Zastupnička pitanja

Ademović Kenan

Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

Iniciram resornom Ministarstvu da se postavi ogledalo za pomoć u saobraćaju na raskrsnici ulica Soukbunar i Put mladih Muslimana.

Odgovor:

Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta, u nadležnosti je organa koji upravlja određenom saobraćajnicom, a može biti na opštinskom, kantonalnom i federalnom nivou.

U konkretnom slučaju za postavljanje konveksnog ogledala, na raskrsnici ulica Soukbunar-Put mladih Muslimana, nadležno je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Radnici KJKP"Rad"d.o.o.Sarajevo su očistili stepenište iako se redovno održava u okviru ručnog čišćenja.
Međutim, kako je stepenište dotrajalo i u veoma lošem stanju izrastanje trave je neminovno, naročito u ovom periodu kada su veće...


Puni tekst pitanja:

„Zbog čega je smijenjen gospodin Zijad Memišević, direktor JU “Gerontološki centar“ Sarajevo?
Da li je tačno da je na tu poziciju postavljen Izet Skoko koji nije upoznat sa socijalnom problematikom?
Da li je tačno da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice na čelu sa ministrom Muamerom Bandićem, kao članom komisije, postavilo gospodina Hanić Nezira (kuhara iz navedene ustanove) kao jednog od ispitivača kandidata?
Zaposlenici navedene ustanove smatraju da je ovo direktni utjecaj Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS Sefer Halilović) za ishod glasanja u Skupštini Kantona Sarajevo.“

Odgovor:

ODGOVOR:

Gospodin Memišević Zijad je nakon isteka mandata direktora KJU „Gerontološki centar“ imenovan za vršioca dužnosti direktora ove ustanove. Nakon provedene konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora KJU „Gerontološki centar“, Upravni odbor Ustanove je poslije obavljenog intervjua sa kandidatima izvršio bodovanje i u skladu s tim za direktora Ustanove imenovao gospodina Skoko Ismeta.
Dakle, nesporna je činjenica, da gospodin Memišević Zijad nije smijenjen sa mjesta direktora Ustanove, već da mu je istekao mandat.
Nadalje, Upravni odbor je u provedenoj...


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

Razmatranje mogučnosti ukidanja Odjela za privredni kriminal Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu?


Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo zdravstva ima saznanja da se lijek Controloc pokušao nabaviti ili čak nabavila određena količina istog iz Indije, sumnjivog kvaliteta, a ako jeste da li je ista prošla kontrolu ispravnosti kod Agencije za lijekove ili ne? Ako tu kontrolu nije prošao, da li ćete preduzeti bilo šta da odgovorno lice koje je potpisalo odobrenje, te dovelo građane KS u opasnost po zdravlje odgovarati pred nadležnim institucijama KS?

Odgovor:

U skladu sa članom 7. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik 58/98) kojim je utvrđen djelokrug Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u oblasti lijekova posebno u dijelu odobravanja uvoza, poslova laboratorijskog ispitivanja kvaliteta lijekova, praćenja farmakovigilance i informisanja o istom koji su definisani u tačkama b), f) , j) i m) pomenutog člana, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je zastupničko pitanje proslijedilo pomenutoj Agenciji i po prijemu odgovora biće proslijeđeno Skupštinskoj službi i zastupniku Ademović Kenanu.

Ovim putem...


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

"Tražim od Vlade Kantona Sarajevo da se izvrši smjena svih direktora i nadležnih osoba u svim javnim ustanovama te javnim preduzećima Kantona Sarajevo ako su za vrijeme svog mandata primali uposlenike bez konkursa."


Puni tekst pitanja:

"Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi se dostave imena i prezimena, stručna sprema, stranačka pripadnost svih upravnih i nadzornih odbora, skupština javnih preduzeća, menadžmenta i direktora svih javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo."


Puni tekst pitanja:

"Da li je tačno da je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zaposlio veći broj građana u proteklom periodu i to bez konkursa? Ako je to tačno, molim da mi se dostave imena tih lica."


