Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenula je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture:

“Da na osnovu člana 26. stav 1. Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo izvrši nadzor nad provođenjem članova 16. i 23. iste uredbe, kojima je regulisano postavljanje i održavanje informativnih panoa na dječijim, sportskim i postojećim igralištima. Također, molim da se dostavi i informacija o sprovedenom nadzoru, i to na način da se dostavi:
a) naziv dječijeg/sportskog igrališta;
b) lokacija dječijeg/sportskog igrališta (općina i tačna lokacija);
c) investitor;
d) izvršitelj radova;
e) nadležno komunalno preduzeće kome je dječije/sportsko igralište dato na održavanje.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za inspekcijski nalaz kojim će se utvrditi da li je skidanje azbest-cementnih fasadnih ploča u Ul. Patriotske lige izvedeno propisno, te gdje je materijal nakon skidanja deponovan”.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za izmjenu i dopunu Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo”.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podsjetivši da je ispred zgrade Pravnog fakulteta u Sarajevu, koji je proglašen nacionalnim spomenikom, davno postavljena privremena nadstrešnica, uputila je sljedeću zastupničku inicijativu:

“Da Kanton Sarajevo povede proceduru intervenisanja kod nadležnih za uklanjanje privremene nadstrešnice, te da u rebalansu putem Ministarstva obrazovanja i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša planiraju sredstva za neophodnu restauraciju fasade objekta i restauratorske radove na uklonjenim skulpturama i njihovo vraćanje na izvorna mjesta.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zvonko Marić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi dostavi informacije o  neiskorištenim poslovnim prostorima, kao i drugim objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo, te molim informaciju o prostorima i objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo koji su drugim pravnim ili fizičkim licima ustupljeni na korištenje bez naknade.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi dostavi u pisanoj formi po mogućnosti u elektronskom obliku Prijedlog rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju, akt broj: 02-27-1699/18 od 31.12.2018. godine, kojim je odlučeno prema žalbi Harisa Mujčinovića iz Sarajeva i prijedlog akta prema prijedlogu za obnovu postupka „Žuti Taxi“ d.o.o. Sarajevo, a koji je bio na dnevnom redu 6. sjednice Vlade KS održane dana 12.02.2019. kao 13. tačka dnevnog reda.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo, Opštinu Centar Sarajevo, KJKP VIK Sarajevo, te nadležne inspekcije da mi dostave informaciju o oštećenju rezervoara Skenderija, o uzrocima i posljedicama takvog oštećenja i poduzetim mjerama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu da se sredstva, ukoliko su odobrena, a namijenjena su bila kao nagrada za pouzdane informacije o kretanju ubice Edina Gacića, usmjere na porodice ubijenih policajaca.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede KS, KJKP Sarajevogas d.o.o. da mi dostave podatke o potrošnji plina kategorije domaćinstava, kao i podatak ukupne potrošnje plina na području Kantona Sarajevo izražene u KM u mjesecu januaru i februaru prethodnih godina. Informaciju tražim zbog eventualne analize subvencioniranja cijena plina za krajnje potrošače u kategoriji domaćinstava u svrhu smanjenja zagađenja zraka.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi pojasni da li shodno članu 26. stav (2) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade  (Službene novine Kantona Sarajevo 19/17) pomenuto usklađivanje ugovora između etažnih vlasnika i upravnika podrazumjeva potpisivanje novog usklađenog ugovora?
2.    Da li je ministarstvo mimo inspekcije u stambenoj oblasti koja djeluje pri Upravi za inspekcijske poslove KS u proteklom periodu poduzelo nadzor nad provedbom člana 26. stav (2) koji se odnosi na usklađivanje ugovora između upravnika i etažnih vlasnika? Ako nije, zašto nije? Ukoliko jeste, molim kratku informaciju o utvrđenom stanju?
3.    Imate li podatak koliko zgrada koristi podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravnika za poslove upravljanja i održavanja?
4.    Molim ministarstvo da mi pojasni da li između PRINUDNIH upravnika i etažnih vlasnika mora postojati ugovor shodno članu 25. budući da prinudni upravnik shodno članu 23. stav (5) ima ista prava i obaveze kao i izabrani upravnik?
5.    Kojim parametrima se ministarstvo rukovodi kada shodno članu 31. stav (2) određuje visinu naknade koja pripada prinudnom upravniku?
6.    Da li u skladu sa Zakonom, izbor novog pravnog lica za održavanje i servis lifta moraju izvršiti sami etažni vlasnici, ili umjesto njih to bez njihove odluke može uraditi predstavnik etažnih vlasnika?
7.    Molim da mi se dostavi spisak kandidata sa liste kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika za koje je ministarstvo u toku postojanja sistema upraviteljstva  utvrdilo da su im naknade za PEV date u protuzakonitom iznosu, bez obzira da li su vratili pomenute iznose ili ne?
8.    Molim da mi se dostave informacije o svakom kandidatu sa  liste kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika koji imaju više od 10 zgrada kao PEV, ukupnu korisnu površinu tih zgrada, te informacije o njihovom stalnom zaposlenju?
9.    Molim da mi se dostavi informacija koliko zgrada ima redovnog upravnika, te njihovu ukupnu korisnu površinu, kao i broj zgrada koji imaju prinudnog upravnika i njihovu ukupnu korisnu površinu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

1. Molim Federalni hidrometeorološki zavod Federacije BIH za mišljenje o uticaju globalnog zatopljavanja na vremenske prilike na Bjelašnici, šta nam govore mjerni podaci sa vrha Bjelašnice. Da li parametri ukazuju da će u buducnosti biti uslova za skijanje i slične zimske aktivnosti na pomenutoj olimpijskoj planini?

2. Molim FHMZ da nas obavijesti o tome koja oprema je potrebna Zavodu za bolje prognoziranje vremenskih prilika u kotlinama Kantona Sarajevo koje je neophodno zbog postojećeg aerozagađenja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Federalni hidrometeorološki zavod
Puni tekst pitanja:

1.    Ko su članovi Tima za borbu protiv korupcije KS, njihovo formalno obrazovanje
2.    Podatke o stalnom zaposlenju svakog člana Tima za borbu protiv korupcije kao i visinu njihovih plata izraženih u KM, koje primaju na “ruke”, uključujući topli obrok i regres, a sve to izraženo u KM, a ne u koeficijentima i procentima
3.    Podatke o članstvu u upravnim, nadzornim odborima, te skupštinama javnih ili bilo kojih drugih preduzeća, kao i  informacija o visini naknada koje su primali za te poslove
4.    Podatke o članstvu u komisijima koje se finansiraju iz budzeta KS, kao i informacija o visini naknada koje su primali za te poslove
5.    Podatke o novčanim donacijama političkim strankama svakog člana Tima za borbu protiv korupcije KS u toku čitavog perioda članstva u Timu
6.    Podatke o članstvu u bilo kojoj političkoj partiji
7.    Podatke o visini naknade ili plate koju primaju kao članovi Tima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tim za borbu protiv korupcije
Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo ili resorno ministarstvo  da mi  dostavi  Studiju izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja na području Kantonu Sarajevo po mogućnosti u elektronskoj formi.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi dostavi godišnji izvještaj o radu Komisije za javno privatno partnerstvo za 2018.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

1.    Da li je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS od 2013. godine do danas svojim redovnim godišnjim nadzorom nad radom upravitelja/upravnika utvrdilo protivzakonito prisvajanje sredstava etažnih vlasnika od strane predstavnika etažnih vlasnika?
2.    Koliki je broj predstavnika etažnih vlasnika za koje je utvrđeno protivzakonito prisvajanje novca u gore navedenom vremenu i za koje su izdati nalozi za otklanjanje nezakonitosti u radu PEV? 
3.    Šta je ministarstvo poduzelo po pitanju tih protivzakonitih prisvajanja? 
4.    Koliki je broj upravitelja/upravnika kod kojih je gore navedeno protivzakonito prisvajanje novca utvrđeno? Koja su to pravna lica od upravitelja/upravnika?
5.    Da li je ministarstvo prekršajno kaznilo predstavnike etažnih vlasnika kako postojeći i prijašnji Zakon o upravljanju i održavanju zgrada omogućava, ako nije, zašto nije?
6.    Koliki je ukupni iznos protivzakonito prisvojenih sredstava po navedenim godinama?
7.    Da li je Ministarstvo navedene slučajeve po službenoj dužnosti prijavilo nadležnom pravosudnom organu budući se radi o krivičnom djelu krađe shodno članu 286. Krivičnog zakona FBIH, te krivično djelo zloupotrebe povjerenja shodno članu 297. KZFBIH, ako nije, koji je razlog neprijavljivanja? 
8.    Da li je Ministarstvo bilo kojim aktom obavijestilo etažne vlasnike da su im sredstva protivzakonito otuđena sa zajedničkog računa zgrade? Ako nije, zašto to nije učinjeno? 
9.    Budući da ministarstvo ima evidentiran spisak predstavnika etažnih vlasnika koji su uradili protivpravno prisvajanje sredstava etažnih vlasnika molim da mi se dostavi kompletan spisak?

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
30.01.2019

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

”Koliko ste inspekcijskih nadzora imali u protekloj godini u osnovnim i srednjim školama ukupno i pojedinačno? Koliko je od toga bilo anonimnih a koliko neanonimnih prijava, osnovanih i neosnovanih? Koliko u prosjeku traje jedan inspekcijski nadzor i koliko su radnih sati inspektori proveli u osnovnim i srednjim školama?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Amel Mekić,

Saziv: Aktuelni
30.01.2019

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Amel Mekić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izgradnju parkova za potrebe vlasničkih pasa na području gradskih opština”.

Proslijeđeno:
Općina Centar Sarajevo, Općina Novi Gead Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
30.01.2019

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

”Tražim da mi pismenim putem dostavite izvještaj o intervenciji vaših ekipa od dana 08.02.2016.g, kojom prilikom ste ukazali prvu pomoć pacijentima Memić Dženanu i Mutap Alisi, u ulici Velika Aleja do br 4, općina Ilidža.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

Bibija Kerla,

Saziv: Aktuelni
30.01.2019

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Kojim Zakonom se zapošljavaju ljudi u ministrastvima Kantona Sarajevo?”

Proslijeđeno:
Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za povećanje cijena gasa.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za pomoć Josipu Pejakoviću.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Da li se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu planiraju finansijska sredstva za rekonstrukciju ulica na Panjinoj kuli?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Interesuje me koliko Zavod za zdravstveno osiguranje ima komisija i koja je svrha njihovog postojanja?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se lijek TAMIFLU od 75mg vrati na listu lijekova u Kantonu Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:
“Hoće li konačno i zaslužni sportisti moći ostvariti pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta