Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 29.08.2019.godine pokrenuo zastupničku inicijativu “za izmjene i dopune odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva /SlnKS br :24/17 i Sln KS br : 19/19 strana 22”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnk Elvis Vreto, dana 10.06.2020. godine, u skladu sa članom 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, uputio je zastupničku inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i Javnoj ustanovi “Djeca Sarajeva” vezano za izgradnju višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža, namijenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto, dana 07.09.2020.godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje o statusu kontroverzno održane javne rasprave / prezentacije Studije o uticaju na okoliš za Projekt izgradnje kompleksa krematorija i komemorativnog centra na groblju Vlakovo, koju je organizovalo Federalno ministarstvo okoliša u prostorijama MZ Blažuj.

Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 07.10.2019.godine uputio inicijativu da se odobri “privremeno povećanje reda vožnje na autobuskoj liniji 21 / Sutjeska —Vogošća i omogući petkom i subotom da zadnja vožnja bude u noćnim terminima umjesto 23:00 i 23:30 dodatno u 00:30 h i 1:00 h do izrade nove Strategije javnog prevoza KS koja će obuhvatiti i noćni prevoz posebno za rubne općine Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo kao i izradu novog Pravilnika o autobuskim linijama”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 17.05.2019. godine podnio inicijativu “Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornom ministarstvu da jednako nagradi i SFK 2000 kao i FK Sarajevo”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJU za zaštićena prirodna područja, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Ilidža, Vlada Kantona

Hamed Aljović,

Saziv: Aktuelni
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Da li je kako je on izjavio, međunarodni ugovor između Vlade KS i EXPO 2020 Dubai, zaključen u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora  („Službeni glasnik BiH“, br.29/00 i 32/13)?

Obzirom, da je ministar Delić izjavio da imaju obavezu iz člana 5. tog zaključenog „međunarodnog ugovora“, da čuvaju povjerljivost podataka iz istog, pitam ministra, na kakvu se povjerljivost poziva kad je članom 23. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, propisano da se Odluka o ratifikaciji međunarodnog ugovora, s tekstom tog ugovora, objavljuje bez odlaganja, u “Službenom glasniku BiH“, a najkasnije u roku od 90 dana od dana njenog donošenja?

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KRIZNI ŠTAB KS, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice da li su informisani o stanju u Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno,
zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo. Da li je ministrica
posjetila navedenu ustanovu i kada? Da li posjedujete informacije da je neko od radnika
navedene ustanove u proteklom periodu uhapšen i pritvoren? Ukoliko jeste iz kojih razloga?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo zašto ministar Vranić
nije dao saglasnost za zaposlenje pet higijeničarki na zahtjev JU Apoteke Sarajevo. Znamo
da su uposlenici JU Apoteka Sarajevo u stalnoj opasnosti od zaraze COVID 19 virusom
(oboljeli odlaze u apoteke, zaposlenici konstantno rade za vrijeme pandemije), te nije jasno
zašto nije data saglasnost za zaposlenje pet higijeničarki.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

"Iz odgovora KJKP RADA koji sam zaprimila proizilazi da je okvirni sporazum i ugovor o nabavci dizel goriva, benzina i lož ulja postojao sa rokom važenja do 01.10.2021. godine. Postavljam pitanje da li KJKP RAD zaključio novi ugovor o nabavci goriva i ako jeste kada? Također, kako se već četri mjeseca snadbijeva gorivom? Da li je sproveden postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama?"

Proslijeđeno:
KJKP Gras, KJKP Rad, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo saobraćaja, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zašto se na I nastavku 42. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održana 29.9.2021. godine i na kojoj se razmatrao Izvještaj o poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2020.godinu, nije ukazalo na potrebu usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji je donesen 2015., a neznatne izmjene (5 članova) stupile na snagu 22.9.2021., niti se na to ukazalo u revizorskom izvještaju, niti je navedeno u PLANu POSLOVANJA JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za periodu 2021.-2023. godine, koji je sastavni dio navedenog Izvještaja?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JP TVSA, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu kojih zakonskih i podzakonskih akata je Vlada Kantona Sarajevo preuzela ingerencije
Kriznog štaba Ministarstva zdraystva Kantona Sarajevo i donosila svojim zaključcima higijensko-
epidemiološke mjere u cilju suzbijanja epidemije i širenja coronavirusa u Kantonu Sarajevo, a
koji su imali reperkusije na prava i slobode građana na kretanje, rad pravnih subjekata,
zatvaranje odrecienih djelatnosti i obavezno nošenje maski i na otvorenom prostoru?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno, zdravstveno
zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo. Da li je neko od radnika
navedene ustanove u proteklom periodu uhapšen i pritvoren? Ukoliko jeste iz kojih razloga?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJU Dom za soc. zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, KRIZNI ŠTAB KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da
novinari budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod za javno zdravstvo KS
Puni tekst pitanja:

U Prijedlogu Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, u predmetu je navedeno , da Ovom odlukom Kanton Sarajevo, osniva Javno preduzeće "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, pa postvljam pitanje kako se može tom odlukom osnovati preduzeće, koje je već osnovano i posluje sa istim nazivom i oblikom preduzeća, kao i istim osnivačem?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JP TVSA, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Kantonalna agencija za privatizaciju, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kanton Sarajevo da
 Izvrši analizu potreba za zapošljavanjem radnika u JU Djeca Sarajeva u skladu sa povećanjem
kapaciteta vrtića;
 Da na osnovu izvršenih analiza obezbijedi potrebna sredstva JU Djeca Sarajeva za zaposlenje
neophodnih radnika;
 Da obezbijede bolje uslove rada za radnike JU Djeca Sarajeva kao i djecu;
 Da JU Djeca Sarajeva raspiše javni oglas za zaposlenje neophodnih radnika na neodređeno
vrijeme.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da
radnici i radnice zaposleni u sektoru trgovine budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju."

Proslijeđeno:
JU Zavod za javno zdravstvo KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U odgovoru koji sam zaprimila od KJKP GRAS navedeno je da je zaključen Ugovor o kratkoročnoj pozajmici, broj: 4-25-583-3/21 od 05.11.2021. godine i Aneks I Ugovora o kratkoročnoj pozajmici od 05.11.2021. godini.
Zahtjevam da mi dostavite kopiju Ugovora o kratkoročnoj pozajmici, broj: 4-25-583-3/21 od 05.11.2021. godine i Aneks I Ugovora o kratkoročnoj pozajmici od 05.11.2021. godini.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona