Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
ZZO KS
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, dana 11.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

„Molim da me obavijestite da li se Općina Novi Grad u proteklim godinama obraćala Vladi Kantona Sarajevo, nadležnim ministarstvima i javnim preduzećima po pitanju izgradnje prečistača koji prema Prostornom planu KS pripada zoni Reljeva, zbog čega je onemogućena izgradnja primarnog kolektora za naselja Zabrđe, Dobroševići, Reljevo i Sokolje.

Da li su poduzete ikakve aktivnosti u proteklim godinama po ovom pitanju i kada?

Da li se zbog nemogućnosti gravitacione odvodnje otpadnih voda prema Butilama problem može riješiti sa pumpnim stanicama za otpadnu vodu?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Etažni vlasnici stanova naselja Bulevar na Stupu su me obavijestili da imaju probleme sa
vodosnabjevanjem naselja. Tvrde da ih je KJKP VIKSA obavijestilo da naselje nije priključeno na
gradsku vodovodnu mrežu, te da će se priključenje realizovati tek kada se naselje priključi na
kanalizaciju.
Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi činjenično
stanje odakle se snabdjeva naselje vodom i gdje završavaju otpadne i kanalizacione vode naselja.
Također molim KUIP da se shodno članu 147. Zakona o prostornom uređenju KS (Službene
novine KS 24/17) izvrši nadzor nad radom općinskih i drugih javnih organa koji su vršili tehnički
prijem i izdali upotrebnu dozvolu svakoj pojedinačnoj građevini u naselju bez priključka na gradski
vodovod, kao i nadzor ispunjenosti svih drugih zakonskih odredbi po pitanju tehničkog prijema i
izdavanja upotrebne dozvole.
Molim KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo da me obavijeste o stvarnom činjeničnom stanju u
vezi vodosnabdjevanja i kanalizacije naselja Bulevar.
Molim Zavod za javno zdravstvo da izvrši analizu vode koju piju stanovnici naselja.
Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom da u okviru svoje nadležnosti ispita
postupanje svih javnih organa (Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Općina Ilidža) koji su
na bilo koji način učestvovali u tehničkom prijemu i izdavanju upotrebne dozvole za sve građevine
naselja, kao i kontroli pomenutih procesa.

Proslijeđeno:
KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Zavod za javno zdravstvo KS
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim da me obavijestite da li svi objekti u I i II vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje koji ispuštaju otpadne vode u septičke jame imaju odgovarajuće vodne dozvole i izvršite vanredni nadzor ukoliko niste po ovom pitanju izvršili u 2020. godini. 

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, dana 10.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje:
„U medijima se pojavila informacija o navodnom stranačkom zapošljavanju u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo od strane ministra Jasmina Halebića.
Navodno su uposleni Sanel Gazija, Amina Močević i Elvedina Ademović koji su i članovi brojnih komisija.
Molim da provjerite sva upošljavanja u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo od mjeseca marta 2020. godine do danas.
Molim da me izvijestite o utvrđenim činjenicama o ovom slučaju, kao i poduzetim koracima od strane Ureda.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

U odgovoru na svoje zastupničko pitanje u vezi problema sa vodosnabdjevanjem naselja Bulevar-Stup, a sve na osnovu žalbe stanara tog naselja dobila sam odgovor od strane KJKP Vodovod i kanalizacija akt broj 905/21 od 10.02.2021. godine u kojem se kaže da shodno nadležnostima našeg preduzeća, za priključenje objekta na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu u postupku obezbjedenja urbanističke i građevinske dozvole, izdate su saglasnosti sa uslovima priključenja. Priključenje objekata na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, vrši naše preduzeće ali do istog NIJE JOŠ DOŠLO, jer Investitor nije okončao radove izgradnje kanalizacione mreže koji su bili preduslov za priključenje, definisanih kroz saglasnosti i postupke ovjere glavnih projekata.

U istom aktu je navedeno da se priključenje objekata na vodovodnu mrežu može izvršiti tek nakon priključenja na kanalizacionu mrežu, a sve prema članu 23. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvodenje otpadnih i atmosferskih voda" (Sl.novine KS br.22/16)

Od strane Službe za inspekcijski nadzor Općine Ilidža dobila sam akt broj 15-19- 859 /21
od 25.02.2021. godine čiji je sastavni dio i Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nalazu broj 15-19- SL /21 od 25.02.2021.godine.

Suprotno gore pomenutim navodima KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo inspektori su konstatovali da su navedeni objekti priključeni na gradski vodovod i gradsku separatnu kanalizaciju u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom i tehničkim uslovima i saglasnostima KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo.

Prilikom inspekcijskog nadzora jasno je da inspektori nisu izvršili uvid stvarnog stanja na terenu, kao i kontaktirali KJKP Vodovod i kanalizacija u vezi pomenutog problema što je bilo neophodno, nego su prihvatili izjave investitora i čak utvrdili stanje na osnovu fotografija postrojenja pri tome ne utvrdivši jasno da li je naselje priključeno na gradski vodovod na zakonit način, a ne preko gradilišnog priključka što je trebalo biti i glavni predmet nadzora.

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti provjeri zakonski rad inspektora Službe za inspekcijski nadzor Općine Ilidža jer činjenice utvrđene inspekcijskim nadzorom ne odgovaraju informacijama od strane KJKP Vodovod i kanalizacija.

