Zastupnička pitanja

Elvis Vreto

Elvis Vreto

15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Upučujem inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/19), a u smislu da se iza člana 35. trenutnog Zakona doda novi član :
“Roditelju sa troje ili više djece koji ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, pripada pravo na naknadu plaće u visini pune plaće “.


15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje a vezano je za kreditnu liniju za subvencioniranje kamatnih stopa koju je KS potpisao sa BBI bankom :
Shodno potpisanom ugovoru molim vas da nam se dostavi pregled/presjek stanja o realizaciji kreditne linije sa sljedećim informacijama:
- Broj plasiranih kredita,
- Spisak firmi kojima su plasirana sredstva;
- Pod kojim uslovima su plasirani krediti;
- Koliko je ukupno sredstava plasirano iz kreditne linije;
- Koji iznos kamata je do sada KS subvencionirao?


15.03.2021

Elvis Vreto

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornim ministarstvu upućujem inicijativu da se izvrši upravni nadzor nad načinom obračuna plaća u svim Općinama u Kantonu Sarajevo i poštivanja odrebi o visini osnovice za obračun plaća sa Zakonon o plaćama i izmjenama Zakona o plaćama donesenim na nivou FBiH (Službene novine Federacije BiH br :45/10;111/12 i 20/17)."


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornim ministarstvu upućujem inicijativu za donošenje izmjena Zakona o plaćama i naknadama u Kantonu Sarajevo po hitnom postupku kao i da se istim obuhvate i Općine u sastavu Kantona Sarajevo."


Elvis Vreto

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Zašto niste proveli inicijativu o smanjenju takse kod registracije autoškola iako ste imali obavezu koju Vam je 25. februara naložila Skupština Kantona, koja je jednoglasno usvojila navedene izmjene.
Kako je moguće da Ministrastvo ne provodi odluku SKS više od šest mjeseci iako su stvoreni svi formalno pravni uslovi, podsjećam da se radi o odluci koja je klasični parafiskalni namet, u međuvremenu smo usvojili i tkz Kantonalni korona Zakon koji je u principu utemeljen na smanjenju parafiskalnih nameta, pa ispada da je Vlada u koliziji sama sa sobom, neshvatljivo je da se ministarstvo poigrava odnosno izagrava provođenje volje Skupštine?"


05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

Elvis Vreto

31.08.2020

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije
resornom ministarstvu upućujem inicijativu za sufinansiranje izgradnje
gradske vodovodne mreže za 180 domačinstava u ulici Kamenolom, MZ
Blažuj –Općina Ilidža.

Obrazloženje
Na zahtjev građana, predstavnika 180 domačinstava ulice Kamenolom podnosim inicijativu za
izgradnju gradske vodovodne mreže, kako bi pitanje pitke vode za nevedenu ulicu bilo
konačno riješeno. Inicijativu podnosim na prehodno postavljeno i odgovoreno pitanje oko
navedene ulice i na osnovu odgovora koji sam dobio od ministrastva, ViK ( akt br.3227/2 od
05.05.2020) i Općine Ilidža( akt br 04-sl-453/20 od 05.05.2020) jasno je da su građani taoci u
postojećoj situaciji. Od Općine Ilidža ze zahtjeva provedbeno planska dokumentacija koja ne
postoji za navedeni ruralni lokalitet, kao što ne postoji ni za područje MZ Rakovica ali se na
osnovu projekta vodosnadbijevanja nove mreže u velikoj mjeri realizuje izgradnja vodovodne
mreže u fazama.
Činjenica je da Općina Ilidža nije uradila za pojedine MZ provedbeno plansku dokumantaciju
pravdajući to ruralnim dijelom i gustoćom naseljenosti navedenih područja, ali je sa druge
strane Općina uradila projektno- tehnički prijedlog nove mreže vodosnadbijevanja ulice
Kamenolom, spremna finansirati izgradnju ali KJKP ViK odbija prihvatiti projekt postavljajući
uslov da za ruralni dio treba prostorno planska dokumentacija.
Inicijativom tražim da se sufinasira i prihvati prijedlog projekta Općine Ilidža kako bi se krenulo u realizaciju vodosnadbijevanja, tražim od ministrastva i KJKP ViK da daju saglasnost i
pristupe nadzoru izgradnje vodovoda u ulici Kamenolom kao u sličnom slučaju i principima
kod projekta vodosnadbijevnja i izgradnje gradske vodovodne mreže u Rakovici. Nadzorom
nad izvedenim radovima KJKP ViK će omogućiti da realizirani projekt ispunjava sve uslove za
buduću provedbenu plansku dokumentaciju na koju građani ne smiju čekati jer se radi o pitkoj
vodi.

Napominjem da u navedenoj ulici od 180 domačinstava, živi dosta starih osoba, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih pripadnika ARBiH, invalidnih lica, ogroman broj porodica sa
maleljetnom djecom i da je voda u njihovim domovima pitanje svih pitanja.


31.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornom ministarstvu upućujem pitanje koliko je sklopljeno ugovora o djelu i tražim podatke pojedinačno od svih KJKP od 01.jula do 20.augusta 2020. godine ?


27.08.2020

02.09.2020