Zastupnička pitanja

Haris Zahiragić

Haris Zahiragić

07.07.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo obešteti sve privredne subjekte na području općina Stari Grad i Centar, a koji su radi blokade saobraćaja na dan 25.06.2022. godine, pretrpjeli značajnu finansijsku štetu.


Haris Zahiragić

11.03.2022
Puni tekst pitanja:

Lista lijekova


11.03.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu inicijative koju sam lično uputio, Skupština KS je donijela Zaključak da se duple zlatne značke na Univerzitetu u Sarajevu, prime u odgovarajuća naučna zvanja asistenata na matičnim fakultetima.
S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od usvojene inicijative, zanima me u kojoj fazi je realizacija navedenog zaključka i šta konkretno je do sada urađeno na njenoj realizaciji?


11.03.2022
Puni tekst pitanja:

Iako je ugovorom definisan rok za završetak prve faze radova na rekonstrukciji tramvajske pruge do novembra, ista do danas nije realizovana. Tražim odgovor zašto se to desilo? Također, tražim da mi dostavite ugovor o realizaciji kredita za predmetni projekat, kao i sve ugovore sa izvođačima, kako bismo imali transparentan uvid u cijene i rokove pojedinih faza, a sa ciljem kvalitetnog parlamentarnog monitoringa nad važnim projektom za Kanton Sarajevo.


Haris Zahiragić

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

“Na moju inicijativu usvojen je zaključak u Skupštini KS na sjednici održanoj 03.04.2021., a kojim je zadužena Vlada KS da Ramizu Dediću osigura i dodijeli manji uslovan stan na korištenje u užoj gradskoj jezgri, a kako bi mogao ostati u neposrednom konatku sa brojnim građanima koji ga pomažu. Vlada KS do danas nije realizovala zaključak. Premijer Forto je na pretposljednjoj sjednici Skupštine obećao Skupštini da će Vlada, konačno, na narednoj sjednici raspravljati o tom zaključku, ali da ne može znati ishod rasprave - međutim do danas nemamo tačnu informaciju.

- Tražim od premijera Forte i pismeni i usmeni odgovor o sudbini navedenog zaključka, kao i o razlozima višemjesečnog ignorisanja istog.”


15.12.2021
Puni tekst pitanja:

• Tražim od Tužilaštva Kantona Sarajevo da ispita sve navode ministra Vranića sa 45. radne sjednice Skupštine KS i utvrdi istinitost istih, a u slučaju utvrđivanja istinitosti da sankcioniše odgovorne za zloupotrebu položaja, nesavjestan rad u službi i druge oblike koruptivnih krivičnih djela.


Haris Zahiragić

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Iz kojeg razloga ste, nalogom od 30.09.2021. godine, po drugi put u toku pandemije COVID-19 premjestili Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju OJ Centar?
Zašto je za novu, privremenu lokaciju, odabrana ambulanta Kovači iz OJ Stari Grad koja se nalazi u drugoj opštini, koja nema elementarne uslove, prije svega parking, ali ni dostupnost javnog prijevoza s obzirom da veliki broj korisnika Centra spada u kategoriju invalida i ratnih vojnih invalida?
Da li nakon protesta i žalbi, a koje su na ovaj nalog i odluku uputili kako, uposlenici, tako i pacijenti Centra, imate namjeru pronaći novu, adekvatniju lokaciju - što od Vas očekujem kao zastupnik, ali i kao sugrađanin onih skupina čije je liječenje ugroženo ovakvom odlukom?


27.10.2021

Haris Zahiragić

16.09.2021
Puni tekst pitanja:

- Iz kojeg razloga ste, Rješenjem od 07.05.2021. godine do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, za v.d. direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo imenovali osobu koja ne ispunjava uslove propisane Odlukom o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo u pogledu radnog staža (5 godina)?

- Zašto je tek mjesec dana (02.09.2021. godine) nakon isteka gore navedenog Rješenja (07.08.2021. godine), Rješenjem o izmjeni Rješenja produžen mandat na šest mjeseci retroaktivno od 07.05.2021. godine imenovanom licu koje ne ispunjava uslove za v.d. direktora iako se to imenovanje vrši prema Zakonu o ministarskim i vladinim imenovanjima i Odluci o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo? 

- Da li je i šta do sada urađeno po podnesenoj prijavi Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom na gore navedeno?

Na osnovu naprijed navedenog tražim da pokrenete adekvatne mjere za sankcionisanje odgovornih osoba i da mi dostavite informacije o do sada poduzetim aktivnostima.


Haris Zahiragić

19.05.2021
Puni tekst pitanja:

“Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da u skladu sa svojim nadležnostima pronađe način i smanji visinu školarina za sve studente na Univerzitetu u Sarajevu u iznosu od 30% za školsku 2020.-2021. godine, u skladu sa zahtjevom Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu broj: 38/20-21 od 22.03.2021. godine.”


19.05.2021
Puni tekst pitanja:

"Tražim od Ministarstva saobraćaja KS da mi dostavi tačnu informaciju o cijelom projektu zatvaranja tramvajskih stajališta u KS, kao i o informacionom sistemu vezanom za isti, to jeste sam projekat, javni poziv, odluku o odabiru izvođača, informaciju o dinamici implementacije projekta, te informaciju o svim pojedinačnim plaćanjima vezanim za taj projekat po datumima. "


Haris Zahiragić

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

“Da li je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS ikada, a u okviru svojih nadležnosti, istražio sve javne, pa i institucionalne (zastupničko pitanje zastupnika Aljoše Čampare od 19.12.2018. godine) navode o potencijalnim kršenjima pozitivno-pravnih propisa i koruptivnim radnjama u slučaju Odluke Vlade KS i Skupštine KS o neprihvatanju "Ponude za preuzimanje udjela Termi Čatež d.d. Čatež u privrednom društvu Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Sarajevo"? Ukoliko nije, zašto nije, a ukoliko jeste koji je ishod sprovedenih aktivnosti?”


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Zahiragić, na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.04.2021.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da odmah i bez odlaganja krene u ispunjavanje zahtjeva Udruženja studenata Studentskog centra, a koje je isto iznijelo na današnjim protestima”.


19.04.2021

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

“Tražim da mi se dostave svi poslovi i svi ugovori, sa tačno navedenim iznosima i datumima istih, a koje su firme:

- Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo, Terezije bb, 71000 Sarajevo;
- IDS - Zdrava sredina d.o.o., Terezije bb, 71000 Sarajevo i
- IDS d.o.o., ul. Halilovići b.b., 71000 Sarajevo.

Kao i njihova povezana lica po osnovu vlasničke i upravljačke strukture, potpisale sa svim Ministarstvima, upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo od 01.01.2015. godine do danas.”


19.04.2021

19.04.2021

Haris Zahiragić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 213. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, predlažem
INICIJATIVU
"Da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i mlade obezbijede sredstva i nalože Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu da za asistente prime Zlatne značke, a koji ispunjavaju uslove i koji iskažu želju za tim."


Haris Zahiragić

19.01.2021

19.01.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:
- Koji je sadržaj programa "Zdravo odrastanje" potpisanog između Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, JU "Djeca Sarajeva" i Asocijacije XY? 
- Koji je sadržaj "priručnika, didaktičkog materijala, memorijskih kartica, postera i lutki" - koji su navedeni u saopštenju za javnost? Također, tražim dostavu navedenih materijala.