Zastupnička pitanja

Elvis Vreto

Elvis Vreto

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Tražim da mi se dostavi informacija o svim uzrocima smrtnosti u kategorizaciji uzroka smrti koji su vezani za respiratorne organe?
• Vodećih pet uzroka smrtnosti za svaku godinu od 1996. do 2018. godine sa brojem umrlih po uzrocima smrtnosti, učešću uzroka specifičnog uzroka smrtnosti u strukturi ukupnog broja umrlih na području Kantona Sarajevo raspodijeljeni po općinama koje pripadaju Kantonu Sarajevo?
• Dostaviti informaciju o pet uzroka smrtnosti za svaku godinu od 1990. do 1995. godine sa brojem umrlih po uzrocima smrtnosti, učešću uzroka specifičnog uzroka smrtnosti u strukturi ukupnog broja umrlih na području koje je 1991. obuhvatalo opštine Trnovo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Stari Grad Sarajevo?


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite podatke za prethodnih 10 godina sa prikazom po godinama i podatkom za svaku godinu kada je grijna sezona počela, odnosno završila ?


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zašto odluka Vlade KS nije u primjeni a radi se o izmjenama i dopunama odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva, konkretno o usvojenoj izmjeni o smanjenju iznosa takse za registraciju autoškola sa 7.000 na 1.000 hiljadu KM.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za ispitivanje mogućnosti iznalaženja modela dodatnih vidova upotrebe kapaciteta Gradske tržnice “Markale" za vrijeme kada se ne koristi za osnovnu djelatnost.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Tražim objašnjenje zašto se obračunava i naplačuje puni iznos računa za mjesece početka i kraja grijne sezone a građani uslugu koriste pola mjeseca, plate uslugu za jedan mjesec u punom iznosu u toku grijne sezone a ista nije izvršena ?


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li je ispoštovana zakonska procedura kod prijema radnika u radni odnos u slučaju prijema Ene Avdibegović u stalni radni odnos u KJKP RAD na osnovu raspisanog javnog oglasa od 10.08.2019 godine ?
• Tražim da mi se hronološki dostave svi podatci vezani za uslovi konkursa, broj prijavljenih kandidata, način postupka za prijem od strane komisije , postupak kod žalbi kao i svi drugi dokumenti za koje ne postoji prepreka u odnosu na zakon o zaštiti ličnih podataka vezane za konkretan predmet ?


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izradu prezentacije „Budžet KS za građane“ kao sastavni dio osnovnog Budžeta KS.


Elvis Vreto

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Koliko je zaposlenih steklo pravo i penzionisano u 2019.godini.


07.11.2019

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Koje aktivnosti provodi ministrastvo u saradnji sa Općinom Vogošća na rješavanju urgencije podnesene ministrastvu 17.10.2019. godine od strane građana naselja Donji Hotonj vezano za problem sa odlaganjem otpada?”


07.11.2019