Ono što dodatno izaziva sumnju jeste da ekipa Zavoda za javno zdravstvo KS u svojoj kontroli kvaliteta vode kojom se opskrbljuju stanari naselja Bulevar shodno aktu broj 03.11-687-1/21 od 08.02.2021. godine izjavila da tokom obilaska nije bio moguć pristup opisanom postrojenju, a istom postrojenju inspektori nisu obavili uvid osim preko fotografija.

Također molim da se ispita i rad člana Komisije za fazu vodovoda i kanalizacije Viteškič Munire, dipl.ing.građ. da li je učinjen propust imenovane u odnosu na predočene informacije od strane KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo obzirom da investitor ni u 2021. godini nije ispunio uslove za priključenje na gradski vodovod, te da li su se mogle izdati upotrebne dozvole za objekte u naselju u 2019 i 2020. godini.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 05/03-19-37535-9-436/20 od 22.12.2020. godine. 

Molim Ministarstvo da mi dostavi kopiju spiska zgrada za koje je OKI Upravitelj d.o.o. raskinuo ugovor sa osiguravajućom kućom, kao i fotokopije obavijesti kojim je o tome upoznao etažne vlasnike.
Molim Ministarstvo da naloži OKI Upravitelj d.o.o. da izvrši povrat svih naplaćenih sredstava po pitanju osiguranja na svim adresama na kojima je mimo odluke etažnih vlasnika osigurao zgrade i to iznose od datuma sklapanja protuzakonitog ugovora, te da mi od OKI Upravitelj d.o.o. dostavite kopiju svake bankovne uplatnice za svaku zgradu kojom potvrđuje da je izvršio uplatu protuzakonito naplaćenih sredstava za osiguranje koja je potrebno knjižiti na vanredne uplate na račun zgrada čime dokazuje da je sa svog bankovnog računa firme uplatio novac, a ne vršio internu knjigovodstvenu korekciju koju može prikazati sa izvještajem rashoda  računa ulaza, te kojim može manipulisati kako je utvrđeno u brojnim slučajevima.
Također, molim Ministarstvo da uputi zahtjev Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za inspekcijski nadzor nad prinudnim predstavnicima etažnih vlasnika koji očigledno nisu ispunjavali obavezu kontrole finansijskog stanja sredstava zgrade, redovno i namjensko trošenje sredstava shodno članu 54. stav (1) tačka a) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), te su potpisali ugovore sa upravnicima bez prethodne saglasnosti etažnih vlasnika na tekst ugovora, a oba kršenja obaveza su prekršajno kažnjiva shodno članu 71. Stav (1) tačke a) i c). 

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
ZZO KS
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Grad Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave, Pravobranilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Molim vas da izvršite inspekcijski nadzor nad svim nelegalno postavljenim reklamama političkih stranaka na fasade zgrada koje predstavljaju zajednički dio zgrade o čijem se iznajmljivanju i korištenju moraju izjasniti etažni vlasnici shodno Zakonu o upravljanju zajdničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, dana 10.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje:

„Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom g. Kafedžić u medijima je pomenuo saznanja Ureda o upošljavanju 5 osoba u KJKP PARK pri čijem prijemu u radni odnos navodno nije provedena procedura obaveznog javnog oglašavanja.

Molim da me izvijestite o utvrđenim činjenicama o ovom slučaju, kao i poduzetim koracima od strane Ureda.”

Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Apoteke Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se imenovani Ekspertni tim za izradu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog uznemiravanja i nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo, proširi novim članom.
Naime,novi član tima bila bi osoba koja je pretrpila seksualno zlostavljanje i uznemiravanje.

Obrazloženje:
Iako su u Ekspertnom timu imenovani stručnjaci, koji mogu dati svoju perspektivu kako je raditi sa osobama koje su pretrpili seksualno zlostavljanje i uznemiravanje, oni ne mogu oslikati život onih koji su to lično doživjeli.. Smatram da će dodatni član u Ekspertnom timu dati svoj doprinos u izradi Protokola.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
ZZO KS
Proslijeđeno:
SVIM OPĆINAMA
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite sljedeće informacije:

- Broj nezaposlenih mladih osoba (18 – 30 godina) razvrstano po Općinama u KS - Broj zaposlenih mladih osoba (18 – 30 godina) razvrstan po Općinama u KS - Kvalifikaciona struktura nezaposlenih mladih osoba (18 – 30 godina) razvrstana po Općinama u KS - Kvalifikaciona struktura zaposlenih mladih osoba (18 – 30 godina) razvrstana po Općinama u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, dana 14.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje:

„Molim da mi dostavite informaciju o broju neriješenih predmeta koji se tiču legalizacije objekata na području navedenih općina u roku koji je definisan Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo član 219.

Proslijeđeno:
SVIM OPĆINAMA
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijatvu da se u roku od tri godine taksa za istaknutu firmu ukine. U prvoj
godini, iznos takse bi se smanjio za 40%, u drugoj za 30%, te u trećoj za ostatak od 30% trenutnog
iznosa, što bi na kraju značilo da lokalne zajednice u Kantonu Sarajevo neće naplaćivat taksu za
istaknutu frmu kao parafskalni namet.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
SVIM OPĆINAMA