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo pravde i uprave da mi da tumačenje definicije "Vlada u tehničkom mandatu" i koje su ovlasti iste?"

Odgovor:

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Kantona Sarajevo ne poznaju pojam „Vlada u tehničkom mandatu“, niti je taj pojam sadržan u Zakonu o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Poslovniku Vlade Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/02).
Saglasno navedenom ne možemo dati tumačenje definicije koju pravni sistem ne poznaje.
Međutim, upravo zbog široke upotrebe navedene definicije, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo, koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo 23.09.2013...


Puni tekst pitanja:

"Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina, a te istrage treba da daju odgovore na to ko je zloupotrijebio položaj, oštetio Budžet Kantona Sarajevo, izvukao sredstva iz javnih preduzeća Kantona Sarajevo,ko je zloupotrijebio položaj od strane direktora, članova nadzornih odbora i upravnih odbora, ministara i premijera i doveo Kanton Sarajevo i javna preduzeća u ovakav položaj, direktno ili indirektno od 1996.godine do danas?"

"Šta je ova Vlada učinila i čini da dostavi svu potrebnu dokumentaciju nadležnim institucijama kako bi odgovarali:

 1. oni koji su doveli KJKP "GRAS" u milionske gubitke,
 2. oni koji su potpisali štetan ugovor za KJKP "GRAS", a ugovor potpisan sa "GREEN OIL" vezano za benzinsku pumpu – po meni pranje novca,
 3. za gubitak KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA,
 4. za nestanak željeza iz kruga Skenderije u vrijednosti od 300.000,00 - 400.000,00KM, šta se desilo sa željezom itd.
 5. za milionski gubitak Toplana,
 6. za zloupotrebu položaja Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja KS i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
 7. za Merhamet – milionske pronevjere i
 8. novac koji je dolazio u ratu - gdje je novac?
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je aktom broj 01-507/13 od 06.08.2013.godine obavjestilo ovo ministarstvo da je pokrenulo aktivnosti utemeljenosti navoda učestalih prijava građana ali i uposlenika pojedinih komunalnih preduzeća, a koje se odnose na rad i djelovanje preduzeća.
U cilju provjere navoda potrebno je bilo da se dostave konačni revizorski izvještaji za 2010., 2011. i 2012.godinu.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je blagovremeno zatražilo od kantonalnih javnih komunalnih preduzeća tražene izvještaje te su aktom broj 05-05-507-2/13...


Puni tekst pitanja:

Na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 28.08.2013.godine , zastupnik Kenan Ademović je postavio sljedeće zastupničko pitanje:

„ Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina, a te istrage treba da daju odgovore na to je ko je zloupotrijebio položaj, oštetio Budžet Kantona Sarajevo, izvukao sredstva iz javnih preduzeća Kantona Sarajevo, ko je zloupotrijebio položaj od strane direktora, članova nadzornih odbora i upravnih odbota, ministara i premijera i doveo Kanton Sarajevo i javna preduzeća u ovakav položaj, direktno ili indirektno od 1996.godine do danas?“

„ Šta je ova Vlada učinila i čini da dostavi dokumentaciju nadležnim institucijama kako bi odgovarali:

1.oni koji su doveli KJKP „GRAS“ u milionske gubitke,

2.oni koji su potpisali štetan ugovor za KJKP „GRAS“ , a ugovor potpisan sa „GREEN OIL“  vezano za benzinsku pumpu – po meni pranje novca,

3.za gubitak u KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA,

4.za nestanak željeza iz kruga Skenderije u vrijednosti od 300.000,00 – 400.000,00 KM, šta se desilo sa željezom,

5.za milionski gubitak Toplana,

6.za zloupotrebu položaja Dom zdravlja Kantona Sarajevo,Zavod zdravstvenog osiguranja KS i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,

7.za Merhamet – milionske pronevjere i

8.novac koji je dolazio u ratu- gdje je novac?

Odgovor:

Na postavljeno pitanje pod tačkama 1 i 2 dajemo sljedeći odgovor:

Do milionskog  gubitka u KJKP“GRAS“  došlo je između ostalog :

 • zbog  viška zaposlenih kojih je oko 1000 za čije plaće je potrebno mjesečno 2 miliona KM što povećava gubitak iz mjeseca u mjesec;
 • zbog nedomaćinskog poslovanja zašto je odgovoran menadžment preduzeća od 2005. do danas;
 • zbog malverzacija prilikom štampanja karata za prijevoz;
 • zbog krađe goriva;
 • zbog prodaje željeza iz kruga preduzeća KJKP“GRAS“  gdje je novac od prodaje završavao na privatnim računima;
 • ...

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, da ispita kako je moguće da je "GRAS" ukinuo autobusku liniju za Ahatoviće. Da li menadžment "GRAS" uz odobrenje Vlade Kantona Sarajevo želi da dovede "GRAS" pred stečaj ili čak likvidaciju, namjerno kako bi se pokazalo da "GRAS" ne želi da vozi za Ahatoviće (isplativa linija) i da "Centrotrans" blizak SDA preuzme istu? Tražim da Vlada Kantona Sarajevo odmah uz koordinaciju sa menadžmentom GRASA ponovo uspostavi liniju prema Ahatovićima."


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

1. “ Molim sva ministarstva Kantona Sarajevo da dostave spisak svih uposlenika po Ugovoru o djelu od 2010-2013. godine.
2.“ Molim sve ministe da mi dostave za svaku godinu koliko je ministarstvo isplatilo novca po navedenim Ugovorima o djelu“.


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

„Pitanje upućujem Vladi Kantona i Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo:

 • Šta se dešava sa profesoricom Kostić na Mašinskom fakultetu?
 • Zašto je jedan predmet koji predaje podijeljen između nje i profesora Kalabusić?
 • Zašto se ova procedura/praksa ne primjenjuje na ostale profesore?
 • Da li smatrate objektivnim izvještaj inspektora Sifeta Kukuruza?
 • Kako je moguće da Dekan ovog fakulteta, podnese disciplinsku prijavu, ako je profesorica Kostić podnijela tužbu kod Ombudsmena za ljudska prava?
 • Da li Dekan ovog fakulteta vrši mobing na ljudskoj, političkoj, nacionalnoj osnovi, nad profesoricom Kostić?
 • Zašto niko ne reagira na ovakvu situaciju i da li ovo postaje privatni fakultet Dekana i profesora Pašića?“

Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

Na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.1.2013.godine, u okviru tačke dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori”, zastupnik Kenan Ademović postavio je slijedeća pitanja:

 

"Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da mi odgovori na slijedeća pitanja:

 1. Da li ministarstvo radi u zakonskom okviru i da li poštuje zakone?
 2. Da li ministarstvo smatra da je na legalan način smjenio Upravni odbor JU"Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"- jer je kompletna procedura provedena na zakonit način za izbor Upravnog odbora ove JU?
 3. Da li postoji pravni osnov za smjenu Upravnog odbora JU"Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"?
 4. Da li Upravni odbor koji ste vi smjenili, pokrenuo aktivnosti utvrđivanja odgovornosti za bivši menadžment JU zbog nezakonitog rada koji je konstatovan u revizorskom izvještaju za 2011. godinu to znači da je to razlog smjene ovog Upravnog odbora koji je pokušao da pokaže na one koji su zloupotrijebili položaj-ovo je čisti politički akt a na pravni

Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

“Da li je tačno da stanovnici MZ Dobroševići pješače tri kilometra do kontejnera kako bi bacilli smeće”?

“Da li će nadležno Ministarstvo postaviti uz ulicu na svakih 50 do 100 metara par kontejnera ili ćete dozvoliti da ovi ljudi žive u nehumanim uslovima, a također napominje da ova MZ nema ni kanalizaciju”?


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

“Da li je tačno da postoje građani tj. stanovnici Kantona Sarajevo da se nisu vratili u svoje stanove iako su nosioci stanarskog prava. Da li je tačno da nosilac stanarskog prava Trapara Ranislav, iako postoje pravomoćne presude, još uvijek nije u mogućnosti da se vrati u stan, pošto voditelj postupka Ismet Tutić namjerno odugovlači. Šta će Vlada i nadležno Ministarstvo uraditi po tom pitanju jer želimo i moramo da poštujemo Ustav, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima itd.”


Puni tekst pitanja:

„Da se postavi semafor u naselju Švrakino, jer statistički podaci govore da imamo veliki broj saobraćajnih nesreća u kojima stradaju najčešće djeca Kantona Sarajevo“


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

Ima li i ako ima direktora JKP koji su ispunili uslove za penzionisanje, a još uvijek obnašaju te funkcije? Ako ima koji su to direktori?"

Nadalje, poslanik pokreće inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu:


Puni tekst pitanja:

„Tražim mišljenje, da li je u skladu sa Zakonom odluka o donošenju kapitalnih investicija ZZO KS?“

„Da li je usvajanje finansijskog plana ZZO KS bez prethodne rasprave sa prijedlogom finansijskog plana, zakonito, a da nisu prije toga o tome bili upoznati pacijenti, zdravstveni radnici, ljekarska komora, privatni zdravstveni sektor, postavlja se pitanje gdje se vodila rasprava?“


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

„Molim Kantonalnu agenciju za privatizaciju da mi dostave sve pojedinačne izvještaje, a vezane za potpisivanje Aneksa ugovora za prolongiranje izvršenja obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora, i to za sljedeće firme: Robno transportni centar Uniklima, Unimont, Bosanka, Higijena, Kamenorezac, Holiday Inn, Marketi, Magros Export import, Magros veletrgovina, Stupeks,Upi Simens. I da mi dostave svu dokumentaciju zbog čega su te firme potpisale aneks ugovora za produživanje obaveza prema istima.“


Puni tekst pitanja:

Da se postavi semafor u ulici na početku ulice Urjan Dedina, Obala i Put Mladih Muslimana, s obzirom da je tu semafor i bio, a i velika je frekvencija saobraćaja. I djeca tu prelaze idu u školu, tako da imamo često saobraćajne nesreće.


Puni tekst pitanja:

Do kada će VIK slati uvećane račune građanima Kantona Sarajevo da plaćaju vodu koju ne troše? „Gdje ide taj višak novca i da li je tačno, pošto ova Vlada gasi vodu građanima Kantona u vrijeme jeftine struje, kada se voda pusti, prolazi protok vazduha da taj vazduh okreće vodomjere i da građani Kantona plaćaju vodu koju uopšte ne troše?“
„Kako će Vlada Kantona reagovati ako građani svi koji dobiju uvećane cijene tuže ovaj Kanton, kako će Vlada reagovati na to?“


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

„Tražim mišljenje, da li je u skladu sa Zakonom odluka o donošenju kapitalnih investicija ZZO KS?“
„Da li je usvajanje finansijskog plana ZZO KS bez prethodne rasprave sa prijedlogom finansijskog plana, zakonito, a da nisu prije toga o tome bili upoznati pacijenti, zdravstveni radnici, ljekarska komora, privatni zdravstveni sektor, postavlja se pitanje gdje se vodila rasprava?“


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

Poslanik Kenan Ademović na 10. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 28.12.2011. godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ postavio slijedeća pitanja:
o Kojim je kupcima i sa kojim pojedinačnim obrazloženjem prolongirano izvršenje obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora potpisanim sa Kantonalnom agencijom za privatizaciju Sarajevo?
o Sa kojim kupcima su potpisani aneksi ugovora, na koji vremenski period i kolika je ukupna vrijednost po tim obavezama i to pojedinačno za svaki potpisani aneks ugovora?