Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: 2018-2022
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

- Premijer Vlade Kantona Sarajevo je na press konferenciji javnost obavijestio da su u više preduzeća pronašli zaposlenike sa falsifikovanim diplomama. Šta će biti sa pojedinim slučajevima koji su ušli u zastaru pa zbog toga ne mogu biti krivično gonjeni? Na koji način se može dokazati da su falsificirane diplome ako se radi o zastari?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: 2018-2022
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanje prema Ministarstvu zdravstva KS odnosi se na molbu da mi se dostavi pregled svih aktivnih programa i projekata ministarstva u kojima sudjeluje Zavod za javno zdravstvo KS kao institucija, ili menadžment iste kroz angažman struke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Senad Hasanović,

Saziv: 2018-2022
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se razmatrati aktuelna situacija na Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Smiljevići“, te da se zaduži Vlada Kantona Sarajevo da pripremi cjelovitu informaciju o trenutnom stanju na deponiji kao i o mjerama koje se trenutno poduzimaju.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Smiljana Viteškić,

Saziv: 2018-2022
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i KJKP Vodovod i kanalizacija da se
pristupi instaliranju vodovodnog i kanalizacionog sistema na području Općine Novi Grad, MZ Reljevo od ulice Paljevska 172 (Rječica).
Nedopustivo je da se građanima ove MZ voda dostavlja putem cisterni.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Vildana Bešlija,

Saziv: 2018-2022
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Vladi Kantona Sarajevo upućujem pitanja: Da li uprava škole ima pravo ukinuti izborni predmet koji je izabrala apsolutna većina roditelja i nametnuti drugi predmet?
• Zašto škola po direktivi Ministarstva obrazovanja br. 11/03-38-17019-1/19 u kojoj se između ostalog škola podsjeća na zakonsku obavezu provođenja ankete, na web stranici ne postoji link koji bi roditelje odveo do sva tri izborna predmeta kako bi se učenici i roditelji pobliže informisali o izbornim predmetima te na osnovu toga donijeli svoju odluku, kako je navedeno u direktivi?
Obzirom da je škola prema direktivi Ministrastva obrazovanja iz 2019.godine dužna čuvati originalne anketne upitnike sa svim potrebnim informacijama, molim informaciju da li škola čuva originale anketnih upitnika koje su roditelji ispunjavali tokom zadnje tri godine u skladu sa pomenutom direktivom, koja je upućena 12.06.2019.godine na ruke svim direktorima škola.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za hitno dostavljanje:
1. fotokopije akta Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05-23-15085/19 od dana 11.10.2019. godine i
2. fotokopije akta (zahtjeva) koji je prethodio dostavljanju akta broj 05-23-15085/19 od 11.10.2019. godine, zajedno sa svim prilozima koje je Ministarstvu građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša dostavila Općina Novi Grad Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Admela Hodžić,

Saziv: 2018-2022
13.09.2021

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, da se vanredni studij studenata sa invaliditetom izjednači sa redovnim, kako bi studenti sa invaliditetom ostvarili prava da budu stipendirani, kao i nagrađivani, a sve zbog toga što vanredni način studiranja biraju kao olakšavajuću okolnost zbog svog otežanog kretanja.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja