle dvije sedmice „dva bombaška napada i tri oružana obračuna, prije mjesec dana tri oružane pljačke u centru sarajeva i to u istom danu. Ove činjenice ukazuju na zabrinjavajuće stanje, pa ću reći sada kada nema više „loših kineskih čizama i uniformi“ i kada se pripadnici nežale na opremu, zašto je sigurnost građana u KS sve gora i gora?! Postavljam Vam konkretna pitanja u nadi da ću dobiti i konkretne i odgovore. - Šta čete učiniti, odnosno, koje mjere i aktivnosti poduzeti na povećanju stepena sgurnosti u KS, jer su to od vas građani i očekivali ili ćete svoje djelovanje kao ministar temeljiti na SDU-ovom, tobože ostanku ili izlasku iz SDA-ove parlamentarne većine.


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Pitanje postavljeno na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane dana 06.03.2013.godine, a u okviru tačke dnevnog reda, koja se odnosi na Prijedlog Odluke o o davanju ovlaštenju ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo za potpis predugovora i ugovora o kupnji stanova u vlasništvo Kantona Sarajevo, zašto se ne provode tenderi za kupovinu stanova koje je ovo ministartsvo u obavezi da dodjeljuje u skladu sa članom 40. i 41.Zakona o o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Koliko policijskih službenika je angažovano u odjeljenjima kriminalističke policije i sektoru kriminalističke policije i koja je njihova obrazovna struktura (prema stepenu i vrsti školske spreme)? Pitanje postavljam jer smatram da su stručnost i znanje jedan od glavnih faktora za efikasno otkrivanje krivičnih djela i počinilaca a s obzirom na katastrofalne rezultate u pojedinim oblastima kao što su korupcija, privredni kriminalitet, zloupotreba kompjutera ili šumske krađe i uopšte kriminalitet protiv okoliša uz konstataciju da među nezaposlenim godinama u kantonu imamo veliki broj mladih visokoobrazovanih pravnika, kriminalista i ekonomista.

Zašto se zataškava i zašto se i dalje vode na neusklađen način podaci o registovanim protivpravnim ponašanjima između knjiga dnevnih događaja i izvještaja koje podnose policijske uprave, te kada će ovom lažnom prikazivanju doći kraj?


Puni tekst pitanja:

Koliko ima zaposlenih policijskih službenika u MUP-u KS u stalnom radnom odnosu koji su navršili 60 godina, te po kom pravnom osnovu oni još uvijek rade, obzirom da je poznato da policijski službenici imaju uvećan radni staž?

Molim da se dostavi spisak svih uposlenika MUP-a KS (policijskih službenika, državnih službenika) koji su navršili 60 godina sa tačnim podacima o ukupnom radnom i beneficiranom stažu.


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Ko je odgovoran za raspisivanje konkursa za prijem kadeta u činu policajac koje su u suprotnosti sa važećim zakonom o policijskim službenicima KS, koji strogo propisuje starosne granice za sve kandidate?
Navedenim konkursom autori istog su se očigledno stavili i iznad zakona i iznad Skupštine KS, te jesu li svjesni da će isti biti poništen zbog ovog nezakonitog postupka što će dalje prolongirati prijem policijskih službenika, koji da je raspisan prema konkursu koji je pripremljen za vrijeme ranijeg saziva vlade već bi se počeo realizirati.


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

„Programom rada Vlade KS i programom rada Skupštine KS, predviđeno je donošenje i usvajanje Zakona o unutrašnjim poslovima KS, kako za prošlu 2011, tako i za tekuću 2012. godinu. Pitanje upućujem resornom Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, kada će dostaviti odnosno uputiti ovaj Zakon u proceduru.“

Odgovor:

Odgovor na poslaničko pitanje:

Obavještavamo Vas da je Prijedlog nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo u proceduri donošenja, naime isti će uskoro biti dostavljen Vladi Kantona Sarajevo, na utvrđivanje, sa mišljenjima Ministarstva pravde i uprave i Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, te se može očekivati da bude razmatran na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

„Da li je implementiran Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je donesen po Zaključku Vlade KS, a na koji je Odlukom Vlada dala saglasanost. Navedenim Pravilnikom kadrovski poslovi sistematizovani su u jednu organizacionu jedinicu. Prema informacijama s kojim raspolažem. policijski komesar odbija da implementira Pravilnik, a time Zaključak i Odluku Vlade KS, što predstavlja krivično djelo.“
„Stoga postavljam pitanje Vladi KS i resornom MUP-a KS, što će se poduzeti u cilju implementacije gore navedenog Pravilnika i pitanja odgovornosti policijskog komesara u skladu sa članom 28. tačka f) Ustava KS, u kojem je regulisana i utvrđena nadležnost Vlade KS.“


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Zašto i kako se moglo desiti da na grantu namjenska sredstva za plate unutar budžeta MUP KS bude viška novčanih sredstava za rad u protekloj 2011. godini, da li su to sredstva za rad u komisijama mup-a ks ili možda finansijska sredstva za prekovremeni rad.
Ukoliko jesu tražim da mi se dostavi pregled naknada po osnovu komisijskog rada i prekovremenog rada sa preciznim ciframa za 2010, 2011 i 2012 godinu i takođe tražim da mi se dostavi pregled dobijenih nagrada za policajce za gore već navedene periode.


Puni tekst pitanja:

Zašto i kako se moglo desiti da na grantu namjenska sredstva za plate unutar budžeta MUP-a Kantona Sarajevo bude viška novčanih sredstava u protekloj 2011. godini i da li su to sredstva za rad u komisijama MUP-a Kantona Sarajevo ili možda sredstva namijenjena za prekovremeni rad? Ukoliko jesu, tražim da mi se dostavi pregled naknada o osnovu komisijskog rada i prekovremenog rada sa preciznim ciframa za 2010. godinu, 2011. i 2012. također tražim da mi se dostavi pregled dobijenih nagrada za policajce za gore već navede periode."