Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Mirza Čelik,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za inspekcijske radnje u Javnoj ustanovi „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je inicijativu za “Nabavku sredstava za sportsku salu JU Deveta osnovna škola, Ilidža”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za „Rekonstrukciju i opravke krovova, sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)“ da planira sredstva u iznosu 7.000 KM za „Zamjenu dijela stolarije JU Četvrta gimnazija Ilidža“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za „Rekonstrukciju i opravke krovova,sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)“ planira sredstva u iznosu 7.000 KM za „Rekonstrukciju elektroinstalacija objekta JU Četvrta osnovna škola, Ilidža“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da se obezbijede sredstva u iznosu od 400.000 KM za „Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulicama Vlakovo I Rogačići“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 500.000 KM za „Rekonstrukciju četverokrake raskrsnice i raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na lokaciji M17/R953 - Lužansko polje - IV Viteške brigade“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za zapošljavanja u Javnoj ustanovi Centar za kulturu Kantona Sarajevo, odnosno Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Molim Ministarstvo pravde i uprave KS da pristupi potrebnim aktivnostima kako bi se građanima omogućio slobodan i besplatan (bez naknade) online pristup svim aktima koje Kanton Sarajevo i njegovi organi objavljuju u Službenim novinama Kantona Sarajevo.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja:

“Da li Ministarstvo raspolaže podacima o broju izvršenih postupaka vantjelesne oplodnje i uspješnosti istih u Kantonu Sarajevo (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i privatne klinike u KS) za period 2015. – 2018. godina, kao i o broju prijevremeno i terminski rodjenih beba nakon IVF-a?”

“Molim za potpunu informaciju od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS o broju korisnika prava na refundaciju po osnovu Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje (26.09.2016., izmjena 18.01.2017. godine)?”

“Da li Klinički centar Univerziteta u Sarajevu raspolaže potrebnom opremom i resursima za zbrinjavanje trudnoća i novorođenčadi nakon IVF-a i općenito djece u visokom riziku? Da li je izvjesno da će se potrebe za zbrinjavanjem rizične djece povećavati ukoliko i drugi kantoni usvoje slične odluke o finansiranju IVF-a?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Molim za informaciju o broju zahtjeva za opservacijom koji su podnijele osnovne škole u Kantonu Sarajevo u 2017. i 2018. godini?”

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podsjetivši na inicijatvu sa prethodne sjednice vezano za obrušavanje mosta u Halilovićima i sanaciju istog, pokrenula je zastupničku inicijativu da se što hitnije reaguje kako ne bi došlo do nesretnog slučaja.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Da li postoje određena ograničenja u pružanju stomatoloških usluga djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju (sa i bez opšte anestezije) na Stomatološkoj klinici u Sarajevu, odnosno da li su tačni navodi da se ove usluge mogu dobiti samo jedan dan u sedmici?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, STOMATOLOŠKI FAKULTET U SARAJEVU

Samir Suljević,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se na brdu Žuč (uži lokalitet Golog brda) izgradi spomen obilježje i izvrši uređenje lokacije na kojoj je 27. jula 1993. godine u odbrani grada poginulo 18 pripadnika specijalne jedinice MUP-a R BiH. 26 godina nakon tog događaja na navedenoj lokaciji nema postavljenog spomen obilježja, a i sam lokalitet je neuređen i na obilježavanjima preživjelim veteranima i gostima predstavlja problem.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja koja je uputila Vladi, te resornim ministarstvima, a vezano za problem odlaganja otpada:
- Da li se u Kantonu Sarajevo vrši redovno izvještavanje od strane privrednih subjekata o nastalim količinama nusproizvoda i otpada životnjskog porijekla prema nadležnim insttucijama a u skladu sa obavezama zakonodavnog okvira?
- Da li proizvođači nusproizvoda i otpada životnjskog porijekla u Kantonu Sarajevo posjeduju ugovore zbrinjavanju ovog otpada ili posjeduju ugovore sa KJKP "Rad" o odvozu komunalnog otpada, te se otpad životnjskog porijekla najčešće miješa zajedno sa komunalnim i odlaže na deponiju Smiljevići, te da li je to prihvatljivo sa ekološkog stanovišta?
- Da li postoji komunikacija prema Uredu za veterinarstvo BiH i enttetskim ministarstvima odgovornih za veterinarstvo i okoliš u smislu planiranja I realizacije odgovarajućih projekata ?
- Da li postoji državna strategija upravljanja nusproizvodima i otpadom animalnog porjekla?
- Da li postoje određeni zajednički federalni ili kantonalni akcioni planovi sa razrađenim nosiocima aktvnost, dinamikom realizacije?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja:
1. Na koji način se vrši procjena nabavke citostatka, te da li je moguće izvršit nabavku određenih rezervi lijekova kako nam se ovakva situacija ne bi ponavljala iz godine u godinu?
2. Da li Vlada FBiH može uplatt svoj dio obaveza po pitanju Fonda solidarnost, pa da se osiguraju nedostajuća sredstva kojim će se nabavit odgovarajuće rezerve lijekova?
3. Da li postoji mogućnost da Agencija za javne nabavke izvrši određenu intervenciju kroz prioritetno rješavanje ovakvih postupaka ili eventualno izradu uputstva po kojem će se ovakvi postupci od kojih ovise život ljudi učinit efkasnijim nego što je slučaj zadnjih godina?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Senad Hasanović,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

U ime građana naselja Gornja Breka podnosim inicijativu prema resornom ministarstvu i KJKP Vodovod i kanalizacija da se što hitnije pristupi nastavku rekonstrukcije vodovodne i kanlizacione mreže na pomenutoj lokaciji.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Pod kojim uslovima pružanja i naplate usluga je izdata privremena dozvola za obavljanje javnog gradskog prevoza u Općini Stari Grad i to firmi Centrotrans, te da li je navedena firma obavezna omogućiti građanima kupovinu mjesečnih pretplatnih karata pod istim uslovima kao i prethodni prevoznik- KJKP GRAS?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u saradnji sa nadležnim agencijama pristupi formiranju specijalističkog odjeljenja za obuku pasa tragača i vodiča pasa trgača te iste nakon neophodnih pripremnih radnji stavi na raspolaganje policijskim strukturama Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zašto je povećan broj vozila GRAS-a na liniji broj 2 (Čengić Vila – Baščaršija) kao i zašto nije u funkciji tramvajska linija broj 6 (Skenderija- Ilidža)

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu KJKP Vodovod i kanalizacija da odgovarajućom izolacionom garniturom zaštite cjevovode preko rijeke Miljacke, na lokalitetu Alipašin most i Hrasno.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da resorno ministarstvo pruži podršku ideji za organiziranje državnog prvenstva BiH u takmičenju snage “strong man”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu za izlazak na teren i razmatranje postavljanja ležećih policajaca/sigurnosnih traka ispred vrtića “Bajka”, ulica Vrbanjuša 138, općina Stari Grad Sarajevo”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u saradnji sa Gradom Sarajevom i općinama pokrenu razgovori i aktivnosti, a u vezi rekonstrukcije kaskada u rijeci Miljakoj, a zbog sve učestalijeg broja smrtnih slučajeva kojim smo svjedočili u prethodnim godinama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Grad Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za postavljanje novih rasvjetnih tijela na gornjem dijelu stepeništa kod kosog lifta na Ciglanama, između ulica Hakije Kulenovića i Avde Hume”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture