Zastupnička pitanja

Hajdarević Hadžem

Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

Svi znamo da je dr. Kenan Crnkić direktor ZZO Kantona Sarajevo najavio beskompromisnu borbu protiv korupcije u zdravstvu. Izgleda da je sva ta gormoglasno javljivana beskompromisna borba ishodovala jedino priznanjem Evropskog pokrta u BiH u povodu Dana Evrope za izuzetan doprinos u borbi protiv korupcije i uspostavi vladavine prava. Pitamo se ili pitamo gdje us konkrenti rezultati borbe protiv korupcije u zdravstvu? Ko je i kada procesuiran za između ostalog neprimjereno štancanje recepata za lijekove? Pitamo se imaju li u kantonalnom Ministarstvu zdravstva neposredne informacije pa da se i mi pridružimo čestitkama direktoru dr. Kenanu Crnikuću“?


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

„Više puta smo se osvjedočili da se u funkcionisanju Kantona Sarajevo ne poštuju sudske presude, što je, rekli bismo, elementarno nepoštivanje funkcioniranja institucija države Bosne i Hrcegovine. U tom smislu, postavljam pitanje vršiocu dužnosti premijera gospodinu Muhamedu Kozadri, odnosno Ministarstvu za nauku obrazovanje i mlade, zbog čega se, nakon donesene sudske presude Općinskog suda u Sarajevu, br. 65 0 Rs 423919 14, direktorica Dobrinjske gimnazije Sabiha Miskin ne vrati na mjesto direktora, kako bi Gimnazija mogla neometano i normalno funkcionirati i do koje će mjere privatni kaprici jednog dijela članova Školskog odbora Gimnazije biti jači od sudske presude da se direktorica Miskin vrati na posao.“

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade smatra potrebnim upoznati cijenjenog zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo sa nekoliko činjenica relevantnih za razumijevanje situacije u Javnoj ustanovi Gimnazija Dobrinja kao i činjenica u vezi sa poduzetim radnjama iz nadležnosti ovog ministarstva.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kao nosilac aktivnosti u pripremi prijedloga zaključaka, rješenja, odluka i drugih materijala, čije donošenje je u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo, uputilo je ovom organu prijedloge odluka o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova...


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

"Zašto se dozvolilo, šta je razlog i ko je odgovoran što se nije implementirao program sanacije JKP ZOI'84, usvojen od ove Skupštine, decembra prošle godine?
Davno je bilo kada je ova Skupština dala saglasnost na izuzimanje poslovne zgrade ovog javnog preduzeća iz javnog dobra u svrhu stavljanja pod hipoteku radi kreditnog zaduženja.
I ništa se od svega toga nije realizovalo. Danas imamo štrajk uposlenika ovog preduzeća.
Prije četiri mjeseca kada ne donesen Sanacioni program obaveze prema uposlenicima su bile 4 neisplaćene plaće. Danas je to duplo, dakle 8, plus neisplaćeni doprinosi i druge obaveze.
Pitam resornog ministra:
- ima li upravljačka struktura preduzeća (uprava i menadžment snage sa zajedno sa resornim ministarstvom provede Sanacioni program i njime predviđene mjere u saniranju stanja ovog preduzeća)

Odgovor:

Odgovor:
Skupština Kantona Sarajevo je 23.12.2013. godine donijela Odluku o prihvatanju Programa sanacije KJP "ZOI'94" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo. Odmah po usvajanju Programa sanacije krenulo se u njegovu realizaciju. Kao prvi korak, poduzete su aktivnosti na izradi Programa zbrinjavanja viška uposlenika od strane uprave preduzeća. Isti je dostavljen Ministarstvu privrede u februaru 2014. godine, ali bez mišljenja Sindikata što je isti bio dužan dostaviti u skladu sa članom 98. Zakona o radu, pa je, po nalogu ovog Ministarstva, dostavljen upotpunjen Program...


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

Na osnovu akta Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine, u kojem je rečeno: „nesporno je utvrđeno da u momentu izbora u nastavno zvanje redovni profesor dr. Muharem Avdispahić nije imao ili nije navedeno u Izvještaju komisije objavljene knjige kao preduvjet predviđen članom 66. Zakona o univerzitetu („Sl. Novine SR BiH“ broj: 39/90), pokrećemo inicijativu za smjenu Muharema Avdispahića sa pozicije rektora Univerziteta u Sarajevu“.

Odgovor:

Uvažavajući činjenicu da se u obrazloženju podnesene inicijative i aktu Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine koji nije potpisan, a koji je dostavljen uz podnesenu inicijativu, navodi da je izbor prof. dr. Muharema Avdispahića u zvanje redovnog profesora izvršen 1993. godine, proizilazi da je odluka o izboru stekla svojstvo pravosnažnosti. Shodno odredbi člana 13. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 2/98 i 48/99) odluka koja je stekla svojstvo pravosnažnosti, a kojom su...


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi sva ministarstva u Vladi KS dostave spisak komisija sa njihovim sastavom zatim njihove nadležnosti rada i visinu naknada

Odgovor:

Odgovor:

U Ministarstvu stambene politike imenovane su slijedeće Komisije, i to:

U Sektoru za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove imenovane su slijedeće komisije:
1. Komisija za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana imenovana Rješenjm broj:27/01-05-19417/06 od 25.05.2006. godine i Rješenjem broj: 27/01-23-26601/10 od 03.12.2010.godine, u sastavu:
- Višnja Ljubijankić, predsjednik
- Krbanjević Tatjana, član
- Arslanagić Adnan, član.

2. Komisija za provođenje javnog poziva za rješavanje...


Puni tekst pitanja:

Tražim da mi se dostavi imformacija o provedenom tenderu za održavanje cesta u Kantonu Sarajevo preko Direkcije za ceste

Odgovor:

Zakonom o cestama Fedracije Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“, broj 12/10,16/10) i Pravilnikom o održavanju javnih puteva (“Službene novine FBiH”, broj 69/10) Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, kao upravitelju cesta data je nadležnost da vrši upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cesta. Članom 48. Zakona o cestama FBiH, navedeno je da Upravitelji cesta ne izvode direktno radove gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta. Izvođenje radova građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta upravitelji cesta ustupaju po postupku i na način utvrđen Zakonom...


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

Već duže vrijeme određeni broj vozila iz institucija i zakonodavne vlasti ( pa i kad je u pitanju Kanton Sarajevo ) koristi se, na službenim vozilima, signalnim i zvučnim sistemima... A signalnim i zvučnim sistemima, koliko znamo, trebalo bi da se koriste vozila koja su pod neposrednom zaštitom i policijskom pratnjom, što je na odgovarajući način uređeno zakonom.
Ovdje nas interesira prema kojemu osnovu te privilegije, na primjer, koriste službena vozila Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, odnosno predsjednik Upravnog odbora Zavoda mr. Esed Radeljaš.»

Odgovor:

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ( Sl.glasnik BiH 6/06,75/06,44/07, 84/09 i 48/10 od 14.06.2010 godine ) - prečišćeni tekst, članovima 125 i 126. propisano je koja vozila i na koji način mogu koristiti rotaciono ili treptuće svjetlo ( vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila policije i sudske policije, vojna vozila i vozila Granične policije BiH ).

Način na koji moraju biti postavljena na vozilu je propisan odredbama člana 40. Pravilnika o dimenzijama,ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o...


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje zašto je premijer Suad Zeljković, bez provedene zakonske procedure, odobrio preraspodjelu sredstava kojima je omogućeno da na takmičenje specijalnih jedinica sa specijalcima u Ameriku putuju, između ostalih, i osobe čiji opis poslova nije imao nikakvu vezu sa Jedinicom za specijalističku podršku (Halid Ganija i Fatmir Hajdarević), a posebno nije imao vezu sa takmičenjem. Budžetom Kantona Sarajevo u tu je svrhu bilo predviđeno 50.000 KM. Međutim, usljed iznenadnog povećanja turističke ekspedicije, zatraženo je bilo još toliko novca. Imamo informaciju da su o ovoj sumnjivoj transakciji akteri na vrijeme upozoreni od odgovornih osoba.

Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo svake godine učestvuje na takmičenjima specijalnih jedinica "SWAT" - TIMOVA koje se održava u SAD na kojima su postizani zapaženi rezultati. Na navedeno takmičenje upućeni su pripadnici Jedinice za specijalističku podršku koji su ostvarili najbolje rezultate na rigoroznim fizičkim testiranjima kao i Halid Ganija koji je načelnik Sektora uniformisane policije u čijem sastavu je i Jedinica za specijalističku podršku i Hajdarević Fatmir koji je aktivno učestvovao u vršenju fizičkih testiranja pripadnika Jedinice za specijalističku podršku....


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

"Zbog čega su kadeti poslani na Policijsku akademiju iako je ministar Nermin Pećanac znao da, u sadašnjim okolnostima, ne postoje elementarni preduvjeti za njihovo zaposlenje? Ko će snositi odgovornost što ove osobe, najvjerovatnije, neće dobiti zaposlenje, a Kanton će platiti troškove školovanja, bez obzira što i ta sredstva nisu bila planirana, niti su osigurana?
Poznato je da:
a) Nisu planirana, niti osigurana sredstva za njihovo zapošljavanje, što na godišnjem nivou iznosi četiri i po miliona maraka (Ministar finansija u Vladi Kantona Sarajevo Muhamed Kozadra svakodnevno nas ubjeđuje da novca, naprosto nema)
b) Neuvjerljiva je, da ne kažem lažna pretpostavka da će veći broj policajaca dovesti do većeg stepena sigurnosti. Stepen sigurnosti se može povećati jedino ako policajci budu uspješniji u otkrivanju i rasvjetljavanju protupravnih ponašanja, pa da te prijave rezultiraju izrečenom sankcijom. Samo u 2013.godini MUP KS imao je 80% odbačenih izvještaja. To je ravno katastrofi, na koju nažalost niko ne ukazuje.
c) U organizaciji policije koja se temelji na Pravilniku o sistematizaciji MUP-a KS ne postoji ni približno toliko praznih mjesta.
d) Imamo informaciju da nisu izvršene sigurnosne provjere za izabrane kandidate. A znamo da je propisano da policijski službenici pred kojima stoji obavljanje takve vrste posla moraju proći proceduru provjere kako se ne bi dogodilo da se "prošvercuje" poneki kriminalac. To ministar Pećanac nije uradio i poslao je na Akademiju osobe za sigurnosne agencije nisu izvršile provjere da li su sklona kriminalnom ponašanju.

Odgovor:

Vlada Kantona Sarajevo je Zaključkom broj: 02-05-29380-1/12 od 29.11.2012.godine dala saglasnost za prijem 20 policijskih službenika u početnom činu “MLAĐI INSPEKTOR” i za prijem 150 policijskih službenika u početnom činu “POLICAJAC”, te pomenuti Zaključak dostavljamo u prilogu. Skrećemo pažnju da je Vlada Kantona Sarajevo prepoznala urgentnu i prioritetnu potrebu zapošljavanja policijskih službenika kojih je u navedenom periodu nedostajalo cca 300. Naime, negativna praksa bivšeg ministra Muhameda Budimlića je bila da vrši popunu državnih službenika i namještenika zanemarujući u cijelosti...


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

"Da se organizuje proslava Svjetskog dana voda i da se upriliči akademija pod pokrovitelsjtvom Kantona Sarajevo i da to bude 22. marta na Dan voda. U tom smislu bi bilo dobro organizirati radnu sedmicu voda u Kantonu Sarajevo i to da bude svake godine u drugoj sedmici mjeseca maja, gdje bi bilo obavljeno čišćenje, uređenje vodotoka, predavanje o zaštiti voda, stručne radionice i druge aktivnosti, osobito kada su u pitanju školska i studentska omladina.


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

„Na temelju informacije da je Zavod zdravstvenog osiguranja KS od dolaska novog direktora do danas , bez konkursa primio/uposlio 21 osobu (prije 9 mjeseci 104, sada 125 uposlenih), molim informaciju koliko je novih uposlenika i kojeg stručnog profila, u devet mjeseci, uposlio direktor Zavoda prof. Faris Gavrankapetanović?

Molimo da nam se dostavi spisak novih uposlnika i struktura primljenih, kao i informacija po kojem osnovu i uz čiju saglasnost su zaposleni!“