Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.12.2022

Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da mi dostavite kopije prijedloga godišnjih planova koje upravnici shodno članu 41. stav (1) tačka k), kao i godišnje izvještaje shodno članu 41. stav (1) tačka l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (Službene novine KS 19/17) su u obavezi da izrade i to za adrese:
Džemala Bijedića kompleks garaža 279B,279C,279D,279E
Džemala Bijedića kompleks garaža 279G,279H,279F,279J
Džemala Bijedića kompleks garaža 279K,279L

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije o procesu uspostavljanja SCADA softvera u sklopu KJKP Sarajevogasa – u kojoj je fazi i kakvi su budući planovi glede daljeg unaprijeđenja funkcioniranja ovog kantonalnog preduzeća?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada Prijedloga zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, koji je povučen sa dnevnog reda na jednoj od prethodnih sjednica.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

“Na osnovu mnogobrojnih žalbi etažnih vlasnika molim Ministarstvo da hitno uputi nalog
predstavnicima etažnih vlasnika i upravnicima kao upozorenje da za poslove vanrednog
upravljanja shodno članu 36. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene
novine KS 19/17) moraju imati odluke etažnih vlasnika putem zapisnika za iste, a ovisno o
vrsti poslova moraju imati odluku svih ili većine etažnih vlasnika.
Primjetno je da se poslovi vanrednog upravljanja obavljaju bez odluke etažnih vlasnika,
naloge za ove vrste poslova naročito bez odluka potpisuju prinudni predstavnici etažnih
vlasnika.
Molim da se u nalogu naročito naglasi da će kršenje odredbe člana 36. Zakona biti predmet
inspekcijskih nadzora u narednom periodu i da će protuzakonito uzeta sredstva za ovakve
vrste poslova morati biti vraćena na račune zgrada.
Također molim da mi se u odgovoru na zastupničku inicijativu pošalje kopija naloga.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu žalbi građana podnosim inicijativu za izmjenu člana 2. stav (1) tačka o) Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16), te drugih članova Uredbe i drugih potrebnih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se korisna površina definisala kao površina navedena u ugovoru o korištenju sa stambenim preduzećem ili u ugovoru o otkupu ili na osnovu dokaza o vlasništvu umanjena za površinu balkona, jer balkon predstavlja površinu koja se ne grije i prema tvrdnjama građana nikakve instalacije grijanja ne nalaze se na balkonima, što prema tvrdnjama građana predstavlja nelogično zakonsko rješenje i udar na njihove kućne budžete.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.12.2022

Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim gore spomenute javne organe i preduzeća da poduzme sve potrebne korake iz svoje nadležnosti za rješavanje divlje deponije kod kontejnera u ulici Zdenka Markulja.
Također molim da se na osnovu zahtjeva građana postave nedostajući kontejneri.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.12.2022

Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da me obavijestite šta je do sada učinjeno na sanaciji oštećenja rezervoara za vodu Skenderija.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije o uslugama i cijenama usluga po koje komunalna preduzeća pružaju apartmanskim objektima na Babinom Dolu na Bjelašnici?

Regulacionim planom Babin Do na Bjelašnici, je predviđen kao poslovna zona, na kojem se grade isključivo poslovni objekti za sport i rekreaciju. Općina Trnovo nakon izgradnje objekata i tehničkog prijema izdaje Upotrebnu dozvolu za Poslovni objekat, sa apartmanima i poslovnim prostorima. Poslovni objekat, u smislu odredbi Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, je građevina sa isključivom poslovnom namjenom. Dakle svaki objekat, koji je testiran kao apartman u sklopu poslovnog objekta, ne može imati tretman stambenog objekta obzirom na namjenu. Međutim, većina komunalnih preduzeća su svoje usluge prodavala i prodaju po cijenama za domaćinstva, što je definitivno suprotno onome što je uređeno Zakonom o komunalnim djelatnostima i njihovim tarifnim sistemima. Pitanje koje se postavlja je koja je razlika između poslovnog prostora u nekom objektu kolektivnog stanovanja u Sarajevu u odnosu na apartman u poslovnom prostoru na Bjelašnici.Obzirom na namjenu nema razlike sa aspekta Zakona o prostornom uređenju KS, ali komunalna preduzeća su, vjeroatno, bez saglasnosti Ministarstva odobravale tarife za domaćinstva, čime je definitivno pocinjena steta za ta javna preduzeća.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti da upozori upravnike na obavezu izrade i dostavljanja godišnjih planova i izvještaja shodno članu 41. stav (1) tačke k) i l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (Službene novine KS 19/17) kao i da upozorite putem upravnika predstavnike etažnih vlasnika na njihove obaveze u vezi postavljanja godišnjih izvještaja i planova na vidno mjesto u zgradi shodno članu 54. stav (1) tačke g) i h), kao i obavezu održavanja skupa etažnih vlasnika shodno članu 50. stav (7), a njihovo sazivanje je obaveza pred-stavnika etažnih vlasnika shodno članu 54. stav (1) tačka k)

Izvršavanje pomenutih obaveza upravnika i predstavnika etažnih vlasnika biće predmet inspekcijskih nadzora iniciranih od strane Skupštine Kantona Sarajevo u budućnosti

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša izdalo pozitivno mišljenje na Strategijsku procjenu utjecaja okoliša izrađenu za UP Veliko polje Igman.
Molim Vas da mi dostavite mišljenje izdato prema članu 34. Zakona o prostornom uređenju KS od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na Strategijsku procjenu utjecaja okoliša izrađenu za UP Veliko polje Igman.
Obzirom da je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa dao negativno mišljenje na planirane sadržaje sa aspekta zaštite i značaja ovog prostora, kao i Ministarstvo privrede KS koje se posebno osvrnulo na utjecaj planiranih sadržaja na vodozaštitno područje, jer se radi o slivnom području pitke vode.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi dostavite informaciju da li se Općina Hadžići obratila Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog planiranja, građenja i zaštite okoliša KS u skladu sa članom 34. stav 3 Zakona o prostornom uređenju KS kada je upitanju Plan parcelacije „Brezovača“, obzirom da se radi o sadržajima poslovno stambene namjene a koji se nalaze na lokaciji koja se nalazi direktno iznad izvorišat Vrelo Bosne a gdje prema Elaboratu iz 2013. godine utvrđeno izlijevanje iz nerekonstuisanog kolektora.
Ukoliko su se obratili, molim vas da mi dostavite pismenu korespodenciju Općine i Ministarstva.

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Etažni vlasnici na području Kantona Sarajevo se često susreću sa krađom protupožarne opreme najčešće u vidu krađe PP aparata i hidrantskih crijeva.

Smatram da gore pomenuti javni organ i uprave u koordinaciji treba da donesu zajedničku pre-poruku i obavijeste etažne vlasnike na prikladan način.

Ljubazno molim ukoliko možete preporučiti tehničko rješenje koje bi etažni vlasnici mogli poduzeti kako bi se kradljivcima otežalo ili onemogućilo otuđenje istih.

Ukoliko je moguće da navedete vrstu, tip hidrantskih ormara, ormara za PP aparate koji bi se mogli postaviti, koristiti u gore pomenute svrhe.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za boračka pitanja, Odbor za javna priznanja KS, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Park, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe naše sugrađanke postavljam sljedeća pitanja:

1. Koje su kazne za građane ukoliko posjeku stablo bez dozvole u gradu?

2. Zašto se preostala i rijetka stabla u gradu ne održavaju i dožive opravdanu sječu?

3. Koliko je novih inspektora uposleno za ova pitanja u 2022. godini?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Stari Grad Sarajevo, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za korištenje otvorenog vodotoka rjeke Mošćanice za javno vodosnadbjevanje

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Zašto do sada nisu usvojeni amandmani na Ustav Kantona Sarajevo kojim se uspostavlja pravo na vodu za sve stanovnike KS koje je predložilo NVO Eko akcija, a potom i više zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, a ujedno je i dio Principa i mjera djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022. Godine, kao i Ekspozea premijera Kantona Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Da se postojeći kontejneri i kante za smeće kvalitetnije zatvore i tako se sprijeći da vjetar, psi lutalice, ptice i druge životinje iznose sadržaj iz istih koji na kraju završi u prirodi, parkovima, vodotocima i ulicama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za postavljanje punjaca za električna vozila na svim većim javnim parking prostorima kojima upravljaju Kantonalna javna preduzeća. Tražim od Vlade, resornog ministarstva da razmotri inicijativu, izradi elaborat, planira više sredstava u budžetu za 2023 godinu.

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika u ulici Nedima Filipovića6,8,10 i 12 te Paromlinska br.55a,55b,55c,55d,55e i 55fda KJKP RAD doo Sarajevo dozvoli parkiranje za automobile djela svojih radnikaunutar kruga direkcije kako bi se parkinzi rasteretili jer vlasnici imaju problem sa parkiranjem tokom radnog vremena kao i posjetioci pravnih lica koji imaju svoje poslovne prostore na navedenim adresama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

KJKP Sarajevogas, KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

“KJKP Toplane su više puta u svojim godišnjim izvještajima o radu naglašavali da je cijena gasa prema KJKP Toplane ista kao i prema pojedinačnim domaćinstvima i da je nerealno da KJKP Toplane nemaju povoljniju cijenu gasa kao veliki potrošači u odnosnu na pojedinačna domaćinstva koja su mali potrošači, stoga podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u saradnji sa KJKP Sarajevogas da razmotri nižu cijenu za KJKP Toplane kako bi se tom javnom preduzeću olakšalo poslovanje i u konačnici shodno mogućnosti snizila cijena grijanja za građane.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

“Pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak kao isporučilac toplotne energije na području Kantona Sarajevo donijelo je odluku broj 1-26/22 od 23.02.2022. godine u kojem mijenja cijene za isporučenu toplotnu energiju u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o tarifnim stavovima KJKP Toplane od 17.02.2022. godine (Službeni list KS 9/22)

Budući se pomenuta Odluka o tarifnim stavovima odnosi samo za KJKP Toplane, da li se pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak shodno članu 68. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) kao davalac usluge obraćao Vladi Kantona Sarajevo, jer Vlada donosi tarifni sistem za davaoca usluge na prijedlog davaoca, a davalac usluge je svaki proizvođač i distributer toplotne energije.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor na gore pomenutu okolnost u vezi člana 68. kao i poštivanja člana 46. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) vezano za očitavanja mjerila.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori