Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 07.10.2019.godine uputio inicijativu da se odobri “privremeno povećanje reda vožnje na autobuskoj liniji 21 / Sutjeska —Vogošća i omogući petkom i subotom da zadnja vožnja bude u noćnim terminima umjesto 23:00 i 23:30 dodatno u 00:30 h i 1:00 h do izrade nove Strategije javnog prevoza KS koja će obuhvatiti i noćni prevoz posebno za rubne općine Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo kao i izradu novog Pravilnika o autobuskim linijama”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupnk Elvis Vreto, dana 10.06.2020. godine, u skladu sa članom 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, uputio je zastupničku inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i Javnoj ustanovi “Djeca Sarajeva” vezano za izgradnju višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža, namijenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 29.08.2019.godine pokrenuo zastupničku inicijativu “za izmjene i dopune odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva /SlnKS br :24/17 i Sln KS br : 19/19 strana 22”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto, dana 07.09.2020.godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje o statusu kontroverzno održane javne rasprave / prezentacije Studije o uticaju na okoliš za Projekt izgradnje kompleksa krematorija i komemorativnog centra na groblju Vlakovo, koju je organizovalo Federalno ministarstvo okoliša u prostorijama MZ Blažuj.

Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da
radnici i radnice zaposleni u sektoru trgovine budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju."

Proslijeđeno:
JU Zavod za javno zdravstvo KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, KRIZNI ŠTAB KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo „za uvrštavanje lijekova za snižavanje temperature kod djece (Antipiretika) na pozitivnu A listu koja se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS-a neće plaćati i dobijat će ih na recept”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i
upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da li ste upoznati da v.d. izvršna direktorica za
ekonomsko-pravne poslove koja je imenovana dana 22.3.2021. godine, kao član Uprave
KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, ne ispunjava uslove propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta navedenog preduzeća? Ako jeste, koje
ćete mjere po tom pitanju poduzeti?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da
prosvjetni radnici i radnice budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod za javno zdravstvo KS
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona da se Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu
dodjele sredstva u iznosu od 650 hiljada maraka za funkcionisanje PET CT-a.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Skupština Kantona Sarajevo je u sklopu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo usvojila i amandman 10, a koji se odnosi na umanjenje 650 hiljada maraka
za funkcionisanje PET CT-a Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Međutim, ova odluka
Vlade naišla je na brojne komentare i negodovanje građana, a naročito onkoloških pacijenata.
Naime, ključni nalazi se rade PET CT-om i radi ih jedino Klinički centar Univerziteta u
Sarajevu. U cilju što boljeg funkcionisanja zdravstvenog sistema u Kantona Sarajevu,
smatram da bi navedena sredstva trebalo vratiti Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu a
kako bi naši građani posebno onkološki pacijenti imali mogućnost da izvrše pregled na ovako
važnom aparatu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

"Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice da li su informisani o stanju u Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno,
zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo. Da li je ministrica
posjetila navedenu ustanovu i kada? Da li posjedujete informacije da je neko od radnika
navedene ustanove u proteklom periodu uhapšen i pritvoren? Ukoliko jeste iz kojih razloga?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo zašto ministar Vranić
nije dao saglasnost za zaposlenje pet higijeničarki na zahtjev JU Apoteke Sarajevo. Znamo
da su uposlenici JU Apoteka Sarajevo u stalnoj opasnosti od zaraze COVID 19 virusom
(oboljeli odlaze u apoteke, zaposlenici konstantno rade za vrijeme pandemije), te nije jasno
zašto nije data saglasnost za zaposlenje pet higijeničarki.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KRIZNI ŠTAB KS, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu kojih zakonskih i podzakonskih akata je Vlada Kantona Sarajevo preuzela ingerencije
Kriznog štaba Ministarstva zdraystva Kantona Sarajevo i donosila svojim zaključcima higijensko-
epidemiološke mjere u cilju suzbijanja epidemije i širenja coronavirusa u Kantonu Sarajevo, a
koji su imali reperkusije na prava i slobode građana na kretanje, rad pravnih subjekata,
zatvaranje odrecienih djelatnosti i obavezno nošenje maski i na otvorenom prostoru?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno, zdravstveno
zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo. Da li je neko od radnika
navedene ustanove u proteklom periodu uhapšen i pritvoren? Ukoliko jeste iz kojih razloga?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJU Dom za soc. zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kanton Sarajevo da
 Izvrši analizu potreba za zapošljavanjem radnika u JU Djeca Sarajeva u skladu sa povećanjem
kapaciteta vrtića;
 Da na osnovu izvršenih analiza obezbijedi potrebna sredstva JU Djeca Sarajeva za zaposlenje
neophodnih radnika;
 Da obezbijede bolje uslove rada za radnike JU Djeca Sarajeva kao i djecu;
 Da JU Djeca Sarajeva raspiše javni oglas za zaposlenje neophodnih radnika na neodređeno
vrijeme.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da
novinari budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod za javno zdravstvo KS

Mirza Čelik,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu Ministarstvu komunalne privrede da u naselju Doglodi – Stup, Ilidža obezbijedi cca 500 kompleta kanti za ručni odvoz smeća, koje podrazumjevaju dvolinijski sistem odvoza smeća.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture