Zastupnička pitanja

Pećanac Nermin

Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

"Ako se već tako može zapošljavati u MUP-u, a može se uvijek naći pravni okvir, zakonski okvir, ja to vjerujem, zašto se ne vrate na posao decertificirani policajci koji su 2001. i 2002.godine istjerani sa posla, a dobili su pravosnažne presude da nisu odgovorni za ono zbog čega su dobili raskid ugovora u MUP-u?"
"Znam da je tu puno politike, uključen sam u to bio, znam da je dosta toga bilo mimo MUP-a, a sve se svalilo na MUP. Mislim da je sa tim decertificiranim policajcima počeo inače padati rejting policiji i tada se i pokazalo da je to poluvrijeme mafija sarajevska dobila.Neću spočitavati da pojedini natpisi u medijima da pojedini ministri koriste usluge tih mafijaša zbog kojih su ovi dobili raskid radnog odnosa tada. Ja samo tražim od MUP-a, zvanično kao pitanje, da pozove decertificirane policajce tadašnje, obavi razgovor s njima, neki su se i zaposlili, taj period veliki je prošao, neće da se vrate, ali oni koji izraze želju da se vrate u MUP, da se vrate, jer imaju zvaničnu pravosnažnu presudu da nisu odgovorni za ono što im se stavljalo na teret i zbog čega ih je IPTF uklonio, odnosno decertificirao iz MUP-a i mislim da bi to bio prvi korak u povrat vjere u pravdu da se ipak nakon toliko godina može ipak nešto desiti ono što je dobro, a mi znamo kolika je nepravda prema tim ljudima načinjena. Ne našom greškom, ne našom željom, ali stranci su tada bili jači od nas i imali su veća ovlaštenja nego što ih imaju sada."


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Šta je uradila, šta radi i šta će uraditi Vlada Kantona Sarajevo na poboljšanju i zaštiti životnog standarda građana, prije svega po pitanju nafte i struje, po pitanju energenata i divljanja cijena u prehrani?"


Puni tekst pitanja:

“Da Ministarstvo saobraćaja za sljedeću sjednicu Skupštine Kantona dostavi cjelovitu informaciju o obavljanju taksi prevoza, sa akcentom na nelegalno korištenje ove djelatnosti zloupotrebom. Obzirom da to nije nadležnost samo Ministarstva za saobraćaj zamolio bih da Ministarstvo saobraćaja bude nosilac ovih aktivnosti, a zajedno sa MUP-om, Upravom policije, Sindikatom i drugim ministarstvima napravi jednu cjelovitu informaciju.”


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Da se most kod Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, koji spaja obalu Kulina bana sa Obalom Maka Dizdara, a koji je još u izgradnji, nazove po imenu Nijaza Durakovića. Sav minuli rad Nijaza Durakovića svrstava ga u red najznačajnijih političkih radnika našeg vremena. Zašto most?- zato što je njegova simbolika i njegov omiljeni stih bio od Maka Dizdara autorsko djelo „Sanjah da ću jednom izgraditi most do sunca od želje ostade temeljac na dnu srca“ i ovo je on često i citirao. Upravo most nek bude hvala za razdoblje doba jedinstva humanističke vizije ljudskog bivstvovanja.“


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Ko daje autentično tumačenje odluka, zaključaka, preporuka i stavova Skupštine Kantona Sarajevo?“


Puni tekst pitanja:

„Kakva je kakvoća zemnog gasa u Kantonu Sarajevo?“


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Zašto se KJKP „Vodovod i kanalizacija" nije pridržavao Instrukcije Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05-23-30551 od 10.04.2008. godine koja kaže da se stanarima u Ulici Nerkeza Smajlovića br. 10, 11 i 12 ugrade individualna mjerila, kao pilot projekat Vlade Kantona Sarajevo, i da se očitavanje i obračunavanje utroška vode vrši preko ovih ili mjernih uređaja ( i kolektivnih i individualnih) koje su stanari ugradili o svom trošku, uz odgovarajuću dokumentaciju'“


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“

Odgovor:

U vezi sa Vašim pitanjem „Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“ obavještavamo Vas da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo prijedloge razrješenja iz svoje nadležnosti, koje je upućivalo prema Vladi Kantona Sarajevo, izradilo u skladu sa važečim zakonima i podzakonskim aktima. U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2011. godine do danas nije vršen prijem savjetnika i pripravnika...


Puni tekst pitanja:

„Da li su ti Zaključci Skupštine još uvijek na snazi ili su pak stavljeni van snage te u vezi sa tim, da li je formiran Antikorupcioni tim, da li je imao nekih aktivnosti i koje su to aktivnosti, te koji su rezultati tih, eventualnih, aktivnosti?

Odgovor:

Komisija za izradu antikorupcijskog plana na nivou Vlade Kantona Sarajevo
imenovana je Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-18214-5/11 od 26.5.2011.
godine.
Komisija broji 15 članova, a u istu su imenovani predstavnici svih ministarstava,
sekretar Vlade Kantona Sarajevo i šef Ureda za kvalitet. Do sada je Komisija održala dva
sastanka.
Na sastanku održanom 19.09.2011.godine dogovoreni su okvirni elementi Akcionog
plana sa sljedećim sadržajem: preventivni elementi, represija-provedba zakona, obrazovanje i
promicanje svijesti o...


Puni tekst pitanja:

„Da se Skupštini dostavi spisak koliko je, od 01.01.2011. godine do danas, uposleno savjetnika u ministarstvima Kantona Sarajevo; koliko je osoba zaposleno po ministarstvima, njihove biografije, stručnu spremu koju imaju; koliko je pripravnika uposleno i sa kojom stručnom spremom; da li su primljeni na osnovu zakona tj. konkursa, oglasa, ugovora, rješenja i dr. konkretno, po kojem pravnom osnovu su uposleni.“

Odgovor:

Od 01.01.2011. godione do danas nije uposlen ni jedan savjetnik u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a na osnovu Sporazuma o preuzimanju državnog službenika između Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva Kantona Sarajevo zaključenog dana 22.02.2011. godine, na upražnjenu poziciju sekretara u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, primljena je jedna osoba i to Alma Pehlić, dipl. pravnik (VSS, završen pravni fakultet, položen stručni ispit, 27 godina 5 mjeseci i 25 dana radnog staža). U ovom ministarstvu nema uposlenih pripravnika.


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

Da li je i po kojim propisima regulirano nošenje tablica koje služe kao identifikacija taksi vozilima budući je u Kantonu Sarajevo evidentno da pojedini taksi vozači imaju takvu vrstu tablica dok drugi koriste obične tablice koje koriste vlasnici osobnih motornih vozila?“


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

Poslanik Nermin Pećanac, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, s distance da se godišnje u Univerzitetskom kliničkom centru „Koševo“ i u Općoj bolnici „Dr.Abdulah Nakaš“ obavi cca i do 3000 operacija mrene kojom prilikom su pacijenti primorani nabavljati tvrde intraokularne leće, čija je prodajna cijena oko 170 KM, a nabavna je do šest puta manja, a troškove isih refundira Zavod za zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo direktno optici „Baroš“,postavio je pitanje:


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

Da li su ti Zaključci Skupštine još uvijek na snazi ili su pak stavljeni van snage te u vezi s tim, da li je formiran Antikorupcioni tim, da li je imao nekih aktivnosti i koje su to aktivnosti, te
koji su rezultati tih, eventualnih, aktivnosti? “
Nadalje, poslanik Pećanac je postavio slijedeća pitanja:
„Da li su se konačno stekli uslovi za uvrštavanje tačke dnevnog reda Skupštine, koju sam inicirao, u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine, a koji tretira bezbjedonosnu situaciju u
Kantonu Sarajevo?“
„Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“
Poslanik Pećanac pokreće inicijativu:
„Da se Skupštini dostavi spisak koliko je, od 01.01.2011. godine do danas, uposleno savjetnika u ministarstvima Kantona Sarajevo; koliko je osoba zaposleno po ministarstvima,
njihove biografije, stručnu spremu koju imaju, koliko je pripravnika uposleno i sa kojom stručnom spremom; da li su primljeni na osnovu zakona tj, konkursa, oglasa, ugovora, rješenja i dr.,
konkretno, po kojem pravnom osnovu su uposleni.“